Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: [email protected]; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - [email protected]
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - [email protected]

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: [email protected]
 
2020.09.29.

Szepesi Tibi évek óta a Dorko Family tagja, a hazai BMX sport egyik kiemelkedő karaktere.

Magyar bajnok, 2019-ben ő lett az Év kerékpáros sportolója, a magyar válogatott tagja. A hazai versenyek mellett a világ majdnem minden táján megfordult már, itthon pedig elsőként folyamatos résztvevője az olimpiai pontszerző versenyeknek.

Már 7 éve BMX-ezett hobbi szinten, amikor eldöntötte, hogy profi versenyző szeretne lenni. Azóta ez az élete. A csapatsportok kötöttsége helyett inkább ezt az utat választotta, hogy más emberek teljesítményétől függetlenül, szabadon, 2 keréken haladjon a kitűzött céljai felé. Idén is szeretne minél több külföldi versenyen részt vegyen, és kihozni magából a maximumot.

2021-ben Hajdúböszörményben egy profi felkészülésre alkalmas, nemzetközi versenyek megrendezésére is megfelelő BMX pályát épített.

„A saját pályám egy megvalósult álom. Sokat tettem ezért, és még többet szeretnék. Vissza szeretnék adni a sportnak, hogy akik most kezdik, még több lehetőségük legyen, és még jobb legyen, mint nekünk volt.”

Mindig előre próbál tekinteni, egy-egy sérülésből és műtétből felgyógyulva is mindig azt keresi, hogyan tud még erősebb lenni.Ahogy kedvenc mottója szól: „Nem a kő súlya az, ami számít. Hanem az ok, amiért felemeled.”

Hajrá Tibi! A kitartás jó helyekre visz. #egyemberkentelore #dorkohungary

MINDEN KIS GYŐZELEM SZÁMÍT. PONTRÓL PONTRA AZ ATP TOP100 FELÉ – MAROZSÁN FÁBIÁN

„Apukám hatására kezdtem el teniszezni. Mindent tőle tanultam, amit ma tudok, ő tanította az alapokat, a pályám elején évekig ő edzett engem.”

A tenisz volt az első sport, amit kipróbált Fábi, és nem is keresgélt tovább. Az apró sikerek és győztes meccsek mindig ösztönözték a folytatásra, vitte a lendület.

Tavaly augusztusban Banja Luka-ban szerezte meg első ATP Challenger tornagyőzelmét, amivel bekerült a Top200-ba. Idén szeretne Grand Slam főtáblát játszani és tornagyőzelmeket szerezni, ATP tornákon indulni, ahol szintén a főtábla a cél. Hosszabb távú célja, hogy bekerüljön a Top100-ba, stabilan az 50 körül tudjon maradni, és csak ATP versenyeken játszani.

„Mindig vannak nehéz időszakok, szerintem ez típusfüggő, hogy kinek mi segít. Nekem általában az, ha többet dolgozom, talán ez az, ami átlendít a nehéz időszakon. Csinálni kell akkor is, ha nehéz.”

Az edzőivel megvan a kölcsönös bizalom és tisztelet, jó hangulatban telik a munka. Közösek a céljaik és motiválják egymást, ami ugyanúgy igaz a csapat összes tagjára.

Hajrá Fábi! #teamdorko #egyemberkentelore

Berlin Félmaraton - 63:39 -PB- 20. hely

Csere Gáspár jó helyekre vitte tesztelni a Dorko – jelenleg közös fejlesztés alatt álló - első futóruházatát.

A tegnapi versenyen sikerült tovább javítania a tavalyi párizsi félmaratonon elért egyéni csúcsot. 2022-ben Berlint betegség miatt ki kellett hagynia, ezért még nagyobb öröm, hogy a mostani alkalomból egy igazán felszabadult futás kerekedhetett.

„Habár a hosszútávfutás egyéni sport, az eredményekhez elengedhetetlen a csapatmunka. Ahogy a versenyeken a bolyozásnál is fontos az együttműködés, ugyanígy a felkészülések során is lényeges szempont. Nagyon örülök, hogy a Dorko csapatával egymásra találtunk, és tavaly óta együtt dolgozunk a márka első futókollekcióján.”

Csere Gáspár többszörös magyar félmaratoni és maratoni bajnok olimpikon, immár több mint 20 éve a BEAC atlétája, jelenleg a hazai ranglista élén álló hosszútávfutó. A legnagyobb kihívás pedig nem más, mint felülmúlni Szűcs Csaba 1993-ban beállított magyar maratoni csúcsát, aki a Párizs Maratonon 2:12:10 időeredménnyel ért célba.

Édesapja hatására kezdett atletizálni, aki már óvódás korában is vitte őt magával futni és szurkolni. Kilencévesen a 2000-es Sydney Olimpia során fogalmazódott meg benne az elhatározás arra, hogy egyszer ő is ott legyen az olimpián. Korán belecsapott az élversenyzésbe, és lépésről lépésre emelte a tétet, gyűjtögette a tapasztalatokat.

Hajrá Gáspár! #egyemberkentelore #dorkohungary #johelyekrevisz

 

Az idei tavasz kiemelt témájának, a Dorko fenntarthatóság irányába tett lépéseinek egyikeként a Corvin Rajziskola közreműködésével „store design” koncepciók és látványtervek készültek.

 

Az intézmény lassan harminc éves fennállása óta oktatja a design iránt érdeklődő, elhivatott fiatalokat, felnőtteket, ahol éles projektekben is kipróbálhatják magukat a rátermettebbek. Az iskola Tér és formatervező szakos hallgatóinak feladata az volt, hogy olyan “store design” készüljön, mely prezentálja az újrahasznosított cikkeket, felhívja a figyelmet arra, hogy a bolygónk védelme korunk esszenciális problémája, és ezt az üzenetet közvetíti a vásárlók felé. A Corvinos diákok párban tervezték és prezentálták a projekteket, így megtapasztalták a team munka előnyeit, hátrányait is.

 

Nagyon inspiráló élmény volt látni a sok tehetséges fiatal bemutatóját.

 

 

 

Célunk, hogy lépésről lépésre fenntarthatóbbá váljunk. 

Magyar márkaként folyamatosan dolgozunk azon, hogy a helyi közösség tagjaiként fontos ügyekre hívjuk fel a figyelmet. Inspirálnak a tettre kész emberek és kezdeményezések, célkitűzésünk, hogy a következő években a hazai zöld szervezetek egyik legnagyobb támogatójává váljunk.

Az előttünk álló hosszú út kezdeti lépéseként 2023 tavaszán megérkezett a Dorko első újrahasznosított kollekciója. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben szezonról szezonra bővítsük a palettát.

 

A természetközeli színekben elérhető KODA HOODIE MEN 4 árnyalatban kapható. Anyagösszetételét tekintve 83% pamutot, 13% újrahasznosított poliésztert, 4% elasztánt tartalmaz. Rendkívül kényelmes és rugalmas viselet, amit a hímzett, fényes, 3D hatású márkajelzés tesz még stílusosabbá.

 

LEGYEN KÖNNYEBB A KÖRNYEZETÜNKNEK IS!

Ugyanolyan könnyű, egy lépéssel zöldebb. Az új ULTRALIGHT RECYCLED cipők felsőrésze 51% újrahasznosított poliésztert tartalmaz. Az extrán rugalmas sneakerek magukban hordozzák a korábbi Ultralight kollekciók minden előnyét.

A triple power technológiának köszönhetően a láb rendkívüli kényelemben részesül. A harmonikaszerűen hajló talpszerkezet felel a kiemelkedő rugalmasságért, jól lélegző kötött felsőrész gondoskodik a fokozott komfortérzetről. Zokniszerű, belebújós kialakítása villámgyors felvételt tesz lehetővé.

 

 

"VALAMI VAN A LEVEGŐBEN"

 

A tavasz frissességével együtt a Dorko első légpárnás sneakere is megérkezett! Fedezd fel az új Dorko Infinity mindegyik színállását, és helyezd magad végtelen kényelembe!

