Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2024.03.28.

Sandro Botticelli - Az Időtlen Szépség Mestere

Sandro Botticelli, az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb mestere, a szépség és elegancia örök szimbólumait alkotta meg műveiben. Festményei, mint a „Vénusz születése” és a „Tavasz”, olyan világba kalauzolnak minket, ahol a természet csodái és az emberi alak harmóniája egyesülnek. Botticelli művészete a finom vonalak és az érzéki színek kavalkádja, amelyeket nem csupán nézni, hanem érezni is lehet.

Ez az időtlen szépség és elegancia most a Dorko különleges termékeiben is megtestesül. Az Ultralight Botticelli cipő a mester "Vénusz születése" című alkotásának könnyedségét és kifinomultságát idézi meg. Minden lépésben érezheted a művészet iránti szenvedélyt és a részletek iránti figyelmet, amelyek Botticelli festményeit is jellemzik.

A Botticelli T-shirt szintén ezt az esztétikai tökéletességet képviseli. Ez a póló nem csupán egy ruhadarab, hanem egy művészi kifejezés, amely összekapcsolja a múlt szépségét a modern divat világával. Viselve ezt a pólót, te is része lehetsz Botticelli varázslatos világának, ahol minden szín és vonal egy új történetet mesél el.

Fedezd fel a Dorko Botticelli kollekcióját, és engedd, hogy ezek a darabok a te stílusod részévé váljanak, miközben magaddal hozod Botticelli művészetének örökkévaló báját és varázsát.

#DRK #DORKO

Csatlakozz a varázslathoz:

https://dorko.hu/dorko-royalty-club

 

Orosz Norbert útja az emblematikus 200 méterig

2024. május 27. A nap, ami örökre Orosz Norbert emlékezetébe vésődik. A magyar hobbifutónak lehetősége adódott arra, hogy jövő hétfőn egy szakaszon az olimpiai lánggal fusson a franciaországi Loire völgyében. Élete eddigi legfontosabb 200 méterét az új Runique cipőben fogja megtenni, így az egész Dorko Family is izgalommal várja a különleges eseményt. Azt már régóta tudjuk, hogy a kitartás „jó helyekre visz”. Most megismerhetitek Norbi történetét, hogy számára milyen út vezetett a fáklyafutásig.

Hogyan kezdődött a kapcsolatod a futással?

Úgy egyáltalán a sporttal 2016-ban kezdtem foglalkozni, saját testsúlyos edzésekkel. Akkoriban is futottam gépen, de leginkább "kényszerből", fogyási céllal. 2021-ben kezdtem másképpen tekinteni a futásra, amikor egy jótékonysági 10 km megadta azt a plusz érzelmi löketet, ami után már nem volt megállás. Ezután bekerültem a céges Ultrabalaton csapatba, onnantól kezdve egyre többet futottam. Aztán jött a „Ma Is Futok” Facebook futóközösség, lettek új barátok, közösségi futások, versenyek. Jelenleg már edzővel készülgetek, ultratávú versenyeket tűzök ki magam elé, de apránként, lépésről lépésre haladtam.

Mi az első meghatározó emléked az ötkarikás játékok kapcsán?

Az 1992-es barcelonai olimpiai az első élesebb emlék, ami beugrik, azon belül is Egerszegi Krisztina felejthetetlen úszása.

Kik azok a sportolók és barátok, akik leginkább motiváltak téged az utad során?

Profi sportban nem igazán mélyedtem el, nagyon sokáig "csak" autósport rajongó voltam. Ez a világ most kezd kinyílni számomra. Volt lehetőségem találkozni Kiss Péter Pál parasportolóval, nagyon megérintett az ő útja, tevékenysége. Lett egy olyan barátom is a futásnak köszönhetően, aki bár hobbifutó, de nagyon alázatosan, tudatosan műveli a futást, így ő szintén nagy inspirációt jelent számomra.

Miként adódott a különleges lehetőség, hogy egyike legyél az olimpiai fáklyavivőknek?

Két éve indult egy belső kihívás a munkahelyemen #startyourimpossible néven. Sportkihívások, kvíz, szemétszedés, autó helyett közösségi közlekedés, csapatos kihívások. Nagyon sokféle megmérettetésben vettünk részt, melyek hatással voltak a mindennapjainkra. Elmondhatom, hogy az élet több területén erősödtünk ezek által.

Tavaly ennek a programnak a keretében volt egy háromhónapos részkihívás, melyben három feladatunk volt. Ezt 162 európai dolgozó teljesítette. Mobilitási partnerként a cég rendelkezik 19 hellyel a fáklyafutásban, és ezekre a helyekre sorsoltak a 162 teljesítő közül. Az egyik én lettem. Indre tartományban, valahol a Loire völgyében fogok futni, úgyhogy nagyon szép helyre osztottak be.

Hogyan fonódott össze az utad az első magyar futócipővel, a Dorko Runique-kal?

A szervezők kérése volt, hogy lehetőség szerint fehér cipőben fussunk. Van 4-5 futócipőm, de egyik sem fehér. Aztán hirtelen beugrott, hogy láttam az elmúlt hetekben a Dorko új cipőjét, ami nemcsak, hogy fehér, de a nemzeti színű dekoráció megadta azt a plusz szívdobogást, ami arra késztetett, hogy felvegyem a kapcsolatot a Dorko csapatával. Aztán felgyorsultak az események, tegnap vettem át a cipőt, most irány Párizs, és alig várom a „főpróbát” az új futócipőben.

Milyen volt az első találkozásod a cipővel?

Abszolút érzelmi: a magyar zászló színei eszembe juttatták, hogy kicsit olyan lesz így futni, mint ahogy majd az olimpikonjaink és paralimpikonjaink teszik, a nemzeti lobogó színeiben. Egy kicsit megtapasztalhatom majd én is ezt az érzést. Büszkeség, hogy hobbisportolóként átélhetem ezt, az pedig egy extra érzelmi töltetet fog adni  - ha lehet még ezt fokozni - hogy a lánggal futok.

Milyen érzések és gondolatok kavarognak benned így pár nappal az életre szóló kaland előtt?

Amikor megkérdezik tőlem, hogy milyen távon lesz a fáklyafutás, akkor a 200 méter hallatán kicsit csalódottságot látok az arcokon, viszont én egyáltalán nem vagyok az. Azt gondolom, hogy ez a 200 méter életem leghosszabb 200 métere lesz.

Eszembe fog jutni az egész út, amin keresztül sikerült ide eljutnom, ahogy az a sok ember is, aki végigkísért, és velem (vagy akár ellenem) volt az évek során. Az elején, amíg a szépséget nem látjuk meg a futásban, addig csak a nehézséget érezzük, és nagyon kitartónak kell lenni, hogy ezen az időszakon túljusson az ember.

Még mindig alig hiszem el, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Érzem, hogy ezzel ismét rengeteg energiát fogok kapni. Mindazt, amit belefektettem ebbe az elmúlt 8 évben, azt most ilyen formában kapom vissza a sorstól.

Hajrá Norbi, veled vagyunk „egy emberként előre”, és várjuk a beszámolódat!

 

Sorozatban ötödször lett bajnok a Falco, így a Dorko Family a tavalyi után idén ismét büszkén ünnepelheti az örömhírt, hogy a szombathelyi csapatnak sikerült a címvédés Szolnokon a férfi kosárlabda NB I. küzdelmei során. A meccs hőse Perl Zoltán lett 30 ponttal.

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77-89 (18-18, 16-25, 12-21, 31-25)

Az elődöntőben a címvédő és alapszakaszgyőztes Szombathely 3–0-ra győzte le a ZTE-t, míg a Szolnok 3-1-gyel bizonyult jobbnak az Arconic-Alba Fehérvárnál. A két csapat negyedszer vívott döntőt egymással, 2012-ben és 2018-ban az Olajé lett az aranyérem, míg 2021-ben a Falco szerezte meg a bajnokcsapatnak járó serleget.

A Falco 2008, 2019, 2021, 2022 és 2023 után hatodszor hódította el a trófeát, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt nem hirdettek győztest.

A hivatalos bajnokavatásra kedden (május 21-én) 19:00 órakor kerül sor az Aréna Savaria-ban.

A Dorko 2020-ban sportruházat gyártóként is megjelent a hazai sportklubok piacán. A sportpiacra kosárlabda termékekkel léptünk be, azóta a folyamatos termékfejlesztéseknek köszönhetően már többek között kézilabda, röplabda, strandröplabda, atlétika, teke és jégkorong csapatok csatlakoztak a Dorko Family-hez. Férfi és női klubcsapataink közül többen a hazai élvonalban, sőt, nemzetközi szinten is képviselik hazánkat. Mellettük felsőoktatási intézmények sportcsapatait és utánpótlás-nevelés egyesületeket is partnereink között tudhatunk.

GRATULÁLUNK! #hajráfalco #bajnokcsapat #dorkofamily #csapatsport

Csatlakozz a Dorko Royalty Club-hoz, hogy elsőként értesülj a Dorko sport-és zenekedvelő közösségének legfrissebb híreiről, a rendszeres kedvezményekről és az exkluzív eseményekről!

Csere Gáspár: A RUNIQUE mindent tud, amit egy jó futócipőnek tudnia kell!

 

Száznál több cipőt használt el eddig a sportkarrierje alatt, és annyi kilométert futott, hogy azzal kétszer is megkerülhette volna a Földet. Csere Gáspár az elmúlt tíz év legeredményesebb magyar hosszútávfutója a gyakorlati tapasztalataival segítette a történelmi magyar futócipő, a RUNIQUE tervezését. Az olimpikon nagyon elégedett a magyar sportmárka belépőjével, de elárulta, hogy lesz feljebb is.

Kezdjük az alapokkal: milyen egy jó futócipő?

Egyszerre kell strapabírónak, stabilnak, erősnek, kellően rugalmasnak, dinamikusnak, gördülékenynek, kényelmesnek és könnyűnek lennie.

Akkor mindent (is) kell tudnia… Nem olyan ez, mint anno a mosóporoknál, hogy évente egy új, számunkra hangzatos kifejezéssel adták el az egyre „jobb és tudományosabb” módszerekkel kifejlesztett terméket?

Nem, mert itt hamar lebukik az a cipő, amelyről sokat állítanak, de keveset tud. A trendek is változnak, mert míg régen a minimalisztikus felépítésű cipőkre esküdtek, addig 5-6 évvel ezelőtt történt egy paradigmaváltás, most a vastag talpú cipők hódítanak.

Azt látjuk, hogy vastag, de amikor röpködnek a karbonok meg a TPU meg az EVA, laikus legyen a talpán, aki nem szédül bele.