A Dorko Infinity légpárnás kialakítása garantálja az extra rugalmasságot. A cipő MD talpa a kopásállóságról gondoskodik, texturált mintázata pedig a csúszásgátlásért felel. Hi-poly talpbetét és puha mesh nyelvrész biztosítja a fokozott komfortérzetet.

Anyaghasználatot és designt-t tekintve különleges, mesh és hálós anyagú, többrétegű felsőrész található a cipőn. TPU print és látványos, színben harmonizáló részletek köszönnek vissza a karakteres sneakeren, a fűzőszemeknél megjelenő zsinórdíszítés, valamint a nyelvrészen és a cipő oldalán elhelyezkedő stílusos márkajelzés fokozza az extra kinézetet.

 

FEDEZD FEL A TELJES SZÍNPALETTÁT, ÉS LÉPJ BE A KÉNYELEM ÚJ DIMENZIÓJÁBA! https://dorko.hu/ajanlat/dorko-infinity

Figyelemfelhívó kezdeményezés hat hazai szervezet közreműködésével

 

Február 13-án a Zrínyi utcai üzlet eseményének keretében, másnap pedig az online rendeléseken keresztül is lehetősége nyílik a Dorko vásárlóknak arra, hogy hat - nőket érintő lényeges témákban tettre kész, fáradhatatlan munkát végző - szervezet közül az általuk választott egyesületet vagy alapítványt támogassák.

A Dorko évek óta szívén viseli a nőket érintő fontos hazai témákat és társadalmi ügyeket. Számos kampányuk és összefogásuk irányult már erre az elmúlt években is a Nő Erő Jövő kezdeményezés révén. Legfőbb céljuk, hogy párbeszédet indítsanak és közösséget építsenek annak érdekében, hogy a lényegi üzenetek minél több emberhez juthassanak el.

A Dorko csapata szeretettel vár mindenkit február 13-án 18:00-tól a Zrínyi utcai üzletben, ahol a résztvevők találkozhatnak a szervezetek képviselőivel, valamint betekintést nyerhetnek a küldetésükbe és munkájukba.

HOGYAN TUDOD TÁMOGATNI AZ ÁLTALAD VÁLASZTOTT SZERVEZETET?

Válaszd ki kedvenc Dorko terméke(i)det a Dorko

Időpont: 2023.02.13. hétfő 18:00 – 20:00

Cím: 1050 Budapest, Zrínyi u. 14.

A kezdeményezés részleteit, valamint a támogatható szervezeteket az alábbi oldalon foglaltuk össze:

https://dorko.hu/ajanlat/dorko-loves-women

Facebook esemény:

https://fb.me/e/2zLRhCG0P

 

Ismerd meg a 6 egyesület küldetését!

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN (NANE) EGYESÜLET

Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik. Az Egyesület önkéntesei telefonos segítségnyújtást, tájékoztatást végeznek egyéni szinten, míg közösségi szinten különböző célcsoportú képzéseket és ifjúsági foglalkozásokat tartanak, valamint szakmai és önsegítő csoportokat indítanak. Társadalmi jelentőségű az Egyesület könyvkiadó tevékenysége, amely a párkapcsolati erőszakra, mint társadalmi problémára hívja fel a figyelmet.

További részletek:

https://nane.hu/

 

EMMA EGYESÜLET

Az EMMA Egyesület egy sorstárs- és szakmai közösség, amely elsősorban a gyermekvállalás időszakán keresztül tekint rá a női életútra, és dolgozik azért, hogy az anyák társadalmi helyzete javuljon. Tevékenységük előterében a várandósság, a szülés, és a kisgyermeknevelés évei állnak. A szervezet állandó munkatársak, önkéntesek, aktivisták és a küldetésüket támogató segítő és kutató szakemberek szoros együttműködésén alapul. Hisznek abban, hogy minden nőt, élete minden pillanatában egyenlő módon megillet a méltóság, a biztonság, a szabadság és az önrendelkezés.

 

További részletek:

https://emmaegyesulet.hu/

 

PATENT EGYESÜLET

A Patent Egyesület, azaz Patriarchátust Ellenzők Társasága női jogvédők (jogászok), pszichológusok, és nemi alapú erőszakkal foglalkozó szakemberek szervezete.

A nemi alapú előítéletesség ellenében lépnek fel a jogalkotás és a jogalkalmazás területén; ennek érdekében szakmai hálózatot és társadalmi mozgalmat építenek.

Jogi és pszichológiai segítséget nyújtanak nők elleni erőszak áldozatok és reprodukciós jogaikban sértettek számára. Önkénteseket és szakembereket is képeznek, valamint önsegítő önismereti csoportot vezetnek túlélők számára. A nők elleni erőszak és reprodukciós jogok kérdéseiben az állami/hatósági tevékenység civil kontrolljaként működnek.

További részletek:

https://patent.org.hu/

 

 

LELKI EGÉSZSÉGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY (LEA)

 

Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy széles rétegek számára tegye elérhetővé a mentálhigiénés, egészségvédő, pszichológiai és pszichoterápiás szolgáltatást. Magasan képzett szakembereik olyan egyénre szabott személyiségfejlesztő módszereket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a sikeres és aktív adaptációt a környezet új kihívásaihoz.

A hozzájuk fordulóknak segítséget nyújtanak önmaguk megismerésében, a környezetből származó konfliktusok kezelésében, munkahelyi, kapcsolati, tanulási problémák megoldásában. Az önkifejezés legkülönfélébb változatain – mint például a verbális megfogalmazáson, meseelemzésen, rajzoláson, festésen, mintázáson, testorientált terápiákon – keresztül történik a segítségnyújtás.

 

További részletek:

http://www.lelkiegeszsegert.hu/

 

ANYAOLTALMAZÓ ALAPÍTVÁNY

 

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében.

További részletek:

http://anyaoltalmazo.hu/

 

LEA OTTHON

Az Otthon a fiatal, elsőgyermekes anyák és gyermekeik támogatására, segítésére jött létre azért, hogy a családok együtt maradhassanak, a gyermekek édesanyjuk mellett nőhessenek fel. A Lea Otthon befogadja a krízishelyzetben lévő családokat, és az itt eltölthető maximális 1,5 év alatt segít a családoknak visszatérni a társadalomba, saját természetes támaszaikhoz.

További részletek:

https://www.lea.hu/

SZIKRÁZÓ HANGULATBAN INDÍTOTTA EL A DORKO AZ AJÁNDÉKOZÁSI SZEZONT

 

Csütörtök este a Zrínyi utcai Dorko üzletben fény derült a legmenőbb ajándékötletekre. Az utolsó pillanatos rohangálás és fejtörés nélküli, NYUGIS ünnepekre hangolódásra adott tökéletes receptet a hazai márka csapata. A vásárlási őrületet több héttel megelőzve, egy fantasztikus Előkarácsonyi VIP Party keretében mutatták be a legfrissebb szetteket, ahol a család minden tagjának, barátoknak, kollégáknak bőségesen jutott személyre szabott ajándékötlet.

Juhász Geri közreműködésével egy pörgős kollekció-bemutató keretében lepleződtek le a jobbnál-jobb tippek az ünnepi szezon termékpalettájából.

Az eseményre a Top200 leghűségesebb Dorko vásárló mellett ismert sportolók, zenészek, médiaszemélyiségek látogattak el.

Természetesen az óriásplakátokról már hetek óta tudjuk, hogy ha "Kell egy jó Kabát", akkor irány a Dorko. Kabát Peti pedig ezúttal személyesen is bemutatta, hogy melyik téli darabok a kedvencei.

Szinte már hagyomány, hogy egy Dorko partiból igazi Zrínyi utcabál kerekedik. Ezúttal egy hihetetlenül látványos szikra-és tűz show várta a közönséget, míg bent DR BRS és Steve Catch voltak ünnepi ügyeletben a legvagányabb zenékkel.

Az ajándékozási szezont méltóképpen indította el a Dorko, és mostantól nincs megállás egészen év végéig. A mottó pedig nem más, mint "Szerezd be most, nyugizz később!"

 

FERGETEGES UTCABÁL KEREKEDETT A DORKO ÜZLETNYITÓBÓL

 

Igazi fesztiválhangulatban ünnepelte a Dorko az új Zrínyi utcai 300 nm-es üzlet megnyitását a szerdai avatóünnepségen. A Dorko Family családiasnál jóval tágasabbra szabott eseménye kollégák, partnerek, zenészek, sportolók és ismert médiaszemélyiségek társaságában valósult meg. Az idén 8 éves hazai márka eddigi legnagyobb dobását a 27. sportszövetségként aláíró Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség is jó hangulatban nyugtázta. Kemény Dénes és Cseh László hivatalosan is felavatták a Bazilikától pár méterre található üzletet, amivel egy újabb fontos fejezete rajtolt el a Dorko-sztorinak.

 

Óriási bulival robbantotta be a fesztiválszezont a Dorko a legújabb budapesti Flagship Store nyitóbuliján. A kora délután kezdődő és késő estébe nyúló esemény megállás nélkül zenei aláfestéssel telt a Rock the City Crew 6 DJ-jének jóvoltából. T.Danny közönségtalálkozójára száznál is több rajongó gyűlt össze, kígyózó sorokban várva a közös fotóra és dedikálásra. A Hot Girly Dance Class fellépése tovább forrósította a hangulatot az üzletben, mialatt az utcán meglepetésszerű utcazenélésbe kezdett a Band of Streets csapata.

Amellett, hogy a Dorko Hungary kollekció, valamint a limitált szériás termékek legnagyobb választéka is itt érhető el, az új bolt túlmutatva ezen, egyúttal egy igazi közösségi találkozóhely szándékával nyitott meg.

„Egészen hihetetlen az utóbbi két évben az a támogatás és bizalom, amit a vásárlóktól kaptunk hazai márkaként, és ez a mai eseményen is érezhető. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk, és ennek köszönhetjük, hogy most itt lehetünk.  – mondta el Gém Péter, a Dorko alapítója.

A DRK Bazilika üzlet a nyár folyamán csütörtöktől vasárnapig meghosszabbított nyitvatartással, éjfélig várja a látogatókat.

 

Jó helyekre visz. Jó ügyekben hisz.

A Dorko az évek óta működő „Nő erő jövő” küldetésének üzenetét és alapértékeit közvetítve idén márciustól az EMMA egyesület munkájára hívja fel a figyelmet azzal a céllal, hogy minél több háború által érintett állapotos és kisgyermekes nő kaphasson segélycsomagot. Az együttműködés folytatásaként a nyitóesemény bevételének 20%-ával a Dorko az egyesület munkáját támogatja.

 

 

TAKE IT EASY.

MEGÉRKEZETT A DORKO ELSŐ ÍZIG-VÉRIG SNEAKERE!

A Dorko Easy karakteres és izgalmas megjelenésével a legfrissebb színfolt a sneaker palettánkon. Hosszas fejlesztés előzte meg a sneaker debütálását annak érdekében, hogy kívül-belül, "talptól-nyelvig" egyedi cipő lásson napvilágot.

Lelkes és kitartó hazai tervezői csapatmunka áll termékeink mögött, ahol az inspirációk és ötletek a vásárlói visszajelzésekkel kiegészülve válnak teljessé. Minden nap teszünk azért, hogy lépésről lépésre jobbak legyünk.

Az új sneaker figyelemfelkeltő kialakítása mellett feltűnően könnyű is. Markáns stílusjegyek, játékos részletek teszik különlegessé a kinézetét. Az egységes külsőt az olyan visszatérő motívumok adják, mint a bordázott gumipanel és az átlátszó dekorelemek.

Találd meg a hozzád passzoló színállást, fedezd fel magas és alacsony szárú változatban is! Take it easy.

A Dorko "Nő Erő Jövő" kampánya az Ukrajnából menekült nőket segíti 

A cél, hogy minél több állapotos és kisgyermekes nő kaphasson segélycsomagot.

 

 

Az elmúlt években sokszor és sokféle módon indított el a Dorko összefogást, párbeszédet a nőket érintő fontos hazai témákban a „Nő erő jövő” küldetésük üzenetét és alapértékeit közvetítve. Az idei nőnapi kampányötletet egy jelenleg sokkal fontosabb téma írta felül, hiszen az Ukrajnában zajló háború által érintett nők támogatása minden eddiginél erősebb mozgósításra, segítségnyújtásra és szolidaritásra szólít mindannyiunkat.

 

Olyan szervezetet keresett a márka, akikkel összefogva minél több nőt tudnak elérni, és célzott módon a segítségükre lenni, különös tekintettel a nagy létszámban érkező várandós és kisgyerekes édesanyákra.

 

Az EMMA egyesület egy sorstárs- és szakmai közösség, amely elsősorban a gyermekvállalás időszakán keresztül tekint rá a női életútra, és dolgozik azért, hogy az anyák társadalmi helyzete javuljon. A szervezet állandó munkatársak, önkéntesek, aktivisták és a küldetésüket támogató segítő és kutató szakemberek szoros együttműködésén alapul.

 

A jelenlegi helyzetben az egyesület önkéntesei elsősorban a menekült nőkre koncentrálnak, zöld számukon információkkal segítik őket, és nekik összeállított segélycsomagokat juttatnak el.

 

Hogyan segíti a Dorko az EMMA egyesületet?

 

Azonnali 500.000 Ft-os támogatást nyújtanak a segélycsomagok összeállításához. Ezen felül a márciusban eladott „Nő erő jövő” termékek profitjának 100%-a is az EMMA-hoz kerül. Az összefogás nem ér véget ebben a hónapban, ugyanis a Hercegprímás utcában áprilisban megnyíló legújabb Bazilika DRK Store nyitóesemény teljes bevételét ajánlja fel a Dorko támogatásként.

 

Hogyan segíthet bárki?

 

Az erre a célra létrehozott, közvetlen számlaszámon "Nő Erő Jövő" közlemény megadásával a segélycsomagokhoz szükséges összeghez bárki hozzájárulhat.

 

Az EMMA missziója szorosan összefűződik a Dorko évek óta tartó küldetésével, és az együttműködés révén bíznak abban, hogy közös erővel minél több nőnek és gyermekeiknek tudunk hathatós segítséget nyújtani.

 

„Hiszünk a nők közötti összefogás és szolidaritás erejében. Arra biztatjuk, abban támogatjuk a nőket, hogy tegyenek önmagukért és egymásért, és vállaljanak felelősséget a társadalmi szintű változásért is. Hiszünk abban, hogy minden nőt, élete minden pillanatában egyenlő módon megillet a méltóság, a biztonság, a szabadság és az önrendelkezés.

Alapértékeink a szabadság, hitelesség, elfogadás és örömteliség, amelyeknek a megélésére törekszünk személyes, szervezeti és közösségi szinten.”

További információ:

https://emmaegyesulet.hu/

https://dorko.hu/propaganda/noerojovo

Instagram: @dorko @dorkowomen

 

 

 

 

 

 

                             

DORKO BOTTICELLI ULTRALIGHT

A kényelem művészete

Vénusz a lehető legkényelmesebb cipő alakjában született újjá, hogy a Dorko Botticelli reneszánszát élhesse 2022-ben. Magán hordozza azokat a stílusjegyeket, amik 7 évvel ezelőtt felejthetetlenné tették, és kiegészül azzal a triple power technológiával, amiben az Ultralight cipőink ereje rejlik.  

- harmonikaszerűen hajló talpszerkezet az extra rugalmasságért 

- megerősített saroktámasz a fokozott kényelemért

- finom, szövött anyagú felsőrész a garantált komfortérzetért

Látványos, digitális printtel nyomott vászon külsejével garantáltan levesz a lábáról mindenkit.

Lépj közelebb a művészethez!

Határozott elképzelésünk és célkitűzésünk, hogy - mivel a környezetvédelem egy kiemelten fontos társadalmi téma - több, a környezetvédelemért aktívan tevékenykedő zöld civil szervezetet támogassunk. Méghozzá olyanokat, akiknek nem jut a reflektorfényből, így önerőből, elhivatottságból és szeretetből állnak a természet védelmében.

Így kerültünk kapcsolatba - majd együttműködésbe - az Aztakeservit Értékőr Egyesülettel, mint dunaföldvári, önkéntesekből álló, zöld civil szervezettel. 