Bár éveken keresztül részt vehettem a RUNIQUE és a DRK Running-kollekció fejlesztésében, tesztelésében, eszemben sincs azt állítani, hogy én vagyok a legnagyobb szakértő a témában. Az viszont biztos, hogy gyakorlati tapasztalatom rengeteg van, hiszen a 25 év alatt száznál több cipő járt a lábamon, a kilométerekről nem is beszélve. Viszont nem árt tudni ezeknek a kifejezéseknek a jelentését, mert ahol feltűnnek (persze, nem csak futólag), ott kezdődik a minőség. Az EVA könnyű, rugalmas, hajlékony és ütésálló anyag, a TPU pedig biztosítja a kopásállóságot, szilárdságot, stabilitást és a csúszásmentes futást. A karbonbetétes talpszerkezet, a karbonszálas technológia a rugalmasságért és a dinamikáért felelős, így sokkal gyorsabban, gazdaságosabban tudunk futni. Összegezve, fontos, hogy legyen a talp strukturált, többféle anyagból készüljön, a puha és a keményebb anyagok váltakozzanak. A merevítésre azért van szükség, hogy jól tartsa a lábat, és az intenzív futásnál is egyben maradjon a futómozgás. A puha és a rugalmasabb anyagok a talpszerkezeten belül azért elengedhetetlenek, hogy a cipő elnyelje a rázkódást, hiszen futás közben a talajfogás fázisa olyan becsapódással jár, amely során a súlyunk többszörösével felérő stresszhatás éri a teljes testünket - ezt kell jelentősen csillapítania.

Gondolom, fontos, hogy sok ilyen hókuszpókusz legyen a felsőrészben is.

Igen, itt is vannak „szakszavak”, mint a jól lélegző MESH-anyag, amely a megfelelő klímát biztosítja a cipőn belül, a TPU részletek pedig a tartósságot. De igazából az a lényeges, hogy testhezálló, kényelmes, erős anyagból készüljön. A talpszerkezet és a felsőrész határánál, ahol kapcsolódik, ott kellően merevített és stabilan összezáródó legyen, a cipőfűzők jól működjenek, meg a dizájn sem másodlagos.

Adja magát a kérdés: a felsoroltakhoz képest, milyen a világ első magyar futócipője?

A RUNIQUE mindent tud, amit egy nagybetűs futócipőnek tudnia kell, és ez azért fontos, mert mint mondtam, elég sok feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy sportcipőt biztonságos és jó futócipőnek nevezzünk. Nyilván nem az volt a cél, hogy a sportmárka rögtön a legmagasabb fokozaton indítson, hanem az, hogy egy olyan termékkel lépjen a piacra, amely minőségben és kvalitásban megfelel a jó futócipő kritériumainak, ráadásul megfizethető is legyen. Ebben bárki biztonsággal edzhet és versenyezhet, és nem mellesleg eszmei értéke is van, hiszen magyar! A sportban van annyi hazafiasság, hogy felemelő érzés legyen magyar márkát viselni edzés vagy versenyzés közben.

Tudom, titkokat nem árulhatsz el, de Gém Pétert ismerve, a legmagasabb fokozatot sem hagyja ki.

Jól sejted, sőt, annyit talán megoszthatok, hogy ez már nem csak terv vagy álom, mert épp tesztelem a peformance kategóriás futócipőt.

Ha már a Dorko alapítóját felemlegettem, hogy kerültetek kapcsolatba?

Péter három éve megkeresett, hogy segítsek egy futókollekció tervezésében, amit nagy megtiszteltetésnek vettem. Megkérdezte, hogy ki a szponzorom, nincs-e összeférhetetlenség? Akkor pont nem támogatott senki, ráadásul elég sok kudarcon voltam túl a nagy márkákkal. Teljesen elképedt, és azt mondta, a Dorkónak az a célja, hogy segítse a magyar sportolókat, mert a nagy sportszergyártók sorra vonulnak ki az országból, s azt nem nézheti tétlenül, hogy eredményes hazai versenyzőknek nincsenek szponzoraik. Nagyon megfogott az elhivatottsága, a filozófia és a vízió, amit felvázolt. 

A márka egyik hangzatos szlogenje, hogy „jó helyekre visz”. Ha a további pályafutásodat vesszük, téged hova?

Az utóbbi években volt egy kis változás a karrieremben, mert a munka és a család felelősségei miatt a főállású sportoló státuszt félprofira kellett váltanom. Tavaly nagy kudarcként éltem meg, hogy nem tudtam kvalifikálni a budapesti atlétikai vb-re, de rá kellett jönnöm, hogy túl szigorú voltam magamhoz, mert az élethelyzetem alapján nem lehetnek maximális elvárásaim. Nyáron 33 éves leszek, és vannak konkrét céljaim, fejlődni szeretnék, visszatérni a maratonhoz, de a lényeg, hogy már nem évtizedes távlatok vannak előttem. Tavaly kaptam egy naptárt a Dorkótól, s azon volt egy idézet, ami nagyon megfogott: „Nem az a boldog, aki sikeres, hanem az a sikeres, aki boldog”. Akkor jutott eszembe, hogy a fejlődésen túl számomra az lesz a cél, hogy ha eljön az ideje, megelégedett sportolóként tudjak visszavonulni.

 

Elrajtolt a világ első magyar futócipője!

 

Hároméves fejlesztés, tesztelés után, a Dorko tervezőcsapatának és Csere Gáspár maratoni futónak a szoros együttműködése végeredményeként bemutatták a RUNIQUE nevet viselő történelmi magyar futócipőt, amely nem csak „jó helyekre visz”, hanem új távlatokat nyit a profi és amatőr futók edzésein, versenyein.

 

A Dorko ezúttal sem csak a látványt kínálta: teszteléssel egybekötött bemutatót tartott a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában, amelyre kiváló magyar sportolókat, illetve sportújságírókat kért fel. Az elmúlt 10 év legeredményesebb magyar hosszútávfutója, Csere Gáspár mellett, Koch Máté világbajnok párbajtőröző, Halász Vivien többszörös világkupa-győztes karatéka, Parti András négyszeres olimpikon mountain bike-versenyző, a napokban divízió I/A jégkorong vb-csoportgyőztes, és ismét elitvébé-résztvevő válogatott, Terbócs István,  a többszörös magyar bajnok kajakozó, Havasi Gergő, az U18-as Eb- ezüstérmes gerelyhajító, Horváth Máté, a paralimpiai bajnok vívó, Veres Amarilla, a futóedző és életvezetési tanácsadó, Turóczi Réka, Bányik Csaba háromszoros világbajnok és partnere, a szintén világbajnok Katz Balázs teqball-játékosok, valamint, Nemes Réka és Palkovits Tamás, a soproni SMAFC parasportolói.

 

A DRK Hungary kollekció azzal a céllal jött létre, hogy ne csak egy divatos sportruházati palettát kínáljon, hanem a hazai márka a legjobb sportolókkal és szövetségekkel közösen fejlessze a termékeket, és inspirálja az országot a magyar sport sikereivel. A kollekció zászlóshajója az első magyar futócipő, a RUNIQUE, amelynek létrejöttével több éves közös munka ért célegyenesbe Csere Gáspárral, a többszörös magyar félmaratoni- és maratoni bajnok olimpikonnal.

 

Nagyon örülök, hogy egymásra találtunk a Dorko csapatával, és részt vehettem egy ilyen izgalmas projektben. Bár közelebbről nem értek a tervezéshez, de a 25 év alatt több mint száz futócipő járt a lábamon, így van benne gyakorlati tapasztalatom. Azt kell mondanom, hogy a RUNIQUE mindent tud, amit egy nagybetűs futócipőnek tudnia kell, és ez azért fontos, mert elég sok feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy sportcipőt biztonságos és jó futócipőnek nevezzünk. Nyilván nem az volt a cél, hogy a sportmárka rögtön a legmagasabb fokozaton indítson, hanem az, hogy egy olyan termékkel lépjen a piacra, amely minőségben és kvalitásban megfelel a jó futócipő kritériumainak. Ebben bárki biztonsággal edzhet és versenyezhet, ráadásul eszmei értéke is van, hiszen magyar! A sportban van annyi hazafiasság, hogy felemelő érzés legyen magyar márkát viselni edzés vagy versenyzés közben” - mondta a kiváló atléta.

 

Gém Péter, az idén 10 éves Dorko alapítója, mindig is fontosnak tartotta, hogy a termékeik fejlesztésébe sportolókat, sportszakembereket vonjanak be, mert a közös munkával a legkiválóbb minőséget tudják biztosítani a versenyzőknek és a sportkedvelőknek, ráadásul mindezt megfizethető áron.

 

Büszkék vagyunk, hogy az egyik legjobb hazai férfi maratoni futóval dolgozhatunk együtt a Dorko Running termékvonal kialakításán. Szeretnénk minden magyar ember számára inspirációt adni, akár hobbifutók, akár (fél)maratoni távokat tűznek ki célul maguk elé. A lényeg, hogy örömüket leljék a mozgásban. Gáspárnak pedig egy emberként szurkolunk, hogy váltsa valóra az álmait.”

 

A hosszútávfutásra tervezett cipő, jól lélegző, dupla MESH felsőrészt kapott, amelynek tartósságát a TPU részletek garantálják, a lézervágott kialakítás pedig a kényelmes felvételt és viseletet. A gumitalp a kopásállóságról és a csúszásgátlásról gondoskodik, a beépített karbonbetét az elrugaszkodást segíti, a fokozott kényelmet az EVA és TPU kombinációjából álló habosított réteg, a boka stabilizálását garantáló szivacsos elem és extra párnázottság, illetve a belső zokniként funkcionáló nyelvrész és az orrbélés borítással együtt kialakított nyelv biztosítja.

 

Gém Péter tulajdonos azt is elárulta, hogy ez csak a kezdet, mert a cél – ahogy Csere Gáspár mondta – a legmagasabb fokozat, és a tervezők meg az atléta, már gőzerővel dolgoznak a fotócipőkollekció újabb darabján. A százszázalékig magyar sportmárka első embere hisz a sportemberekkel a közös fejlesztésben és a fejlődésben, illetve az „őrült álmaiban”, amelyekről kiderült, hogy igenis elérhetőek:

„Az elmúlt 10 évben elértük, hogy a Dorko a legnépszerűbb magyar sportmárka lett itthon, a következő 10 év célja, hogy mi legyünk a legnépszerűbb sportmárka Magyarországon. Egy olyan hazai márka, amely nem azért támogat egyre több magyar sportolót, hogy minél több cipőt tudjon eladni, hanem azért akar több terméket eladni, hogy minél több sportolót, csapatot, szövetséget, hazai művészt és ügyet tudjon támogatni. A világ első magyar futócipője csak a kezdet, nincs megállás, ahogy a szlogenünk is mondja: Egy emberként előre!” 

 

Édl Román, a Szingasport és DRK ügyvezetője elmondta, annak ellenére, hogy a piacon a cipők és textilek iránti kereslet közel 20 százalékos visszaesést mutat, a Dorko az elmúlt két évben 20 százalékos növekedést tudott felmutatni.

 

„Évente több mint 700 ezer pár cipőt adunk el és másfélmillió Dorko terméket. Az egyik legnagyobb pozitívum számunkra, hogy az utóbbi időben Magyarországon megfigyelhető a magyar márkák iránti elköteleződés, és bár a gazdasági helyzet nem nevezhető jónak, a vásárlók egyre nagyobb bizalmat szavaznak a hazai termékeknek.”

Több éves közös munka ért célegyenesbe Csere Gáspárral, az egyik legjobb hazai férfi maratonfutóval. A Dorko tervező csapata 2018 óta dolgozik együtt magyar élsportolókkal és sportszövetségekkel annak érdekében, hogy a folyamatos tesztelések és visszajelzések a lehető leghitelesebb emberektől érkezzenek.