Az együttműködésről itt olvashatsz: https://dorko.hu/kollekcio/aztakeservit

2021. 10. 02-án szervezte meg a minden évben esedékes "Szemétszüretet" Dunaföldváron az egyesület, amelyre a DRK is kivonult egy kis csapattal. Három DRK munkatárs és három sportoló (Halász Vivien, Busa Gabriella és Kővári Viktor) képviselte a céget a szemétszedésen. Elképesztő látványban volt része a csapatnak. Egyébként a helyi és környékbeli lakosok ezekre az eseményekre szép számban összegyűlnek: átlagosan 100-120 fő vesz részt a szemétszüreten, kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, lányok-fiúk egyaránt. Az egész napos kemény munkát a nap végén közös főzéssel, tábortüzes bulival "ünneplik meg".

Az Aztakeservit bázisról kisbuszokkal, platós furgonokkal vitték ki a résztvevőket a legszemetesebb helyszínekre, Dunaföldvártól 3-6 kilométeres távolságokban. Az erdők, tisztások közepén, iszonytató mennyiségű szemétre bukkantunk (ezeket a helyszíneket a fiúk korábban feltérképezték), bűzlő, hónapok óta gyűlő szemétlerakatokat rejtegetett az erdő. Azaz, nem is rejtegette, hiszen ez a brutális mennyiségű szeméthalom hanyagul beömlesztve várt sorsára. A szemetet szortírozva, zsákokba gyűjtöttük, ugyanis az építési törmeléktől kezdve az olajoskannákon keresztül a kommunális hulladékig, mindenféle szemét megtalálható volt. A szemét elszállítására is fordítanak gondot, előzetesen leegyeztetve fogadja egy központi szeméttelep az egész napos "szüret" eredményét. A szemétszedés - mivel barátokból álló csapatról van szó - mindig jó hangulatban telik, ám mégis keserédes a közös munka, hiszen felelőtlen emberek szennyét kénytelenek tisztítani.

A DRK elhatározása, hogy a jövőben is igyekszik segíteni ennek az elszánt, csupa jó és természetkedvelő emberből álló szervezeten!

Hatalmas sikernek örvendett a 2021. szeptember 16-án megrendezett TOXIKOMA közönségtalálkozó az Andrássy úti DRK-ban.

Vendégünk volt Szabó Győző, Molnár Áron, Bányai Kelemen Barna sznművészek, Illés Gabriella, a film producere, a TulipánTündér Produkció igazgatója, illetve Herendi Gábor filmrendező.

Az együttműködésről itt bővebben olvashatsz: https://dorko.hu/kollekcio/toxikoma

Vidám, családias, önfeledt és egyben elszánt hangulat lengte körbe a Szentendrei úti Budaloft Stúdiót május első hétvégéjén.

A DORKO Hungary „Egy emberként előre” kampányának fotózása alkalmából számos zenész, sportoló, modell és médiaszemélyiség tette tiszteletét a stúdióban, ahol egy cél lebegett mindenki szeme előtt: elkészíteni a leglelkesebb, legösszetartóbb szurkolói kampányt a magyar bajnok csapatok és élsportolók tiszteletére. A DORKO Hungary kollekció készítése már hosszú évekre nyúlik vissza, az idő előrehaladtával egyre csak fejlesztjük és színesítjük azt sportolóink közreműködésével.

Névre szóló mezekben pózoltak a sportrajongó sztárok, és széles mosollyal, szívvel-lélekkel bíztatják a fotókon keresztül a magyar válogatottat és az élsportolókat. Magukba szívták az életérzést, készen állnak, hogy Ők is a szurkolói táborokat és bulikat erősítsék a 2021-es sportesemények alkalmával. A rengeteg résztvevő közt említhetjük a teljesség igénye nélkül a Halott Pénz csapatát, Hevesi Krisztát, Metzker Viktóriát, a BSW-t, Rákóczi Renátát, Kemény Dénest, Bárány Attilát, Denizt, DR BRS-t, az AK26-ot, Horváth Cintiát, Horváth Évát, Kállay-Saunders Andrást, Androt, Kucsera Gábort, Lotfi Begit és még sokakat.

Mind tudjuk jól: Magyarország a bajnokok otthona. Sportolóinkat rendkívüli tehetség, kitartás és elhivatottság jellemzi, melyet a DORKO igyekszik legújabb Hungary kollekciójával méltó módon kísérni, valamint a sport szeretetét és életérzését megosztani mindenkivel. A DORKO Hungary kollekció egyesíti a bajnokok és a szurkolók szívét-lelkét, így méltán kiálthatjuk mind, bárhol is legyünk a világban: Magyarok! Egy emberként előre!

"Minden Nő számít" - Mellrák elleni hónap a Dorkonál

 

A Dorko nagysikerű Nő Erő Jövő kampányában októberben a mellrák elleni küzdelem kerül a középpontba. 

Október 1. világszerte a mellrák elleni küzdelem napja. Ennek apropójából egy limitált kollekciót hozott ki a Dorko, melyet az Andrássy úti Flagship üzletében mutatott be először egy zárt körű esemény keretében. Minden - a limitált kollekcióban szereplő - termék megvásárlásával most támogatni lehet az Emlőrák Gyógyításáért Alapítványt , ezáltal a mellrák elleni küzdelmet. A kollekció tartalmaz cipőfűző ékszereket, pólókat, pulóvereket, baseball sapkát és egy egyedi karkötőt.

A mozgalomhoz csatlakozott többek között Túróczi Réka, Cserpes Laura, Hevesi Kriszta, Gelencsér Tímea, Lipcsei Bettina, Tápai Szabina és még sokan mások, abból a célból, hogy minél több nő figyelmét felhívják a szűrés fontosságára. 

„Az esemény kerekasztal beszélgetése visszanézhető a @dorkowomen Instagram oldalán.  

Nézd meg a Nő Erő Jövő kollekció termékeit>>

Tudj meg többet az Emlőrák Gyógyításáért Alapítványról >>

A Dorko a nőket érintő erőszak ellen

 

A Dorkonál a kezdetek óta fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan fontos ügyre irányítsuk a figyelmet, ami nem kap elég reflektorfényt. A márciust a nőket érintő erőszak elleni fellépésnek, és a nők jogai melletti kiállásnak szenteljük.

Az évek óta kiemelt fontosságú „Nő Erő Jövő” kampányában idén is a NANE Egyesülettel (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület) fogtunk össze. A nőnap alkalmából elinduló @dorkowomen Instagram oldal minden új követője után 100 forintot az Egyesület és az erőszak elleni harc segítésére ajánlunk fel március 31-ig, valamint két kiemelt budapesti üzletünkben (Andrássy út, Westend) is gyűjtőperselyt helyezünk el, hogy az alapítvány fontos tevékenységeihez anyagi segítséget nyújtsunk. A NANE Egyesület Magyarország egyik legrégebbi nőjogi szervezeteként 25 éve dolgozik a nők és gyerekek biztonságáért. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszakkal szemben lépjen fel. A NANE-val történő együttműködés nem újkeletű, a tavalyi évben közös eseményt szerveztünk a szervezet születésnapja alkalmából.

„Célunk, hogy az erőszak áldozatai egy helyen kaphassák meg mindazt a támogatást és segítséget, amelyre lelki, anyagi, fizikai és szexuális biztonságuk kiépítéséhez szükségük van. A Dorko teljes mellszélességgel kiáll a tevékenységünk mellett, és bízunk abban, hogy a közös kampánynak köszönhetően együtt még eredményesebben tudunk segíteni.” – mondta el a NANE alapítvány szóvivője.

Örömmel veszek részt egy olyan kampányban, amelyben az áldozatokra koncentrálnak. Nagyon nehéz a bántalmazottaknak mentálisan és lelkileg is, amikor a bántalmazókat sokkal több jog illeti. Ennek megváltoztatásához kell minél nagyobb összefogás és az érintettek számára az aktív segítségnyújtás, ami szerintem mindenkinek az erkölcsi és etikai feladata. A közöny nagy bűn ilyen helyzetben. Hiszem, hogy a közösségekben az erő.” – mondta el Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője.

„Sajnos szinte nincs nap, hogy valamilyen megrázó hír ne kapna napvilágot, ami a nők és vagy a gyerekek elleni erőszakról szólna. A Dorko márka szerencsére egyre több fiatalt tud elérni, aminek erejét aktuális ügyekre való figyelemfelhívásra, prevencióra és cselekvés ösztönzésre tud „használni”. A március hónapot, a nőket érintő biztonság hónapjának neveztük ki, ebben olyan partnerünk van a NANE önkénteseinek személyében, akik mindent tudnak a témáról. A cél, hogy minden nő biztonságos élettérhez és fejlődési lehetőséghez jusson. Az összefogás elengedhetetlen, mindennek a szellemiségét próbáljuk átadni a Nő Erő Jövő szolgenünkkel és kollekciónkkal.” – emelte ki Vinkó Ágnes, a Dorko Nő Erő Jövő kampányának alapítója. 

Nézd meg a Nő Erő Jövő kollekció termékeit>>

Tudj meg többet a NANE tevékenységéről >>A Dorko 2019-ben indított Lokál projektje keretében limitált szériás, magyar feliratos termékeket terveztünk, amellyel fő célunk feldobni a hétköznapokat, elgondolkodtatni, fontos üzeneteket közvetíteni.


Egyik kiemelt mottónk „Az élet szép” felirat, amiről úgy gondoltuk, hogy 2020-ban szélesebb körben kiterjesztve, hazai fiatal művészek bevonásával adunk még nagyobb hangsúlyt.

A Dorko számára az alapítás óta fontos a feltörekvő alkotók támogatása, szeretnénk minél több tervező számára platformot biztosítani a Signature kollekciók megvalósításán keresztül. A mottót az alkotók sokszínű, egyedi stílusában és az ő inspirációikra, kreativitásukra alapozva keltjük életre limitált darabszámú termékeinken.

Az első tervezőt már ezen a héten bemutatjuk, majd az év hátralévő részében havonta egy-egy újabb tervező által megálmodott terméket teszünk elérhetővé a webshop-on és az Andrássy üzletben.

Lépj ki a fényre a DRK Miami-ban!

 

Bemutatjuk a tavaszi kollekciónk első darabját, a Miami sneakert, melynek letisztult, klasszikus megjelenésébe a jól ismert Dorko stílusjegyeket is beleterveztük. A Miami többféle színben és részletekkel lesz elérhető mindenki számára februártól a DRK és Playersroom üzleteiben. Próbáld ki elsőként, milyen jó helyekre visz!

Siklósi Örs és az AWS 2020-ban is megállíthatatlan

 

Az AWS 2018-ban berobbant a zenei életbe, 2019-ben pedig még tovább ívelt felfelé a modern metal csapat. Siklósi Örssel az AWS frontemberével beszélgettünk egy igazán autentikus helyen, a Lemezkuckóban.

 

Hogy értékeled a tavalyi éveteket az AWS-sel? Mire készültük idén?

2019 bebizonyította számunkra, hogy nem indultunk el lefelé a lejtőn a hirtelen jött ismeretség után, hanem haladunk szépen felfelé. Nagyon sok érdekességgel készülünk: elképesztően sok koncert, fesztivál, új lemez, és egy áthangszerelt koncert a MÜPÁ-ban is szerepel a tervek között. 

 

Mik a személyes céljaid 2020-ban?  

Kiépíteni az új munkarendemet, megvalósítani az ötleteimet, és megtalálni a kapcsolatot a munka és a személyes tér között.

 

Mi inspirál mostanában zeneileg?

A kompromisszumok elhagyása.

 

Miért szereted a Dorkot?

Mert végre nem hív fel kétnaponta az édesanyám, hogy miért van rajtam már megint szakadt póló és cipő! Végre cuccok, amiket szeretek hordani.

Fucsovics Márton Dorkoban vág neki a jövőnek

 

Fucsovics Márton hosszú távra szóló megállapodást kötött a Dorkoval, így az egyik legjobb magyar sportoló mostantól magyar márkában lép pályára.

„Szeretnénk inspirálni a magyar embereket, hogy higgyenek magukban, és elkötelezetten, lépésről lépésre küzdjenek az álmaikért. Fucsovics Marci hihetetlen erősítés a csapatunknak, akivel közösen folytatni szeretnénk ezt a munkát.” – mondta el Gém Péter, a Dorko alapítója.

Fucsovics már jól ismeri a márkát, hiszen a Magyar Tenisz Szövetség volt a hazai sportszövetségek sorában az első, akivel a Dorko 2018 szeptemberében megállapodást kötött.

Büszke vagyok és nagyon izgatott, hogy a Dorkoval dolgozhatok együtt a jövőben a számomra tökéletes termékek megalkotásában. A Dorko 5 év alatt hihetetlen eredményeket ért el, egy fiatal feltörekvő magyar márka, akik napról napra szeretnének egyre jobbak lenni, és én maximálisan tudtam azonosulni ezzel.“

A Dorko és Fucsovics Márton közös céljai között szerepel 2020-ra egy saját tervezésű kollekció megvalósítása is, aminek érdekében már most teljes erőbedobással elindítják az alkotói munkát. 

Szó szerint magasra tette a mércét a Dorko a szerda esti 5. születésnapi bulijával, ugyanis a Hermina úti Private Rooftop adott otthont a fontos mérföldkövet jelentő eseménynek. Tetőteraszos panorámával, medencével, igazi kerti parti-és házibuli hangulattal adta meg a módját a Dorko az ünneplésnek. A csapat 2 emeletet megtöltve bulizott együtt azokkal, akik az 5 éve íródó Dorko-sztori részesei. A márkához hűen egy nagyon vagány és kreatív rendezvény kerekedett a születésnap apropóján barbecue-val, beerponggal, csocsóval és shisha bárral.

 

A jubileumi eseményen rengeteg ismert zenész, sportoló, blogger is részt vett. A Dorko-val születésnapozott többek között a Halott Pénz, az Anna and the Barbies, a Cloud9+, Deniz és még számos népszerű támogatottjuk. McKemon freestyle köszöntője tette fel a pontot az I-re, és természetesen Dr Brs is nagyban hozzájárult a partihangulat fokozásához. A tortavágás után Gém Péter, a Dorko alapítója köszönte meg azt a rengeteg munkát, ami által a Dorko-t ma már az első számú hazai divatmárkák között tartják számon.

Ami pedig az aktuális kollekciót illeti, a ’91 Low modell került reflektorfénybe a rendezvényen. Méltán kijelenthetjük, hogy ezzel az újraalkotott klasszikussal, és az 5. születésnapi buli lendületével lép bele a Dorko az idei fesztiválszezonba.

Valószínűleg az év egyik legmenőbb kollabja: DRK x Csepel

Mi lesz abból, ha két népszerű hazai brand összeáll? Valószínűleg az év egyik legmenőbb márkaegyüttműködése! Május 2-án csütörtökön, a Fellini Római Kultúrbisztróban debütált a legendás magyar bicikligyártó, a Csepel és a hazai streetwear márka, a Dorko első közös kollekciója.

A magyar márka, a Dorko ismét egy nagy dobásra szánta el magát: közös kollekciót alkotott a Csepellel karöltve. A limitált szériás darabokat csütörtökön mutatták be A Hely étteremben.

A kollekció darabjai közt Csepel designos póló, gymbag, baseballsapka és még egy újragondolt DRK ’81 vászoncipő is helyet kapott. Azonban a meglepetések itt még korántsem értek véget, hiszen a bemutató fénypontjaként egy Dorko designnal megalkotott kerékpárt is bemutattak!

„Miként a Csepel, úgy a Dorko sem feledkezett meg sosem az eredetéről: mindig is fontos volt számunkra, hogy honnan jöttünk és kik is vagyunk épp ezért sosem bújtunk hangzatos idegen nevek mögé. Büszkék vagyunk arra, hogy magyar márka lehetünk. Már csak ebből kifolyólag is kiemelt jelentőséggel bír számunkra ez az együttműködés, hiszen két olyan hazai brand találkozásáról van itt szó, amelyek ilyen-olyan formában, de lényegében már a húszas évek óta jelen vannak hazánkban – mivel már ekkor dorkókban hajtották a Csepel kerékpárokat.” – nyilatkozta a Kiss Ramóna a Dorko kreatív igazgatója.