A futócipő kollekció elstartolása egy újabb jelentős mérföldkövet jelent a 2024-ben 10 éves jubileumot ünneplő Dorko Family életében.

Az új DORKO RUNIQUE hosszútávfutásra tervezett cipő. Magasított talpának és rugalmas, formatartó kialakításának köszönhetően rendkívül kényelmes érzetet biztosít a lábaknak. Kopásálló és csúszásgátló talppal rendelkezik, beépített karbonbetét segíti elő az elrugaszkodást. EVA és TPU kombinációjából álló habosított réteg gondoskodik a fokozott komfortérzetről. Az EVA könnyű, rugalmas és ütésálló anyag, így könnyed és kényelmes cipőt eredményez, míg a TPU kiváló tartósságot és ellenállóképességet biztosít a talpnakAz EVA hajlékony tulajdonsága lehetővé teszi a cipő talpának könnyű hajlítását és alkalmazkodását a lábmozgáshoz. A TPU szilárdságot és formát ad, így a talp stabil marad, miközben a hajlékonyság megmarad.

Csere Gáspár többszörös magyar félmaratoni és maratoni bajnok olimpikon, jelenleg a hazai ranglista élén álló hosszútávfutó. A legnagyobb kihívás pedig nem más, mint felülmúlni Szűcs Csaba 1993-ban beállított magyar maratoni csúcsát, aki a Párizs Maratonon 2:12:10 időeredménnyel ért célba.

„Habár a hosszútávfutás egyéni sport, az eredményekhez elengedhetetlen a csapatmunka. Ahogy a versenyeken a bolyozásnál is fontos az együttműködés, ugyanígy a felkészülések során is lényeges szempont. Nagyon örülök, hogy a Dorko csapatával egymásra találtunk, és évek óta együtt dolgozunk a márka első futókollekcióján. Végre rajtra készen állnak a termékek, és alig várom, hogy a világ első magyar futócipői mindenki számára elérhetőek legyenek.”

A webshopon május 9-én debütáló futócipők a színpalettát tekintve élénk színben, valamint a Hungary kollekcióval összehangolt elegáns, nemzeti színű változatban egyaránt elérhetőek lesznek a kínálatban.

„Büszkék vagyunk, hogy az egyik legjobb hazai férfi maratonfutóval dolgozhatunk együtt a Dorko Running termékvonal kialakításán. Szeretnénk minden magyar ember számára inspirációt adni, akár hobbifutók, akár (fél)maratoni távokat tűznek ki célul maguk elé. A lényeg, hogy örömüket leljék a mozgásban. Gáspárnak pedig egy emberként szurkolunk a teljes Dorko Family-vel, hogy valóra váltsa legmerészebb álmait a párizsi olimpián.” – mondta el Gém Péter, a Dorko márka alapítója.

Legyél részese egy folyamatosan fejlődő, inspiráló közösségnek! Csatlakozz a Dorko Royalty Club-hoz a különleges élményekért és rendszeres kedvezményekért!

 

Bővebben a RUNIQUE cipőről:

TOVÁBBI ELŐNYÖK A FOKOZOTT KÉNYELEM ÉRDEKÉBEN

• boka stabilizálását garantáló szivacsos elem

• extra párnázottság a bokánál

• a nyelvrész belső zokniként funkcionál

• orrbélés borítással együtt kialakított nyelv

 

FELSŐRÉSZ

• jól lélegző, dupla mesh felsőrész

• TPU részletek garantálják a tartósságot

• lézervágott kialakítás segíti elő a kényelmes felvételt és viseletet

 

Fedezd fel az új kollekció másik emblematikus darabját is, a terepre tervezett, funkcionális futócipőt, a DORKO RAPID-ot!

 

 

Az Ultralight a Dorko egyik legnépszerűbb cipője, ami extra rugalmasságának és évről évre frissülő színpalettájának köszönhetően minden tavasszal tud újat mutatni. Az abszolút közönségkedvenc cipő varázsereje többek között a harmonikaszerűen hajló talpszerkezetben és a jól lélegző kötött felsőrészben rejlik. Zokniszerű, belebújós kialakítása villámgyors felvételt tesz lehetővé.

A Dorko hazai tervezői csapata évek óta kísérletezik a kínálattal annak érdekében, hogy mindenki garantáltan megtalálja a hozzá leginkább passzoló árnyalatot.

A cipő alacsony-és magas szárú verzióban egyaránt elérhető, a 2024-es tavaszi szezon újdonsága a vagány megjelenésű Metallic talppal ellátott Ultralight.

2023 óta elérhető a Recycled termékcsalád, amelynek legfrissebb darabjai 60% újrahasznosított poliészterből készült felsőrésszel rendelkeznek.

Fedezd fel a teljes palettát, és merülj el a színekben!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Olimpikonok mutatták be a Dorko ruháit 

Minden eddiginél szélesebb, funkcionális és jól variálható termékpalettával készült a sportolói és szurkolói szemmel egyaránt eseménydús 2024-es évre a legnépszerűbb magyar sportruházati márka. A kollekciót, amelynek középpontjában a labdarúgó Eb és a nyári ötkarikás játékok állnak, olimpiai-, világ- és Európa-bajnokok részvételével mutatták be egy dunai hajón.

Szeretek kényelmes, sportos és divatos ruhákban lenni, szeretem a különleges színeket és az egyedi grafikákat. Cipőben a legfontosabb a kényelem, de az sem másodlagos, hogy jól mutasson, amikor felveszem, és a Dorkoban ezeket mind megtaláltam” – mondta Cseh László négyszeres olimpiai ezüstérmes-, többszörös világ- és Európa-bajnok úszó.

Az idei év kiemelkedő sporteseményeire készülve a szurkolói szellemet és a sport szeretetét élteti a most 10 éves Dorko. A Hungary kollekció az eddigi legfontosabb mérföldkövet jelenti, a hazai sportolók bevonásával évről évre fejlesztett termékvonal történetében. Az idei kollekcióval az összefogás és közös gondolkodás egységes formát öltött; mostanra 30 sportszövetség és számos egyéni sportoló inspirálja a magyarokat határon innen és túl. A kollekció bemutatóján részt vett Cseh László, egykori úszófenomén, Gulyás Michelle többszörös világbajnoki ezüstérmes öttusázó, Jansik Szilárd olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, Kovács István olimpiai-, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, illetve Szász Emese olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó, de az eseményen számos ismert sportoló, sportszövetségek és művészek is képviseltették magukat.

„A szövetség összes korosztálya ezt a márkát viseli, elégedettek vagyunk a termékekkel. A céggel nagyon jó a kapcsolatunk, szeretjük a flexibilitásukat” – mondta Madaras Norbert kétszeres olimpiai- és világbajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke.

2024 a sport éve. A magyar labdarúgó-válogatott kijutott az Európa-bajnokságra, legjobb olimpikonjaink pedig a párizsi olimpiára készülnek. A Hungary kollekcióval követjük az álmunkat, hogy minden magyar szövetség és szurkoló magyar márkában legyen. Ez egy olyan kollekció, amiben mindenki, aki felveszi, átérezheti a magyar kiválóság-érzését és azt, hogy mi magyarok összetartozunk. Bár külön-külön is nagyszerű dolgokat tudunk elérni, együtt megállíthatatlanok vagyunk. Innen a szlogen: Egy emberként előre” – tette hozzá Gém Péter, a Dorko márka alapítója.

„A sokrétűen kombinálható termékpalettán belül négy „kapszula-kollekció” jelenik meg. A Pódium a termékcsalád legelegánsabb viselete, a Village kollekciót sportosan elegáns, kényelmes pamut szettek alkotják. A Tréning egy sokféle mozgásformához illeszkedő, funkcionális, jól kombinálható ruházat, a Lokál szurkolói kollekció pedig egy egységes és letisztult, fekete alapszínű ruházat „Magyarország” felirattal. Ráadásul a korábbi uniszex modellektől eltérően az új ruházati termékcsaládban külön női és férfi darabok kaptak helyet, és most először gyerekkollekciók is elérhetőek, így az egész család a számára legideálisabb viseletben szurkolhat, sportolhat” – összegezte Baranyi Gerda, a Hungary termékcsalád vezető tervezője.

A Dorko kínálata a megújult ruházaton kívül számos kiegészítőt és cipőt tartalmaz, így tetőtől talpig nemzeti színekbe öltözhetnek sportolóink és a magyar szurkolók.

https://dorko.hu/dorko-hungary

 

Az eddigi legmodernebb, tágas és letisztult kialakítású üzlettel várja a látogatókat a Dorko csapata az Arena Mall-ban. A frissen nyílt boltban az állandó kínálat mellett a kizárólag itt beszerezhető VATES kollekció, és rengeteg újdonság is megtalálható. Március 9-én szombaton egy egész napos üzletnyitó eseménnyel ünnepelte a Dorko Family a hazai márka történetének következő fejezetét.

Az új üzletkoncepcióval a Dorko nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy kényelmes és inspiráló közeget nyújtson a vásárlóknak. A női, férfi és gyermek termékpalettáról a család egésze felöltözhet, és akár tetőtől talpig összehangolt szettekben vághat neki a tavasznak.

A kizárólag itt elérhető VATES collab kollekció révén a márka az alapításkor kitűzött hazai művészeti és irodalmi küldetést újra előtérbe helyezi.

A Dorko állandó termékkínálatában a Dorko Hungary szurkolói kollekció kiemelt szerepet kap, hogy egy emberként szoríthasson mindenki a magyar sportolóknak. Az évről évre bővülő sportkollekciókkal a hazai márka azt hirdeti, hogy mozgásformától függetlenül a legfontosabb, hogy lépésről lépésre haladjunk a kitűzött célok felé. A kitartás mindig jó helyekre visz.

A Dorko tavaszi utcai-és sportruházati kínálatának újdonságai mellett elérhető a legfrissebb Nő Erő Jövő „Szimbólum” kollekció, és a „Remember your roots” fenntartható szemléletű, újrahasznosított anyagokat is tartalmazó termékvonala is.

A zene, sport és tánc egyaránt középpontba került a szombati eseményen. Már nyitástól indult a warm-up a legmenőbb DJ szettekkel. VyVy, Emory, Bréda Bia váltották egymást a DJ-pultban.

A Dorko Arena üzlet egyszerre volt BMX „pálya” és táncparkett, ahol Kun Ádám világbajnok BMX-es bemutatója és a R3D ONE Dance Community produkciója izzította a hangulatot.

Kora estétől az ország egyik legnépszerűbb rappere, Lmen Prala várta a rajongókat közönségtalálkozóval. A Meet&Greet eseményen debütált a limitált szériás Haniny baseball sapka is.

A következő budapesti üzletnyitó eseményre március 23-án a Westend-ben kerül sor, ahol a DRK WESTEND OPENING keretében Korda György & Balázs Klári közönségtalálkozóval és kollekció-bemutatóval várja a látogatókat a Dorko csapata.

A Johnnie Walker és a Dorko is már évek óta a szívén viseli a nőket érintő fontos kérdéseket. Közös kollaborációnk az előrelépés szimbóluma, és célja a magyar nők inspirálása arra, hogy szakítsák le az őket visszatartó korlátokat és lépjenek a változásért.

90 CLASSIC PLATFORM DRK JW sneaker kreatív kialakításának köszönhetően a szalagokat el kell vágni a cipő viseléséhez, át kell szakítani a határokat.

A Lépj a Változásért kampány célja, hogy ezeket a társadalmilag fontos üzeneteket minél szélesebb körben terjessze, épp ezért a cipő megvásárlásával az Egyenlítő alapítvány munkáját támogatod.

 

 

2014-ben egy elszánt és lelkes hazai tervezőcsapat arra vállalkozott, hogy nem hagyják feledésbe merülni az egykori legendás tornacipőket, a Dorogi Gumigyárban készült „dorkó”-kat.

Az ikonikus cipők újraélesztése a kezdetektől összekapcsolódott azzal a küldetéssel, hogy a Dorko csapata tehetséges hazai alkotókkal és sportolókkal működjön együtt, ezzel inspirálva a magyar embereket.

Az elmúlt 10 évben számos kollaboráció és Signature termék született, a Dorko állandó kollekciója pedig szezonról szezonra bővül és színesedik a különböző stílusú sneakerekkel.

A Dorko legrugalmasabb cipője töretlen népszerűséggel bír. Az ULTRALIGHT évről évre frissített színpalettával jelenik meg, alacsony és magas szárú verzióban egyaránt elérhető.

A kényelem művészetét hirdeti az ULTRALIGHT BOTTICELLI modell. Vénusz a lehető legkényelmesebb cipő alakjában született újjá, hogy a Dorko Botticelli reneszánszát élhesse. A 2015-ös első debütálást követően 2022-ben tért vissza, és azóta állandó része az Ultralight kollekciónak.

2022-ben színre lépett a Dorko első ízig-vérig sneakere, az EASY. Figyelemfelkeltő kialakítása mellett feltűnően könnyű is. Újabb közönségkedvenc született ezzel a cipővel, így minden szezonban friss stílusokkal egészül ki az Easy termékpaletta.

A női platform cipők között méltán híressé vált FAME sneaker mellé évről évre új darabok érkeznek. 2024-ben a BOMBSHELL cipő debütált, és rögtön elindult a bestsellerré válás útján.

PHANTOM sneaker egyedi talpával és stílusos részleteivel az előző szezonban robbant be a kedvencek közé, idén tavasszal pedig újabb színállásokban érkezett, hogy meghódítsa az utcákat.

Az Infinity a Dorko első légpárnás cipőjeként hozta el a kényelem új dimenzióját 2023 tavaszán. 
A többrétegű felsőrész látványos külsőt kölcsönöz a sneakernek, a légpárnáknak köszönhetően pedig garantált az extra rugalmasság és a könnyed viselet. Friss színvariációkban, de a megszokott kényelemmel tért vissza az új szezonban.

Fedezd fel a Dorko ikonikus sneakereit, találd meg a szívedhez és stílusodhoz legjobban passzoló cipőket!

#dorko #sneakericons #jóhelyekrevisz

 

A szimbólumok közvetlenül képesek kommunikálni a tudatalattival. A különböző kultúrák szerte a világon mindig is használtak szimbólumokat, hogy közelebb érezzék magukat az isteneikhez, pozitív változásokat idézzenek elő és erőt, energiát adjanak. A legújabb Nő Erő Jövő kollekció tervezésénél is a szimbólumokból indultunk ki. Úgy terveztük ezeket a darabokat, hogy aki hordja, erőt és inspirációt meríthet belőlük.

A kollekció darabjai március 7-től megvásárolhatók a Dorko kiemelt üzleteiben és webshopján:

https://dorko.hu/kollekcio/szimbolum

 

Az idei szezontól, a hazai jégkorong egyik legsikeresebb csapata, a Hydro Fehérvár AV19, a teljesen magyar tulajdonban lévő Dorko ruha és cipőmárkával egyezséget kötött, így hazánk legkedveltebb sportmárkája már a jégkorongban is segíti a sportág jeles képviselőit, hogy a legjobb helyekre jussanak el. 

A székesfehérvári klub játékosai és a stáb tagjai a Gravity hátizsákkal járják az öreg kontinenst, és a lehető legtöbb sikerhez vezető útra az Easy cipőket választották, a klub hivatalos színeivel. 

Szeretnétek kipróbálni, hogy milyen gyorsak a reflexeitek?

A mérkőzések előtt, illetve a szünetekben, látogass el a büfével szemben lévő XBOX sarokhoz, és mérettesd meg magad a blazepod-ok (reflexmérők) segítségével!

Nincs más teendőd, mint a felvillanó fényekre minél gyorsabban lecsapni, és ha te voltál a három leggyorsabb versenyző egyike, akkor egy 5000 Ft-os Dorko vásárlási utalványt nyerhetsz!

Közel egy évtizede tart az összefogás a Dorko-nál a hazai vakvezető kutyák képzésének támogatására. A Loyalty is Royalty kampányhoz évről évre több mint 150 hazai előadó, sportoló és közéleti személyiség csatlakozik, aminek köszönhetően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) Vakvezetőkutya-kiképző Központban végzett fáradhatatlan munkája egyre több figyelmet kap, így a kitűzött célok megvalósításához lépésről lépésre közelebb kerülhetnek.

Az MVGYOSZ vakvezető kiképző kutyaiskolájánál a várólista rendkívül hosszú, jelenleg 106 látássérült vár kiképzett négylábú társra. A kiképzés magas összeggel jár, valamint nem is garantálható az, hogy végső soron alkalmasak lesznek-e vakvezetésre. A Loyalty is Royalty kampány 2015-ben indult azzal a nemes céllal, hogy minél több Magyarországon élő látássérült ember mellé kerülhessen egy hűséges segítőtárs. 2023-ban 27 kutya kiképzésén dolgoztak az MVGYOSZ munkatársai, ebből 8 vakvezető kutyát sikerült látássérültek részére átadni, amihez nagyban hozzájárult a Dorko kampánya is.

 „Azon felül, hogy a kampány óriási segítséget nyújt nekünk anyagilag, mély érzelmi töltést is ad nekünk. Az a közösségi erő és szeretet, ami idén már 9. alkalommal árad felénk a Loyalty is Royalty program révén, minden nehézségen átsegít minket.” - mondta el Schiff Mónika, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője.

A Központ feladatai rendkívül összetettek, hiszen a Tenyésztési-, Kölyöknevelési-, Kiképzési –és Utógondozási Program egyaránt fontos szakasza a munkának. A kiképzés mellett lényeges a kenneludvar karbantartása és a biztonságos körülmények megteremtése a kutyák számára, így a kampány révén összegyűlő támogatás sok szempontból bír jelentőséggel. A munkafolyamatok zökkenőmentes működéséhez munkatársaink növekvő létszáma is nagyban hozzájárul.

Mostanra egy-egy Loyalty is Royalty kampány során 150-200 ismert ember csatlakozik a Dorko kezdeményezése mellé, a több napos fotózás közös jó üggyé nőtte ki magát az évek során.

„A kezdetek óta szívügyem a Loyalty is Royalty kezdeményezés, és a Dorko csapatával nagyon örülünk annak, hogy az évek során egyre bővülő hazai közösséggel segíthetünk a támogatásban és figyelemfelhívásban. Vannak olyanok, akik már 2015 óta lelkesen képviselik a programot, de minden évben érkeznek újonnan csatlakozók.” - tette hozzá Fitos-Dombai Laura, a kampány kommunikációs vezetője.

A Loyalty is Royalty termékek eladásából származó teljes nyereséggel a Dorko a vakvezető kutyák képzését támogatja.

Segíts velünk te is Loyalty is Royalty termékek megvásárlásával! #dorko #drkloyaltyisroyalty @drkdorko 

További információ:

https://dorko.hu/kollekcio/loyalty

 

Nagy izgalommal és lelkesedéssel jelentjük be, hogy a johelyekrevisz.hu hivatalosan is elindult!

Van valami különleges abban, ahogyan a természetben barangolunk és felfedezzük a világ szépségeit. És most itt van egy új hely, ahol megoszthatjuk ezt a szenvedélyünket - a johelyekrevisz.hu!

Ezen az oldalon minden megtalálható, amire csak szükséged van ahhoz, hogy elindulj a következő nagy kalandodra. Fedezz fel inspiráló útvonalakat, legyen szó rövidebb sétákról vagy hosszabb túrákról, a természet csodái mindig más és más környezetben várnak rád.

Itt megismerhetsz mindent a túrázás előkészületéről, a megfelelő felszerelés kiválasztásáról, és a biztonságos túrázásról. A Dorko tapasztalt túrázóinak tanácsai segítenek abban, hogy mindent kihozz a kalandodból.

Kísérd nyomon Hafit, aki éppen az El Camino útján barangol. Hallgasd meg történeteit, és nézd meg videóit, hogy inspirálódj saját kalandjaidhoz.

Az oldal megújuló tartalmakkal frissül, valamint a közeljövőben saját természetjáróink is megosztják veletek kedvenc túraútvonaljaikat! Addig is hallgass bele az általunk összeállított kirándulós lejátszási listánkba!

Látogass el a Dorko legújabb weboldalára és találj magadnak egy új kalandot!

IRÁNY A JOHELYEKREVISZ.HU

A tavalyi hagyományteremtő esemény után idén is a legszuperebb, személyre szabott ajándékötletekről szólt október utolsó csütörtökje a Zrínyi utcai Dorko üzletben. Megelőzve az utolsó pillanatos ajándék-vadászatot, egy igazán különleges Előkarácsonyi VIP Party keretében leplezte le a legfrissebb kínálatot a hazai márka csapata. A szó szerint varázslatos estén Kiss V. Balázs bűvész show-ja fokozta a hangulatot, a Vates kollaboráció kollekció-bemutatónak köszönhetően pedig a művészet és irodalom is reflektorfénybe került.

A márka ünnepi mottója - Adj szeretettel, ajándékozz hazait. – jegyében méltó módon indította el az ajándékozási szezont a Dorko csapata.

Az eseményre a Top200 leghűségesebb Dorko vásárló mellett ismert sportolók, művészek, médiaszemélyiségek látogattak el.

A Mikulás ezúttal is early bird üzemmódba kapcsolt, így a látogatók vele is fotózkodhattak, de természetesen a mindig népszerű szelfi-gép sem maradt ki a repertoárból.

A Dorko és a Vates alapértékei között is kiemelt helyen szerepel a lokálpatriotizmus és a művészet iránti nyitottság, a most megjelenő közös kollekció is ezekre épít. A Tévé Maci x Van Gogh találkozásából született pulcsi éppúgy helyet kapott a kínálatban, mint Dr. Bubó vagy épp Radnóti Miklós Bájolójának örökérvényű sorai.

A „Vers mindenkitől - Avagy a szerelem alfája és omegája.” többszáz év verssoraiból és dalszövegeiből összefonódó szórakoztató produkció Bárány Bence, a Vates társalapítója és Mészáros Péter, a Positive Adamsky stratégiai vezetője előadásában hangzott el.

A meglepetés műsorszám keretében Kiss V. Balázs bűvész az egész Dorko Family-t ámulatba ejtő programmal érkezett, és a fő attrakciókat követően az üzletben is tovább szórakoztatta a vendégeket.