A kollekciós darabok egyik kiemelkedő eleme a kerékpár, amelynek designja a Dorko és a Csepel magyar tervezőinek közös munkáját dicséri. A biciklidesign merőben új távlatokat nyit a magyar márkának, hiszen a Dorko most már nemcsak, hogy jó helyekre visz, de ráadásul két keréken teszi ezt, ahogy ezt a vázra felkerült felirat is alátámasztja.

A DRK x Csepel limitált számú, kollekciós termékeket megvásárolhatod a budapesti Dorko üzletekben vagy akár online is.

A vakvezető kutyák egyik legnagyobb támogatója a Dorko 

 

Április 27-én megvalósult az eddigi legnagyobb hazai jótékonysági séta a vakvezetőkutyákért, melyen közel ezren fogtak össze a Dorko Loyalty is Royalty kezdeményezésének keretében. A városligeti esemény mellé csatlakozott a Tihanyi félmaraton is, ezáltal idén már több , mint 4 millió Forinttal támogathatták a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakvezetőkutya-kiképző központját.

A vakvezető kutyák világnapján rengeteg gazdi, támogató gyűlt össze a Városligeti-tó mellett.

A Loyalty is Royalty kampány keretében a Dorko már 4. éve támogatja az MVGYOSZ munkáját azzal a célkitűzéssel, hogy minden magyarországi látássérült ember mellé kerülhessen segítőkutya.

Schiff Mónika, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője köszönetét fejezte ki minden támogatónak, kiképzőnek és kölyöknevelőnek, a Dorko csapatának pedig az iskolában elültetett első Dorko „kutyafáját” jelképező oklevéllel köszönte meg az évek óta tartó támogatást.

A közönséget ámulatba ejtő fegyelmezettséggel szerepeltek a kutyák a kiképző bemutatón, ezt követően pedig a tó körüli közösségi sétával hívták fel a résztvevők a figyelmet a téma fontosságára.

Számos ismert zenész és sportoló csatlakozott a kampányhoz az elmúlt évek során, akik közül sokan szombaton is kilátogattak, és egy rövid interjú keretében megosztották személyes élményeiket a közönséggel. Kropkó Péter, Kóger Dániel, Sziklai 'Meklód' Mátyás, Fenyvesi Zoltán, Cserpes Laura, Biga, Kollányi Zsuzsi, Járai Márk és a Halott Pénz zenekar tagjai, Petrányi Lajos "Ostya", a Valmar duo, Szvoboda Bence és Kocsis Korinna is résztvevői voltak a különleges jótékonysági programnak.

A helyszínen felállított DRK pop-up store-ban levásárolható támogatói vouchert válthattak ki az érdeklődők, ezzel járulva hozzá egy-egy újabb hűséges kutya kiképzéséhez. A séta teljes nyereségével a Dorko a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségét támogatta.

A kampányról bővebben:

https://www.loyaltyisroyalty.hu/

https://www.facebook.com/loyaltyisroyalty.drk/

Geisha Brunch

Bemutatkoztak a Geisha cipő új generációi!

2019. április 11-én, délelőtt került megrendezésre Budapest szívében, a Tokió étteremben a DRK Geisha Brunch. A nem mindennapi esemény során Kiss Ramóna - creative director – bemutatta a Dorko rövid történetét, Rajnai Péter – a DRK tervezője – pedig megosztotta a résztvevőkkel a Geisha kollekció születésének kulisszatitkait. 

A rendezvény alapkoncepcióját – mint ahogy magát a cipőt is - a japán kultúra ihlette és ennek megfelelően adott volt a keleti stílusú étterem. A belső dekor különlegessége a gyönyörű virággal díszitett fal volt, ahol extra elemként megjelentek a Geisha cipők is. Továbbá számos dizájn doboz és egy különleges cipőállvány is szerepet kapott, ahol menő szelfiket készíthettek a jelenlévők. Az esemény házigazdája, Dombai Laura vezette beszélgetést követően táncművészek adtak elő egy hagyományos gésa táncot. Ezt követően a meghívott vendégeknek egy extra sushi tállal,és a rendezvény alkalmára készített desszerttel kedveskedtünk.

Plusz ráadásként minden jelenlévő egy pár új Geisha modellel térhetett haza.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek az eseményen és népszerűsítették az új Geisha kollekciót!

d-rex party 

Bemutatjuk a Dorko lépők eddigi legállatabb példányát, a született csúcsragadozót, a D-Rex-et!

Március 7-én a váci utcai Playersroomban egy brutális dino buli keretén bemutattunk a D-rexet, amibe még a föld is beleremegett. Nem csoda, a rejtőzködés nem az erőssége ennek a sneakernek. De miért is ne keltene feltűnést az, aki ekkora királynak született?

Az eseményen nem más, mint a D-rex arca, Metzker Viki zenélt, a vendégeket pedig valódi T-rexek szórakoztatták. Emellett magát a cipő tervezőjét is megismerhettük, illetve beavatott minket a cipő tervezési folyamatába is. A bemutatón rengeteg influencer, sportoló, zenész és DRK-s részt vett. A hangulatról füstölgő koktélok és nem kevés mekis kaja gondoskodott

Csekkold a D-rex mind a hét színét és hajtsd uralmad alá a várost!

Mostantól hazai márkában játszanak a magyar teniszválogatottak

Az MTSZ közlése szerint az egyik legmagasabban jegyzett, hazai márka is képviselteti magát a magyar férfi teniszválogatott Csehország elleni Daviskupa-párharcában. A Dorko és a Magyar Tenisz Szövetség szeptember 12-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hosszú távú megállapodást kötöttek arról, hogy a magyar teniszválogatott mostantól az egyik legnépszerűbb hazai ruhamárkában, Dorkoban játszik majd a mérkőzéseken világszerte, amelyek sorát a hétvégi Davis-kupatalálkozó nyitja majd. „Nagy öröm ez számunkra, hiszen magyar márkaként elkötelezett támogatói vagyunk hazánk kimagasló tehetségű sportolóinak, és immár két éve dolgozunk azon, hogy minél több magyar válogatott és szurkoló viseljen hazai márkát a mérkőzéseken, amiben óriási előrelépés ez a megállapodás a Dorkonak. És hát nemutolsó sorban őszintén reméljük, hogy a fiúknak is kellő erőt és támogatást nyújt majd az, hogy a hétvégén hazai pályán magyar márkában játszhatnak a világcsoportban maradásáért." – nyilatkozta Gém Péter, a Dorko alapítója és ügyvezető igazgatója.

Az MTSZ a megállapodást megelőző hónapokban szorosan együttdolgozott a márkával és a játékosokkal, hogy a lehető legjobb minőséget tudják biztosítani a versenyzőknek. Az együttműködésről Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke a következőképp beszélt: „Büszkék vagyunk arra, hogy játékosaink magyar márkában lépnek majd a pályára. Arra pedig kiváltképp, hogy egy olyan hazai brandben, amelynek célja és filozófiája maximálisan egybeesik az MTSZ törekvéseivel – hiszen mindketten ugyanolyan fontosnak tartjuk a jövő bajnokainak kinevelését. Remélem, együtt még sikeresebbek leszünk – rajtunk nem fog múlni, de a játékosokon sem.”

A márka egyébként nemcsak a magyar sportolók és az utánpótlás támogatását tartja kiemelten fontosnak, de évek óta töretlenül pártfogolja a fiatal hazai művészeket és a jótékony célú kezdeményezéseket is, amelynek eredményeképpkollaborációra lépett már magyar együttesekkel, fesztiválokkal és szervezetekkel is.

Magyarország a bajnokok otthona! Légy részese Te is, válaszd a Hozzád illő felszerelést!

 

Bemutatkoztak a Geisha cipő új színei!

2018. július 10-én, délelőtt bemutatásra került Budapest szívében, a Tokió étteremben a DRK Geisha kollekció 3 vadonatúj színe. A nem mindennapi brunch keretén belül az esemény célja a cipők népszerűsítése volt - a social media felületeken- hazánk legmenőbb női influencereivel. 