Az igazán funky hangulatról Dj Ziad és DR BRS ritmusain túl a Dorko minifánkok is gondoskodtak. Az Étkezzjól csapat közreműködésének köszönhetően további finomságok voltak terítéken: vegán, laktózmentes és gluténmentes változatok is helyet kaptak a menüben.

Ami pedig az új kollekciót illeti, az idei ősz-téli szezonra a hoodie-k, melegítők és kabátok palettája is jelentősen felfrissült, de természetesen a kiegészítők terén is számos újdonsággal készült a Dorko csapata. A felnőtt és gyerek ruházat harmonizáló darabjainak köszönhetően a tökéletes Dorko Family szettek is könnyedén összehangolhatók.

 

https://dorko.hu/ajanlat/ajandekotletek-2023

 

Büszkék vagyunk a Dorko és a Vates kollaborációjára.

A 2019-ben alapított Vates márka célja, hogy olyan valódi tartalommal és jelentéssel bíró, egyedi termékeket hozzanak létre, amelyek - elsősorban magyar - művészeti és kulturális témákból inspirálódnak.

A ruházati termékek mellett fontos eleme a márkának a tartalomgyártás, aminek sikerét egy több, mint 152 ezres Instagram közösség fémjelzi.

A Dorko és a Vates alapértékei között is kiemelt helyen szerepel a lokálpatriotizmus és a művészet iránti nyitottság, a most megjelenő kollekció is ezekre az alapértékekre épít. A kollaborációval a célunk az, hogy a Dorko és a Vates közösség számára is szerethető kollekciót alkossunk. A legnépszerűbb Vates termékek és témák közül válogattunk, így a kollekcióban egyaránt megtalálhatók irodalmi, idézetes darabok és Mesekollekciós termékek. (A Vates egyik legismertebb termékkategóriája a legendás magyar mesék licenszelt termékei.)

Megérkeztek a legfrissebb DRK hátizsákok, sneakerek, pulóverek és melegítők a Dorko palettájára! A fesztiválszezon sűrűjében sem árt arra gondolni, hogy az új szezont milyen szettekben kezdjük. Legyen buli a suli! A Dorko kínálatában stílusosan összehangolt árnyalatok, izgalmas minták és friss stílusok kaptak helyet. Megújult hátizsák választékunkban mindenki megtalálhatja a hangulatához, egyéniségéhez illő változatot, ugyanakkor praktikus kialakításuknak köszönhetően számos élethelyzetedhez és hobbidhoz is tökéletesen passzolni fognak.

Fedezd fel a teljes back to school kínálatot, és pakold tele táskádat élményekkel!

A nyár utolsó heteire is bőven maradt alkalom, hogy igazán fesztivállapotba kerüljünk. A Dorko sokszínű válogatásában a legkényelmesebb Dorko Ultralight cipők, a klasszikus és praktikus 91 Low modellek éppúgy helyet kaptak, mint a stílusos női crop topok, valamint az elmaradhatatlan hátizsákok és gymbag-ek.

A STRAND fesztivállal együttműködésben az idei szezonban a Dorko STRAND papucs is debütált, ami a többi flip-flophoz hasonlóan tökéletes alapkelléke a nyári viseleteknek.

Hangold össze a legvagányabb szetteket, és kerülj velünk fesztivállapotba!

Július elején kötött megállapodást a Dorko a női és férfi vízilabda válogatottakkal, így a fukuokai vizes világbajnokságot már egy emberként szurkolhattuk végig.

A július 29-i döntő izgalma az egész Dorko Family számára örökké emlékezetes marad. Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország 1973, 2003, 2013 után negyedszer nyerte meg a vízilabda-világbajnokságot.

A Dorko Team nagy hangsúlyt fektet a magyar sportágakra, jelenleg közel 30 sportági szövetséggel dolgozunk együtt.

Magyarország legkedveltebb sportmárkája, a Dorko mostantól a női és férfi válogatottak hivatalos sapka és prezentációs ruha beszállítója, így támogatva az olimpiák történetének egyik legsikeresebb sportágát.

A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) felnőtt csapatai, 2023 nyarától, a teljesen hazai tulajdonú Dorko brand sapkáiban ugranak a vízbe, valamint melegítőiben képviselhetik Magyarországot a bevonuláskor és díjátadáskor.

"Egy, az előzőnél sokkal jobb és előnyösebb együttműködés indul most útjára új partnerünkkel, a Dorkóval – mondta az MVLSZ elnöke, Madaras Norbert. – Fontos, hogy egy dinamikusan fejlődő, a magyar sport világában kifejezetten magasan jegyzett hazai márka állt mellénk. Szerintem az egy jó üzenet, hogy a legeredményesebb hazai csapatsportág képviselőit a legkedveltebb magyar sportszergyártó öltözteti. A magyar vízilabdában mindig mindenkinek a világszínvonal a mérce, erre kötelez bennünket az évszázados tradíció, erre sarkall az a belső hajtóerő, ami az összes, a legmagasabb szintet elérő magyar pólósban megvan. E sikertörténetben vállal most kiemelkedő szerepet egy olyan modern, fiatalos, szintén a legmagasabb minőséget képviselő sportszergyártó, mint a Dorko, akikkel közösen fejlesztjük úszósapkáinkat, ruházatunkat. Úgy gondolom, méltó társunk lesz ebben a nagy és izgalmas utazásban, ami a következő években vár válogatottjainkra.”

A Dorko család kiemelten foglalkozik a hazai sport tagjaival és már közel 30 szövetséggel dolgozik együtt, hogy minél több magyar sikerhez segítse sportolóinkat. 

A férfi és női vízilabda-válogatottak tagjainak természetesen a ruhák minőségén sem kell aggódnia, hiszen egyrészről nem véletlenül a Dorko hazánk legkedveltebb sportmárkája, másrészről a fejlesztésben részt vettek mindkét csapat legjobbjai.

„Magyarországon minden gyermek úgy nő fel, hogy legalább egyszer szeretne vízilabdás lenni, átélni azokat a fantasztikus sikereket, amiket pólósaink érnek el évek, évtizedek óta. Hatalmas büszkeség számunkra, hogy mostantól a vízilabdás és Dorko család egynek számít. Közös munkánk gyümölcsét már Fukuokában, a most következő „vizes” vb-n is láthatják az érdeklődők és nagyon szurkolunk a mieinknek, hogy felérjenek a dobogó legfelső fokára, természetesen, Dorko szettben.” – fejtette ki véleményét Gém Péter, a Dorko alapítója.

A Dorko teljes csapata a sportruházat tervezése és kivitelezése mellett, a meccsek alatt is hatalmas erőbedobással támogatja majd a vízilabda-válogatottainkat.

„Ülj le mellém, valamit mondok”

Az idei fesztiválszezonba a limitált kiadású Tankcsapda x Dorko ’91 Low-ban lépünk be.

Ennek a cipőnek a története még a zenekar alapításánál is régebbre nyúlik vissza, egészen a dorogi gumigyár hőskoráig. A hatvanas években készített gumitalpú, gumiorrú tornacipőket a köznyelvben dorkónak hívták. 2014-ben a Dorko hazai, elszánt tervezőcsapata álmodta újra az egykor legendás cipőket. A Dorko ’91 LOW az elmúlt években a márka legkedveltebb vászoncipője lett, most pedig a kollaboráció keretében Tankcsapdásított verzióban született újjá.

Jöhetnek a fesztiválok, mi készen állunk a zúzásra!

A Dorko számára a kezdetektől fontos volt az együttműködés tehetséges tervezőkkel, zenészekkel, művészekkel és sportolókkal. Sokan és sokféleképp inspirálták az újraálmodott cipőket. Igazi csapatmunka áll a brand mögött, aminek köszönhetően lépésről lépésre tud fejlődni, és napról napra nagyobbat álmodni mind termékfejlesztés szintjén, mind pedig  zenei és művészi kollaborációit, sportban betöltött szerepét illetően.

Szepesi Tibi évek óta a Dorko Family tagja, a hazai BMX sport egyik kiemelkedő karaktere.

Magyar bajnok, 2019-ben ő lett az Év kerékpáros sportolója, a magyar válogatott tagja. A hazai versenyek mellett a világ majdnem minden táján megfordult már, itthon pedig elsőként folyamatos résztvevője az olimpiai pontszerző versenyeknek.

Már 7 éve BMX-ezett hobbi szinten, amikor eldöntötte, hogy profi versenyző szeretne lenni. Azóta ez az élete. A csapatsportok kötöttsége helyett inkább ezt az utat választotta, hogy más emberek teljesítményétől függetlenül, szabadon, 2 keréken haladjon a kitűzött céljai felé. Idén is szeretne minél több külföldi versenyen részt vegyen, és kihozni magából a maximumot.

2021-ben Hajdúböszörményben egy profi felkészülésre alkalmas, nemzetközi versenyek megrendezésére is megfelelő BMX pályát épített.

„A saját pályám egy megvalósult álom. Sokat tettem ezért, és még többet szeretnék. Vissza szeretnék adni a sportnak, hogy akik most kezdik, még több lehetőségük legyen, és még jobb legyen, mint nekünk volt.”

Mindig előre próbál tekinteni, egy-egy sérülésből és műtétből felgyógyulva is mindig azt keresi, hogyan tud még erősebb lenni.Ahogy kedvenc mottója szól: „Nem a kő súlya az, ami számít. Hanem az ok, amiért felemeled.”

Hajrá Tibi! A kitartás jó helyekre visz. #egyemberkentelore #dorkohungary

MINDEN KIS GYŐZELEM SZÁMÍT. PONTRÓL PONTRA AZ ATP TOP100 FELÉ – MAROZSÁN FÁBIÁN

„Apukám hatására kezdtem el teniszezni. Mindent tőle tanultam, amit ma tudok, ő tanította az alapokat, a pályám elején évekig ő edzett engem.”

A tenisz volt az első sport, amit kipróbált Fábi, és nem is keresgélt tovább. Az apró sikerek és győztes meccsek mindig ösztönözték a folytatásra, vitte a lendület.

Tavaly augusztusban Banja Luka-ban szerezte meg első ATP Challenger tornagyőzelmét, amivel bekerült a Top200-ba. Idén szeretne Grand Slam főtáblát játszani és tornagyőzelmeket szerezni, ATP tornákon indulni, ahol szintén a főtábla a cél. Hosszabb távú célja, hogy bekerüljön a Top100-ba, stabilan az 50 körül tudjon maradni, és csak ATP versenyeken játszani.

„Mindig vannak nehéz időszakok, szerintem ez típusfüggő, hogy kinek mi segít. Nekem általában az, ha többet dolgozom, talán ez az, ami átlendít a nehéz időszakon. Csinálni kell akkor is, ha nehéz.”

Az edzőivel megvan a kölcsönös bizalom és tisztelet, jó hangulatban telik a munka. Közösek a céljaik és motiválják egymást, ami ugyanúgy igaz a csapat összes tagjára.

Hajrá Fábi! #teamdorko #egyemberkentelore

Berlin Félmaraton - 63:39 -PB- 20. hely

Csere Gáspár jó helyekre vitte tesztelni a Dorko – jelenleg közös fejlesztés alatt álló - első futóruházatát.