A rendezvény alapkoncepcióját –mint ahogy magát a cipőt is- a japán kultúra ihlette és ennek megfelelően adott volt a keleti stílusú étterem. A belső dekor különlegessége a gyönyörű virággal díszitett fal volt, ahol extra elemként megjelentek a Geisha cipők is. Továbbá ,számos dizájn doboz és egy különleges cipőállvány is szerepet kapott, ahol menő szelfiket készíthettek a jelenlévők. Az esemény házigazdája, Dombai Laura beszédét követően a meghívott vendégeknek egy extra sushi tállal,és a rendezvény alkalmára készített desszerttel kedveskedtünk.

Plusz ráadásként minden jelenlévő egy pár új Geisha modellel térhetett haza.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek az eseményen és népszerűsítették az új Geisha kollekciót!

Válaszd ki a Hozzád illő színt a kollekció legújabb darabjai közül!

 

Ostya x DRK

Kollekció bemutató: 2017. június 21-én a belváros szívében, a Fröccsteraszon

Petrányi Lajos, akit legtöbben csak Ostyaként ismernek, 11 éve csöppent bele a gördeszkázás életérzésbe és azóta teljesen a függőjévé vált. Számára kifejezhetetlen az az érzés, amikor csak suhan az utcán és ollie-za át a csatornafedőket egymás után, vagy amikor végre bead egy trükköt, amiről már évek óta álmodozott. Bárhol is jár a világban, ha összefut egy idegen deszkással, egyből barátként tekintenek egymásra, hiszen ugyanannak a dolognak a rabjai.

Sokszor megy a vita azon, hogy a gördeszkázás sport vagy pedig életérzés. Ostya számára attól lesz több mint sport vagy életérzés, hogy mindig képes megújulni. Mindig ki lehet találni egy új trükköt, mindig jön egy új deszkás arc, aki a stílusával és trükkjeivel újabb színt tud vinni a gördeszkázásba.

A Dorko-nak tervezett saját kollekciójával az volt a célja, hogy a ruhák valamennyire visszaadják azt a színes, eufórikus érzést, amit a gördeszkázás számára és a többi deszkás számára jelent.

Ostya x DRK

DRK x Tripo

 

Védjük meg a bolygónkat!
Tripo a Dorkonak tervezett pólóival hívja fel a figyelmet kihalóban lévő állatokra

 

Tripsánszki Dávid, Tripo kortárs festőművész, gyerekkora óta hivatásának érzi a rajzot, a festészetet. Nem iskolában tanulta a művészetet, autodidakta módon sajátított el minden tudást. A Tripo x DRK néven megjelenő pólói fontos üzenetet hordoznak: „Kihalóban lévő állatok és az általuk lakott terület jövője. Ez került a pólókra. Hogy egy kicsit jobban szemléltessem mivel is játszunk, ha felelőtlenül gyilkoljuk az állatokat vagy ellehetetlenítjük környezetének fennmaradását.”

Tripo saját bevallása szerint nem a maga, hanem a közönség örömére fest. Fontos számára, hogy az emberekből érzelmeket váltson ki, meghatódjanak, felháborodjanak vagy sírjanak a képein. A stílusát leginkább Jackson Pollock, Andy Warhol és a rézkarc finom árnyékolási technikája jellemzi. Egyszerű, dinamikus és nincsen túlmagyarázva. A mostani megbízása kapcsán a mondanivalójáról kérdeztük.

Miért tesszük ezt? Miért ássuk alá alapjaiban saját jövőnket? Figyelmetlenül, felelőtlenül tesszük tönkre bolygónkat. Kizsákmányoljuk, megnyirbáljuk, felmelegítjük, lassan mindenféle korlátozás nélkül. Elpusztítjuk az élővilágot és mindent felveszünk, megeszünk, kipréselünk, egónk növelése céljából. Hogy lesz így jövője a gyermekeinknek? Egyetlen lehetőségünk van, óvjuk a jelenünk, hogy a jövőnk megvalósulhasson! A pólókra kihalóban lévő állatok és az általuk lakott terület jövőjét helyeztem párhuzamba azért, hogy egy kicsit jobban szemléltessem mivel is játszunk, ha felelőtlenül gyilkoljuk az állatokat vagy ellehetetlenítjük környezetének fennmaradását. Szeressük a bolygónkat és egymást azért, hogy legyen egy boldog jövőnk. Ha ennek a pólósorozatnak hatására már egy ember is inkább a kukába dobja a csikket vagy szelektíven gyűjti a műanyag palackot, megérte!

Kollekció bemutató: 2017. június 9. @ Fröccsterasz
További infoért katt IDE!
 

 

Először kollaborálsz egy nagyobb márkával?
Nagyobb márkával igen. Korábban már volt egy kisebb együttműködésem, akkor is kinyomtunk néhány pólót, de ez az első nagyobb. 

A divatipar eléggé környezetszennyező és felelőtlen módon működik, a pólók témája mégis a Föld védelme. Nem látsz ebben ellentétet?
A Dorko idei évének fő témája a környezettudatosság. Tisztában vagyok a nagy divat által okozott károkkal, de ez az üzenet tiszta. A lényeg, hogy emberekhez jusson el. Szeretem hangsúlyozni a tisztaságot.

Amit most alkottál, egy statement póló. Azért hordják, hogy kifejezzenek vele valamit, protestáljanak vele. Neked milyen ilyen típusú pólóid vannak, amivel te is kifejezel valamilyen gondolatiságot, ami mellé oda tudsz állni?
Régen nagyon nagy pólógyűjtő voltam, volt olyan pólóm, amiből 5 darab volt az egész világon. Barcelonában vettem egy grafikai kurzuson. Nagyjából 3 éve elkaezdődött az, hogy elkezdtem egyszerűsödni és most már csak egyszínű fehér és sárga pólókat hordok. Próbálok ebben is tisztulni.

Mit gondolsz: feladata egy művésznek nem csak magáért a művészetért alkotni, hanem annál többet is mondani?
Az én hozzáállásom biztosan ez. Én más közegben mozgok, mint a többség – nem vagyok se az utcán, se a képzőn, hanem pont a kettő között. Szerintem a művészetnek az a lényege, hogy érzelmeket váltson ki. Hogy rosszat vagy jót, az teljesen mindegy, csak az a fontos, hogy valamilyen hatást érjen el, valami megmozduljon bennünk.

Környezetvédelemről, klímaváltozásról pólót készíteni az ma már politika? Trump döntése miatt ez most elég aktuális kérdés. Te mit gondolsz a klímaváltozásról?
Nem nagyon szeretek politizálni. Szerintem erről mindenki tehet. Azt gondolom, hogy ha kicsiben elkezdődik valami pozitív és megszületik a kritikus tömeg, akkor az generál változást a világban. Hiszek abban, hogy van egy kollektív tudat, amit ha elegen elérnek, akkor megtörténik a pozitív változás. Legyünk figyelmesebbek, empatikusabbak, tisztelettudóbbak és méltóságteljesebbek, egymással is. Ezt az üzenetet szeretném átadni a pólómintákon.

 DRK x Tripo kollekció bemutató

Dorko x Metzker Viktória

 

Május 30-án tölti be 30. életévét DJ Metzker Viktória. Ez alkalomból igazi meglepetéssel készült Magyarország legjobb női dj-je, egy saját névvel fényjelzett Dorko signature kollekciót hoz ki a fesztivál szezonra!

Úgy tűnik, ez az év igazi sikerszériát tartogat Viki számára, aki év elején már bezsebelte a Ballantine’s év mainstream DJ-je címet, nyáron pedig egy csajos kapszulakollekcióval debütál a Dorko-nál.

A Dorko x Metzker Viktória signature kollekció darabjai elsőként május 27-én, szombaton egy különleges party keretein belül mutatkoznak be a budapest Fröccsteraszon, amire Téged is sok szeretettel várunk, hogy együtt ünnepeljük meg nemcsak Viki születésnapját, de egyúttal a kollekció bemutatkozását is! További részletekért kattints IDE.

 

A kollekció darabjai júniustól elérhetők a DRK üzletekben!