A tegnapi versenyen sikerült tovább javítania a tavalyi párizsi félmaratonon elért egyéni csúcsot. 2022-ben Berlint betegség miatt ki kellett hagynia, ezért még nagyobb öröm, hogy a mostani alkalomból egy igazán felszabadult futás kerekedhetett.

„Habár a hosszútávfutás egyéni sport, az eredményekhez elengedhetetlen a csapatmunka. Ahogy a versenyeken a bolyozásnál is fontos az együttműködés, ugyanígy a felkészülések során is lényeges szempont. Nagyon örülök, hogy a Dorko csapatával egymásra találtunk, és tavaly óta együtt dolgozunk a márka első futókollekcióján.”

Csere Gáspár többszörös magyar félmaratoni és maratoni bajnok olimpikon, immár több mint 20 éve a BEAC atlétája, jelenleg a hazai ranglista élén álló hosszútávfutó. A legnagyobb kihívás pedig nem más, mint felülmúlni Szűcs Csaba 1993-ban beállított magyar maratoni csúcsát, aki a Párizs Maratonon 2:12:10 időeredménnyel ért célba.

Édesapja hatására kezdett atletizálni, aki már óvódás korában is vitte őt magával futni és szurkolni. Kilencévesen a 2000-es Sydney Olimpia során fogalmazódott meg benne az elhatározás arra, hogy egyszer ő is ott legyen az olimpián. Korán belecsapott az élversenyzésbe, és lépésről lépésre emelte a tétet, gyűjtögette a tapasztalatokat.

Hajrá Gáspár! #egyemberkentelore #dorkohungary #johelyekrevisz

 

Az idei tavasz kiemelt témájának, a Dorko fenntarthatóság irányába tett lépéseinek egyikeként a Corvin Rajziskola közreműködésével „store design” koncepciók és látványtervek készültek.

 

Az intézmény lassan harminc éves fennállása óta oktatja a design iránt érdeklődő, elhivatott fiatalokat, felnőtteket, ahol éles projektekben is kipróbálhatják magukat a rátermettebbek. Az iskola Tér és formatervező szakos hallgatóinak feladata az volt, hogy olyan “store design” készüljön, mely prezentálja az újrahasznosított cikkeket, felhívja a figyelmet arra, hogy a bolygónk védelme korunk esszenciális problémája, és ezt az üzenetet közvetíti a vásárlók felé. A Corvinos diákok párban tervezték és prezentálták a projekteket, így megtapasztalták a team munka előnyeit, hátrányait is.

 

Nagyon inspiráló élmény volt látni a sok tehetséges fiatal bemutatóját.

 

 

 

Célunk, hogy lépésről lépésre fenntarthatóbbá váljunk. 

Magyar márkaként folyamatosan dolgozunk azon, hogy a helyi közösség tagjaiként fontos ügyekre hívjuk fel a figyelmet. Inspirálnak a tettre kész emberek és kezdeményezések, célkitűzésünk, hogy a következő években a hazai zöld szervezetek egyik legnagyobb támogatójává váljunk.

Az előttünk álló hosszú út kezdeti lépéseként 2023 tavaszán megérkezett a Dorko első újrahasznosított kollekciója. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben szezonról szezonra bővítsük a palettát.

 

A természetközeli színekben elérhető KODA HOODIE MEN 4 árnyalatban kapható. Anyagösszetételét tekintve 83% pamutot, 13% újrahasznosított poliésztert, 4% elasztánt tartalmaz. Rendkívül kényelmes és rugalmas viselet, amit a hímzett, fényes, 3D hatású márkajelzés tesz még stílusosabbá.

 

LEGYEN KÖNNYEBB A KÖRNYEZETÜNKNEK IS!

Ugyanolyan könnyű, egy lépéssel zöldebb. Az új ULTRALIGHT RECYCLED cipők felsőrésze 51% újrahasznosított poliésztert tartalmaz. Az extrán rugalmas sneakerek magukban hordozzák a korábbi Ultralight kollekciók minden előnyét.

A triple power technológiának köszönhetően a láb rendkívüli kényelemben részesül. A harmonikaszerűen hajló talpszerkezet felel a kiemelkedő rugalmasságért, jól lélegző kötött felsőrész gondoskodik a fokozott komfortérzetről. Zokniszerű, belebújós kialakítása villámgyors felvételt tesz lehetővé.

 

 

"VALAMI VAN A LEVEGŐBEN"

 

A tavasz frissességével együtt a Dorko első légpárnás sneakere is megérkezett! Fedezd fel az új Dorko Infinity mindegyik színállását, és helyezd magad végtelen kényelembe!

A Dorko Infinity légpárnás kialakítása garantálja az extra rugalmasságot. A cipő MD talpa a kopásállóságról gondoskodik, texturált mintázata pedig a csúszásgátlásért felel. Hi-poly talpbetét és puha mesh nyelvrész biztosítja a fokozott komfortérzetet.

Anyaghasználatot és designt-t tekintve különleges, mesh és hálós anyagú, többrétegű felsőrész található a cipőn. TPU print és látványos, színben harmonizáló részletek köszönnek vissza a karakteres sneakeren, a fűzőszemeknél megjelenő zsinórdíszítés, valamint a nyelvrészen és a cipő oldalán elhelyezkedő stílusos márkajelzés fokozza az extra kinézetet.

 

FEDEZD FEL A TELJES SZÍNPALETTÁT, ÉS LÉPJ BE A KÉNYELEM ÚJ DIMENZIÓJÁBA! https://dorko.hu/ajanlat/dorko-infinity

Figyelemfelhívó kezdeményezés hat hazai szervezet közreműködésével

 

Február 13-án a Zrínyi utcai üzlet eseményének keretében, másnap pedig az online rendeléseken keresztül is lehetősége nyílik a Dorko vásárlóknak arra, hogy hat - nőket érintő lényeges témákban tettre kész, fáradhatatlan munkát végző - szervezet közül az általuk választott egyesületet vagy alapítványt támogassák.

A Dorko évek óta szívén viseli a nőket érintő fontos hazai témákat és társadalmi ügyeket. Számos kampányuk és összefogásuk irányult már erre az elmúlt években is a Nő Erő Jövő kezdeményezés révén. Legfőbb céljuk, hogy párbeszédet indítsanak és közösséget építsenek annak érdekében, hogy a lényegi üzenetek minél több emberhez juthassanak el.

A Dorko csapata szeretettel vár mindenkit február 13-án 18:00-tól a Zrínyi utcai üzletben, ahol a résztvevők találkozhatnak a szervezetek képviselőivel, valamint betekintést nyerhetnek a küldetésükbe és munkájukba.

HOGYAN TUDOD TÁMOGATNI AZ ÁLTALAD VÁLASZTOTT SZERVEZETET?

Válaszd ki kedvenc Dorko terméke(i)det a Dorko

Időpont: 2023.02.13. hétfő 18:00 – 20:00

Cím: 1050 Budapest, Zrínyi u. 14.

A kezdeményezés részleteit, valamint a támogatható szervezeteket az alábbi oldalon foglaltuk össze:

https://dorko.hu/ajanlat/dorko-loves-women

Facebook esemény:

https://fb.me/e/2zLRhCG0P

 

Ismerd meg a 6 egyesület küldetését!

NŐK A NŐKÉRT EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN (NANE) EGYESÜLET

Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik. Az Egyesület önkéntesei telefonos segítségnyújtást, tájékoztatást végeznek egyéni szinten, míg közösségi szinten különböző célcsoportú képzéseket és ifjúsági foglalkozásokat tartanak, valamint szakmai és önsegítő csoportokat indítanak. Társadalmi jelentőségű az Egyesület könyvkiadó tevékenysége, amely a párkapcsolati erőszakra, mint társadalmi problémára hívja fel a figyelmet.

További részletek:

https://nane.hu/

 

EMMA EGYESÜLET

Az EMMA Egyesület egy sorstárs- és szakmai közösség, amely elsősorban a gyermekvállalás időszakán keresztül tekint rá a női életútra, és dolgozik azért, hogy az anyák társadalmi helyzete javuljon. Tevékenységük előterében a várandósság, a szülés, és a kisgyermeknevelés évei állnak. A szervezet állandó munkatársak, önkéntesek, aktivisták és a küldetésüket támogató segítő és kutató szakemberek szoros együttműködésén alapul. Hisznek abban, hogy minden nőt, élete minden pillanatában egyenlő módon megillet a méltóság, a biztonság, a szabadság és az önrendelkezés.

 

További részletek:

https://emmaegyesulet.hu/

 

PATENT EGYESÜLET

A Patent Egyesület, azaz Patriarchátust Ellenzők Társasága női jogvédők (jogászok), pszichológusok, és nemi alapú erőszakkal foglalkozó szakemberek szervezete.

A nemi alapú előítéletesség ellenében lépnek fel a jogalkotás és a jogalkalmazás területén; ennek érdekében szakmai hálózatot és társadalmi mozgalmat építenek.

Jogi és pszichológiai segítséget nyújtanak nők elleni erőszak áldozatok és reprodukciós jogaikban sértettek számára. Önkénteseket és szakembereket is képeznek, valamint önsegítő önismereti csoportot vezetnek túlélők számára. A nők elleni erőszak és reprodukciós jogok kérdéseiben az állami/hatósági tevékenység civil kontrolljaként működnek.

További részletek:

https://patent.org.hu/

 

 

LELKI EGÉSZSÉGVÉDŐ ALAPÍTVÁNY (LEA)

 

Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy széles rétegek számára tegye elérhetővé a mentálhigiénés, egészségvédő, pszichológiai és pszichoterápiás szolgáltatást. Magasan képzett szakembereik olyan egyénre szabott személyiségfejlesztő módszereket alkalmaznak, amelyek lehetővé teszik a sikeres és aktív adaptációt a környezet új kihívásaihoz.

A hozzájuk fordulóknak segítséget nyújtanak önmaguk megismerésében, a környezetből származó konfliktusok kezelésében, munkahelyi, kapcsolati, tanulási problémák megoldásában. Az önkifejezés legkülönfélébb változatain – mint például a verbális megfogalmazáson, meseelemzésen, rajzoláson, festésen, mintázáson, testorientált terápiákon – keresztül történik a segítségnyújtás.

 

További részletek:

http://www.lelkiegeszsegert.hu/

 

ANYAOLTALMAZÓ ALAPÍTVÁNY

 

Az intézmény működésének célja, hogy országos szinten az átmenetileg vagy tartósan otthontalanná vált családok befogadásával megelőzze illetve megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét, megakadályozza a család szétszakadását, a gyerekek állami gondoskodásba kerülését, segítse a szülőt gyermeke teljes körű ellátásában, és közreműködjön az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendeződésében, lakhatási problémáinak megszűnésében.

További részletek:

http://anyaoltalmazo.hu/

 

LEA OTTHON

Az Otthon a fiatal, elsőgyermekes anyák és gyermekeik támogatására, segítésére jött létre azért, hogy a családok együtt maradhassanak, a gyermekek édesanyjuk mellett nőhessenek fel. A Lea Otthon befogadja a krízishelyzetben lévő családokat, és az itt eltölthető maximális 1,5 év alatt segít a családoknak visszatérni a társadalomba, saját természetes támaszaikhoz.

További részletek:

https://www.lea.hu/

SZIKRÁZÓ HANGULATBAN INDÍTOTTA EL A DORKO AZ AJÁNDÉKOZÁSI SZEZONT

 

Csütörtök este a Zrínyi utcai Dorko üzletben fény derült a legmenőbb ajándékötletekre. Az utolsó pillanatos rohangálás és fejtörés nélküli, NYUGIS ünnepekre hangolódásra adott tökéletes receptet a hazai márka csapata. A vásárlási őrületet több héttel megelőzve, egy fantasztikus Előkarácsonyi VIP Party keretében mutatták be a legfrissebb szetteket, ahol a család minden tagjának, barátoknak, kollégáknak bőségesen jutott személyre szabott ajándékötlet.

Juhász Geri közreműködésével egy pörgős kollekció-bemutató keretében lepleződtek le a jobbnál-jobb tippek az ünnepi szezon termékpalettájából.

Az eseményre a Top200 leghűségesebb Dorko vásárló mellett ismert sportolók, zenészek, médiaszemélyiségek látogattak el.

Természetesen az óriásplakátokról már hetek óta tudjuk, hogy ha "Kell egy jó Kabát", akkor irány a Dorko. Kabát Peti pedig ezúttal személyesen is bemutatta, hogy melyik téli darabok a kedvencei.

Szinte már hagyomány, hogy egy Dorko partiból igazi Zrínyi utcabál kerekedik. Ezúttal egy hihetetlenül látványos szikra-és tűz show várta a közönséget, míg bent DR BRS és Steve Catch voltak ünnepi ügyeletben a legvagányabb zenékkel.

Az ajándékozási szezont méltóképpen indította el a Dorko, és mostantól nincs megállás egészen év végéig. A mottó pedig nem más, mint "Szerezd be most, nyugizz később!"

 

FERGETEGES UTCABÁL KEREKEDETT A DORKO ÜZLETNYITÓBÓL

 

Igazi fesztiválhangulatban ünnepelte a Dorko az új Zrínyi utcai 300 nm-es üzlet megnyitását a szerdai avatóünnepségen. A Dorko Family családiasnál jóval tágasabbra szabott eseménye kollégák, partnerek, zenészek, sportolók és ismert médiaszemélyiségek társaságában valósult meg. Az idén 8 éves hazai márka eddigi legnagyobb dobását a 27. sportszövetségként aláíró Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség is jó hangulatban nyugtázta. Kemény Dénes és Cseh László hivatalosan is felavatták a Bazilikától pár méterre található üzletet, amivel egy újabb fontos fejezete rajtolt el a Dorko-sztorinak.

 

Óriási bulival robbantotta be a fesztiválszezont a Dorko a legújabb budapesti Flagship Store nyitóbuliján. A kora délután kezdődő és késő estébe nyúló esemény megállás nélkül zenei aláfestéssel telt a Rock the City Crew 6 DJ-jének jóvoltából. T.Danny közönségtalálkozójára száznál is több rajongó gyűlt össze, kígyózó sorokban várva a közös fotóra és dedikálásra. A Hot Girly Dance Class fellépése tovább forrósította a hangulatot az üzletben, mialatt az utcán meglepetésszerű utcazenélésbe kezdett a Band of Streets csapata.

Amellett, hogy a Dorko Hungary kollekció, valamint a limitált szériás termékek legnagyobb választéka is itt érhető el, az új bolt túlmutatva ezen, egyúttal egy igazi közösségi találkozóhely szándékával nyitott meg.

„Egészen hihetetlen az utóbbi két évben az a támogatás és bizalom, amit a vásárlóktól kaptunk hazai márkaként, és ez a mai eseményen is érezhető. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk, és ennek köszönhetjük, hogy most itt lehetünk.  – mondta el Gém Péter, a Dorko alapítója.

A DRK Bazilika üzlet a nyár folyamán csütörtöktől vasárnapig meghosszabbított nyitvatartással, éjfélig várja a látogatókat.

 

Jó helyekre visz. Jó ügyekben hisz.

A Dorko az évek óta működő „Nő erő jövő” küldetésének üzenetét és alapértékeit közvetítve idén márciustól az EMMA egyesület munkájára hívja fel a figyelmet azzal a céllal, hogy minél több háború által érintett állapotos és kisgyermekes nő kaphasson segélycsomagot. Az együttműködés folytatásaként a nyitóesemény bevételének 20%-ával a Dorko az egyesület munkáját támogatja.

 

 

TAKE IT EASY.

MEGÉRKEZETT A DORKO ELSŐ ÍZIG-VÉRIG SNEAKERE!

A Dorko Easy karakteres és izgalmas megjelenésével a legfrissebb színfolt a sneaker palettánkon. Hosszas fejlesztés előzte meg a sneaker debütálását annak érdekében, hogy kívül-belül, "talptól-nyelvig" egyedi cipő lásson napvilágot.

Lelkes és kitartó hazai tervezői csapatmunka áll termékeink mögött, ahol az inspirációk és ötletek a vásárlói visszajelzésekkel kiegészülve válnak teljessé. Minden nap teszünk azért, hogy lépésről lépésre jobbak legyünk.

Az új sneaker figyelemfelkeltő kialakítása mellett feltűnően könnyű is. Markáns stílusjegyek, játékos részletek teszik különlegessé a kinézetét. Az egységes külsőt az olyan visszatérő motívumok adják, mint a bordázott gumipanel és az átlátszó dekorelemek.

Találd meg a hozzád passzoló színállást, fedezd fel magas és alacsony szárú változatban is! Take it easy.

A Dorko "Nő Erő Jövő" kampánya az Ukrajnából menekült nőket segíti 

A cél, hogy minél több állapotos és kisgyermekes nő kaphasson segélycsomagot.

 

 

Az elmúlt években sokszor és sokféle módon indított el a Dorko összefogást, párbeszédet a nőket érintő fontos hazai témákban a „Nő erő jövő” küldetésük üzenetét és alapértékeit közvetítve. Az idei nőnapi kampányötletet egy jelenleg sokkal fontosabb téma írta felül, hiszen az Ukrajnában zajló háború által érintett nők támogatása minden eddiginél erősebb mozgósításra, segítségnyújtásra és szolidaritásra szólít mindannyiunkat.

 

Olyan szervezetet keresett a márka, akikkel összefogva minél több nőt tudnak elérni, és célzott módon a segítségükre lenni, különös tekintettel a nagy létszámban érkező várandós és kisgyerekes édesanyákra.

 

Az EMMA egyesület egy sorstárs- és szakmai közösség, amely elsősorban a gyermekvállalás időszakán keresztül tekint rá a női életútra, és dolgozik azért, hogy az anyák társadalmi helyzete javuljon. A szervezet állandó munkatársak, önkéntesek, aktivisták és a küldetésüket támogató segítő és kutató szakemberek szoros együttműködésén alapul.

 

A jelenlegi helyzetben az egyesület önkéntesei elsősorban a menekült nőkre koncentrálnak, zöld számukon információkkal segítik őket, és nekik összeállított segélycsomagokat juttatnak el.

 

Hogyan segíti a Dorko az EMMA egyesületet?

 

Azonnali 500.000 Ft-os támogatást nyújtanak a segélycsomagok összeállításához. Ezen felül a márciusban eladott „Nő erő jövő” termékek profitjának 100%-a is az EMMA-hoz kerül. Az összefogás nem ér véget ebben a hónapban, ugyanis a Hercegprímás utcában áprilisban megnyíló legújabb Bazilika DRK Store nyitóesemény teljes bevételét ajánlja fel a Dorko támogatásként.

 

Hogyan segíthet bárki?

 

Az erre a célra létrehozott, közvetlen számlaszámon "Nő Erő Jövő" közlemény megadásával a segélycsomagokhoz szükséges összeghez bárki hozzájárulhat.

 

Az EMMA missziója szorosan összefűződik a Dorko évek óta tartó küldetésével, és az együttműködés révén bíznak abban, hogy közös erővel minél több nőnek és gyermekeiknek tudunk hathatós segítséget nyújtani.

 

„Hiszünk a nők közötti összefogás és szolidaritás erejében. Arra biztatjuk, abban támogatjuk a nőket, hogy tegyenek önmagukért és egymásért, és vállaljanak felelősséget a társadalmi szintű változásért is. Hiszünk abban, hogy minden nőt, élete minden pillanatában egyenlő módon megillet a méltóság, a biztonság, a szabadság és az önrendelkezés.

Alapértékeink a szabadság, hitelesség, elfogadás és örömteliség, amelyeknek a megélésére törekszünk személyes, szervezeti és közösségi szinten.”

További információ:

https://emmaegyesulet.hu/

https://dorko.hu/propaganda/noerojovo

Instagram: @dorko @dorkowomen

 

 

 

 

 

 

                             

DORKO BOTTICELLI ULTRALIGHT

A kényelem művészete

Vénusz a lehető legkényelmesebb cipő alakjában született újjá, hogy a Dorko Botticelli reneszánszát élhesse 2022-ben. Magán hordozza azokat a stílusjegyeket, amik 7 évvel ezelőtt felejthetetlenné tették, és kiegészül azzal a triple power technológiával, amiben az Ultralight cipőink ereje rejlik.  

- harmonikaszerűen hajló talpszerkezet az extra rugalmasságért 

- megerősített saroktámasz a fokozott kényelemért

- finom, szövött anyagú felsőrész a garantált komfortérzetért

Látványos, digitális printtel nyomott vászon külsejével garantáltan levesz a lábáról mindenkit.

Lépj közelebb a művészethez!

Határozott elképzelésünk és célkitűzésünk, hogy - mivel a környezetvédelem egy kiemelten fontos társadalmi téma - több, a környezetvédelemért aktívan tevékenykedő zöld civil szervezetet támogassunk. Méghozzá olyanokat, akiknek nem jut a reflektorfényből, így önerőből, elhivatottságból és szeretetből állnak a természet védelmében.

Így kerültünk kapcsolatba - majd együttműködésbe - az Aztakeservit Értékőr Egyesülettel, mint dunaföldvári, önkéntesekből álló, zöld civil szervezettel. 

Az együttműködésről itt olvashatsz: https://dorko.hu/kollekcio/aztakeservit

2021. 10. 02-án szervezte meg a minden évben esedékes "Szemétszüretet" Dunaföldváron az egyesület, amelyre a DRK is kivonult egy kis csapattal. Három DRK munkatárs és három sportoló (Halász Vivien, Busa Gabriella és Kővári Viktor) képviselte a céget a szemétszedésen. Elképesztő látványban volt része a csapatnak. Egyébként a helyi és környékbeli lakosok ezekre az eseményekre szép számban összegyűlnek: átlagosan 100-120 fő vesz részt a szemétszüreten, kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, lányok-fiúk egyaránt. Az egész napos kemény munkát a nap végén közös főzéssel, tábortüzes bulival "ünneplik meg".