Dorko x Metzker Viktória

DRK '81

A DRK 2017-es tavasz / nyári kollekciójának emblematikus fazonja, a ’81 megalkotása során a magyar tervezők a nagy múltú Dorogi Gumigyár gyökereiig nyúltak vissza.

A gumigyár az 1920-as években kezdett el foglalkozni a luxuscikknek számító cipő gyártásával, melyet magyar szakemberek tervei alapján, külföldi technológia és szabadalmak felhasználásával állított elő. Innen a név eredete „dorgo” azaz „dorogi”. Később, a hetvenes években a vászonból készült tornacipőt a szleng már csak „dorkó”-nak hívta. A papírvékony talpvastagságú dorkót különböző teremsportokhoz is ajánlották és a kortól függetlenül előszeretettel viselték, mert volt benne „fíling”. Nem véletlen, hogy olyan sztárok, mint Bene Ferenc labdarúgó sem átallottak ilyenben játszani.

A ’81 hűen elődjéhez extra kényelmes viselet, a vászon felsőrész jól simul a lábfejhez, az orr-rész kopásálló, gumi-megerősítése pedig hosszú életet ad a cipőnek. A DRK ’81 a „dorkó” fazonjához hű, minőségi változtatásokkal megérett az új generáció meghódítására.

A DRK '81 március 1-től elérhető a DRK és a Playersroom üzletekben, valamint a DRK webshopon.

20% kedvezmény minden termékre a DRK üzletekben és a webshopon!

A kedvezmény időtartama a webshopon: 2016.10.04. 23:59 - 2016.10.09. 23:59

A kedvezmény időtartama az üzletekben: 2016.10.04. 23:59 - 2016.10.09. 23:59

Tedd a kosárba a választott terméket és használd a "DRKkedv20" kuponkódot!

A kedvezmény egyéb promócióval és Dorko Club kártyás vásárlással nem vonható össze.

A DORKO SOPRON üzletben a kedvezmény csak DORKO termékekre vonatkozik! 

 

Itt az idő megmutatni magad!

 

A DRK X-Pression az első cipő, amit cserélhető DRK Strap tépőzárakkal úgy alakíthatsz, ahogy neked tetszik! 

De már nem csak a konkrét tépőket variálhatod, elkészítheted SAJÁT, EGYEDI X-Pression Straped is! 

Mutasd meg ki vagy, úgy, hogy azt mindenki lássa! Hordd kedvenc idézeted, mottód, dalszöveged, vagy bármit, amit kitalálsz, a sneakereden!

Tervezd meg oldalunkon a Strapet, és vállald be magadat!

 

" A Te Drokód, a Te alkotásod!"

Csak ezen a hétvégén:

20% kedvezmény minden Dorko termékre a DRK üzletekben és a webshopon!

A kedvezmény időtartama a webshopon: 2016.05.12. 9:00 - 2016.05.15. 23:59

A kedvezmény időtartama az üzletekben: 2016.05.12.  - 2016.05.14.

Tedd a kosárba a választott terméket és a rendszer automatikusan levonja az összegből a kedvezmény értékét.

A kedvezmény egyéb promócióval és Dorko Club kártyás vásárlással nem vonható össze.

Hamarosan saját, egyedi DRK Strap® tépőzáradat is megtervezheted weboldalunkon keresztül bármelyik XPression® cipődhöz. Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy Te értesülj elsőként!

A Te Dorkod, a Te alkotásod.

Az indulásig hátralévő idő:

 

 

Legújabb büszkeségünk, a DRK Flagship Store Budapest legpatinásabb útján, nagy világmárkák társaságában nyitott meg az Andrássy úton. A különleges, eklektikus belső dizájnt egyik fő tervezőnk, Koby álmodta és valósította meg. A március 23.-ai VIP megnyitó keretében Deniz, Bocskor Bíborka és Balogh Luca dizájnerünk vágta át a szalagot. Pénteken pedig a nagyközönséget is ajándékokkal és egész napos fesztiválhangulattal leptük meg.

Gyere és nézd meg legújabb üzletünkben a friss kollekciót, köztük a DRK XPression cipővel, ami az első cipő cserélhető tépőzárral!


Cím: Budapest, Andrássy út 33. (Az Operával szemben)
Nyitvatartás: H-Sz 9:00-20:00

Az utóbbi hetekben kicsit csendesebbek voltunk, aminek meg volt az oka. Gőzerővel dolgoztunk azon, hogy bemutassuk Nektek azt, amit a Berlin Fashion Week alatt megrendezett nemzetközi Bright kiállításra vittünk ki februárban, és amiért nemzetközi figyelmet kaptunk.
Legújabb dizájnunk, a DRK X-Pression az első cipő cserélhető tépőzárral, amit bármikor saját kedved szerint alakíthatsz. A tépőzáraidat különböző színekben, különböző feliratokkal, akár a személyre szabott üzeneteddel cserélgetheted, kombinálhatod.
Az X-Pression hamarosan kapható lesz a DRK üzletekben! Stay tuned ;)

Egy újabb mérföldkő. Kimondhatatlanul izgatottak vagyunk, hogy megoszthatjuk Veletek a hírt, hogy hamarosan megnyitjuk az első Dorko flagship store-t Budapest egyik legpatinásabb sugárútján, az Andrássy úton.

Gyere és nézd meg személyesen üzletünket március 25-én!

Regisztrálj a Grand Opening megnyitónkra az exkluzív meghívódért: http://dorko.hu/andrassy

 

 

Nem túlzás azt állítani, hogy a Bright a legfontosabb európai esmemény a "lifestyle" márkák világában. A Bright nem csupán egy nemzetközi kiállítás és vásár, hanem a sport, a zene, a művészet és a divat olvasztótégelye.

Nagy öröm, hogy első magyar márkaként a Dorko képviseli magát a híres Bright Tradeshow-n, Berlinben.

Célunk bemutatni a Dorko-t, mint márkát, a legújabb kollekciónkat és az egész szemléletünket nemzetközileg is.

 

Ha Berlinben vagy, látogass meg minket a 164-es számú standnál!

 

Save the date: Bright XXII, January 19 − 21, 2016.

 

Kövesd az eseményeket itt is:

http://brighttradeshow.com/

https://www.facebook.com/Bright.Tradeshow/

https://www.instagram.com/brighttradeshow/

BRIGHT XXI DAY ONE from Bright Tradeshow on Vimeo.

A híres-nevezetes BOB nevű budapesti szórakozóhely Csajszerda rendezvénysorozatán belül jelentkezőket vártunk, hogy megtaláljuk a Dorko következő kampányának női arcát. Elsősorban vidám, sportos izgalmas kisugárzású lányokat kerestünk. A jelentkezők közül végül a Dorko zenei szponzoráltjaiból álló zsűrije a szépséges és egzotikus Lindát választotta. Linda 100 000 Ft Dorko utalvánnyal is gazdagabb lett.

Linda, welcome to the Team!!

A magyART blog és a Dorko első közös köztéri, szezonális kiállítása már bárki számára megtekinthető Budapest szívében, az Erzsébet téren, a Fröccsteraszon. Az oszlopokat a magyART blogon szereplő művészek, designerek, szerkesztők portréi díszítik. A fotókat köszönjük Arató Viviennek!! Nézzétek, szeressétek

Megérkeztek a Dorko BrandStore és Playersroom üzletekbe a tavasz-nyári Dorko kollekció cipői. A Dorkonál, ahogy eddig is, most is mindent fiatal magyar művészek terveztek. A kollekció legnagyobb feltűnését a Koby által tervezett Botticelli inspirálta cipő okozta, de a feltűnő darabok mellett a letisztult színek és formák is megtalálhatók a kollekcióban.

Örömhír :))  Ünnepélyesen megnyitott a világ első DRK BrandStore üzlete a Mammut Bevásárlóközpontban.

A Dorko mellett olyan illusztris márkák pérmium termékeit tudod megvásárolni mint a Nike, adidas Originals, Converse, Vans, LeCoq Sportif és DJinns.

Gyere és nézd meg saját szemeddel üzletünket a Mammut II. első emeletén közvetlenül a Bershka és a DM mellett!

Feliratkozás hírlevélre