Az Aztakeservit bázisról kisbuszokkal, platós furgonokkal vitték ki a résztvevőket a legszemetesebb helyszínekre, Dunaföldvártól 3-6 kilométeres távolságokban. Az erdők, tisztások közepén, iszonytató mennyiségű szemétre bukkantunk (ezeket a helyszíneket a fiúk korábban feltérképezték), bűzlő, hónapok óta gyűlő szemétlerakatokat rejtegetett az erdő. Azaz, nem is rejtegette, hiszen ez a brutális mennyiségű szeméthalom hanyagul beömlesztve várt sorsára. A szemetet szortírozva, zsákokba gyűjtöttük, ugyanis az építési törmeléktől kezdve az olajoskannákon keresztül a kommunális hulladékig, mindenféle szemét megtalálható volt. A szemét elszállítására is fordítanak gondot, előzetesen leegyeztetve fogadja egy központi szeméttelep az egész napos "szüret" eredményét. A szemétszedés - mivel barátokból álló csapatról van szó - mindig jó hangulatban telik, ám mégis keserédes a közös munka, hiszen felelőtlen emberek szennyét kénytelenek tisztítani.

A DRK elhatározása, hogy a jövőben is igyekszik segíteni ennek az elszánt, csupa jó és természetkedvelő emberből álló szervezeten!

Hatalmas sikernek örvendett a 2021. szeptember 16-án megrendezett TOXIKOMA közönségtalálkozó az Andrássy úti DRK-ban.

Vendégünk volt Szabó Győző, Molnár Áron, Bányai Kelemen Barna sznművészek, Illés Gabriella, a film producere, a TulipánTündér Produkció igazgatója, illetve Herendi Gábor filmrendező.

Az együttműködésről itt bővebben olvashatsz: https://dorko.hu/kollekcio/toxikoma

Vidám, családias, önfeledt és egyben elszánt hangulat lengte körbe a Szentendrei úti Budaloft Stúdiót május első hétvégéjén.

A DORKO Hungary „Egy emberként előre” kampányának fotózása alkalmából számos zenész, sportoló, modell és médiaszemélyiség tette tiszteletét a stúdióban, ahol egy cél lebegett mindenki szeme előtt: elkészíteni a leglelkesebb, legösszetartóbb szurkolói kampányt a magyar bajnok csapatok és élsportolók tiszteletére. A DORKO Hungary kollekció készítése már hosszú évekre nyúlik vissza, az idő előrehaladtával egyre csak fejlesztjük és színesítjük azt sportolóink közreműködésével.

Névre szóló mezekben pózoltak a sportrajongó sztárok, és széles mosollyal, szívvel-lélekkel bíztatják a fotókon keresztül a magyar válogatottat és az élsportolókat. Magukba szívták az életérzést, készen állnak, hogy Ők is a szurkolói táborokat és bulikat erősítsék a 2021-es sportesemények alkalmával. A rengeteg résztvevő közt említhetjük a teljesség igénye nélkül a Halott Pénz csapatát, Hevesi Krisztát, Metzker Viktóriát, a BSW-t, Rákóczi Renátát, Kemény Dénest, Bárány Attilát, Denizt, DR BRS-t, az AK26-ot, Horváth Cintiát, Horváth Évát, Kállay-Saunders Andrást, Androt, Kucsera Gábort, Lotfi Begit és még sokakat.

Mind tudjuk jól: Magyarország a bajnokok otthona. Sportolóinkat rendkívüli tehetség, kitartás és elhivatottság jellemzi, melyet a DORKO igyekszik legújabb Hungary kollekciójával méltó módon kísérni, valamint a sport szeretetét és életérzését megosztani mindenkivel. A DORKO Hungary kollekció egyesíti a bajnokok és a szurkolók szívét-lelkét, így méltán kiálthatjuk mind, bárhol is legyünk a világban: Magyarok! Egy emberként előre!

"Minden Nő számít" - Mellrák elleni hónap a Dorkonál

 

A Dorko nagysikerű Nő Erő Jövő kampányában októberben a mellrák elleni küzdelem kerül a középpontba. 

Október 1. világszerte a mellrák elleni küzdelem napja. Ennek apropójából egy limitált kollekciót hozott ki a Dorko, melyet az Andrássy úti Flagship üzletében mutatott be először egy zárt körű esemény keretében. Minden - a limitált kollekcióban szereplő - termék megvásárlásával most támogatni lehet az Emlőrák Gyógyításáért Alapítványt , ezáltal a mellrák elleni küzdelmet. A kollekció tartalmaz cipőfűző ékszereket, pólókat, pulóvereket, baseball sapkát és egy egyedi karkötőt.

A mozgalomhoz csatlakozott többek között Túróczi Réka, Cserpes Laura, Hevesi Kriszta, Gelencsér Tímea, Lipcsei Bettina, Tápai Szabina és még sokan mások, abból a célból, hogy minél több nő figyelmét felhívják a szűrés fontosságára. 

„Az esemény kerekasztal beszélgetése visszanézhető a @dorkowomen Instagram oldalán.  

Nézd meg a Nő Erő Jövő kollekció termékeit>>

Tudj meg többet az Emlőrák Gyógyításáért Alapítványról >>

A Dorko a nőket érintő erőszak ellen

 

A Dorkonál a kezdetek óta fontosnak tartjuk, hogy minél több olyan fontos ügyre irányítsuk a figyelmet, ami nem kap elég reflektorfényt. A márciust a nőket érintő erőszak elleni fellépésnek, és a nők jogai melletti kiállásnak szenteljük.

Az évek óta kiemelt fontosságú „Nő Erő Jövő” kampányában idén is a NANE Egyesülettel (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület) fogtunk össze. A nőnap alkalmából elinduló @dorkowomen Instagram oldal minden új követője után 100 forintot az Egyesület és az erőszak elleni harc segítésére ajánlunk fel március 31-ig, valamint két kiemelt budapesti üzletünkben (Andrássy út, Westend) is gyűjtőperselyt helyezünk el, hogy az alapítvány fontos tevékenységeihez anyagi segítséget nyújtsunk. A NANE Egyesület Magyarország egyik legrégebbi nőjogi szervezeteként 25 éve dolgozik a nők és gyerekek biztonságáért. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 1994-ben jött létre azzal a céllal, hogy a nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszakkal szemben lépjen fel. A NANE-val történő együttműködés nem újkeletű, a tavalyi évben közös eseményt szerveztünk a szervezet születésnapja alkalmából.

„Célunk, hogy az erőszak áldozatai egy helyen kaphassák meg mindazt a támogatást és segítséget, amelyre lelki, anyagi, fizikai és szexuális biztonságuk kiépítéséhez szükségük van. A Dorko teljes mellszélességgel kiáll a tevékenységünk mellett, és bízunk abban, hogy a közös kampánynak köszönhetően együtt még eredményesebben tudunk segíteni.” – mondta el a NANE alapítvány szóvivője.

Örömmel veszek részt egy olyan kampányban, amelyben az áldozatokra koncentrálnak. Nagyon nehéz a bántalmazottaknak mentálisan és lelkileg is, amikor a bántalmazókat sokkal több jog illeti. Ennek megváltoztatásához kell minél nagyobb összefogás és az érintettek számára az aktív segítségnyújtás, ami szerintem mindenkinek az erkölcsi és etikai feladata. A közöny nagy bűn ilyen helyzetben. Hiszem, hogy a közösségekben az erő.” – mondta el Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekesnője.

„Sajnos szinte nincs nap, hogy valamilyen megrázó hír ne kapna napvilágot, ami a nők és vagy a gyerekek elleni erőszakról szólna. A Dorko márka szerencsére egyre több fiatalt tud elérni, aminek erejét aktuális ügyekre való figyelemfelhívásra, prevencióra és cselekvés ösztönzésre tud „használni”. A március hónapot, a nőket érintő biztonság hónapjának neveztük ki, ebben olyan partnerünk van a NANE önkénteseinek személyében, akik mindent tudnak a témáról. A cél, hogy minden nő biztonságos élettérhez és fejlődési lehetőséghez jusson. Az összefogás elengedhetetlen, mindennek a szellemiségét próbáljuk átadni a Nő Erő Jövő szolgenünkkel és kollekciónkkal.” – emelte ki Vinkó Ágnes, a Dorko Nő Erő Jövő kampányának alapítója. 

Nézd meg a Nő Erő Jövő kollekció termékeit>>

Tudj meg többet a NANE tevékenységéről >>A Dorko 2019-ben indított Lokál projektje keretében limitált szériás, magyar feliratos termékeket terveztünk, amellyel fő célunk feldobni a hétköznapokat, elgondolkodtatni, fontos üzeneteket közvetíteni.


Egyik kiemelt mottónk „Az élet szép” felirat, amiről úgy gondoltuk, hogy 2020-ban szélesebb körben kiterjesztve, hazai fiatal művészek bevonásával adunk még nagyobb hangsúlyt.

A Dorko számára az alapítás óta fontos a feltörekvő alkotók támogatása, szeretnénk minél több tervező számára platformot biztosítani a Signature kollekciók megvalósításán keresztül. A mottót az alkotók sokszínű, egyedi stílusában és az ő inspirációikra, kreativitásukra alapozva keltjük életre limitált darabszámú termékeinken.

Az első tervezőt már ezen a héten bemutatjuk, majd az év hátralévő részében havonta egy-egy újabb tervező által megálmodott terméket teszünk elérhetővé a webshop-on és az Andrássy üzletben.

Lépj ki a fényre a DRK Miami-ban!

 

Bemutatjuk a tavaszi kollekciónk első darabját, a Miami sneakert, melynek letisztult, klasszikus megjelenésébe a jól ismert Dorko stílusjegyeket is beleterveztük. A Miami többféle színben és részletekkel lesz elérhető mindenki számára februártól a DRK és Playersroom üzleteiben. Próbáld ki elsőként, milyen jó helyekre visz!

Siklósi Örs és az AWS 2020-ban is megállíthatatlan

 

Az AWS 2018-ban berobbant a zenei életbe, 2019-ben pedig még tovább ívelt felfelé a modern metal csapat. Siklósi Örssel az AWS frontemberével beszélgettünk egy igazán autentikus helyen, a Lemezkuckóban.

 

Hogy értékeled a tavalyi éveteket az AWS-sel? Mire készültük idén?

2019 bebizonyította számunkra, hogy nem indultunk el lefelé a lejtőn a hirtelen jött ismeretség után, hanem haladunk szépen felfelé. Nagyon sok érdekességgel készülünk: elképesztően sok koncert, fesztivál, új lemez, és egy áthangszerelt koncert a MÜPÁ-ban is szerepel a tervek között. 

 

Mik a személyes céljaid 2020-ban?  

Kiépíteni az új munkarendemet, megvalósítani az ötleteimet, és megtalálni a kapcsolatot a munka és a személyes tér között.

 

Mi inspirál mostanában zeneileg?

A kompromisszumok elhagyása.

 

Miért szereted a Dorkot?

Mert végre nem hív fel kétnaponta az édesanyám, hogy miért van rajtam már megint szakadt póló és cipő! Végre cuccok, amiket szeretek hordani.

Fucsovics Márton Dorkoban vág neki a jövőnek

 

Fucsovics Márton hosszú távra szóló megállapodást kötött a Dorkoval, így az egyik legjobb magyar sportoló mostantól magyar márkában lép pályára.

„Szeretnénk inspirálni a magyar embereket, hogy higgyenek magukban, és elkötelezetten, lépésről lépésre küzdjenek az álmaikért. Fucsovics Marci hihetetlen erősítés a csapatunknak, akivel közösen folytatni szeretnénk ezt a munkát.” – mondta el Gém Péter, a Dorko alapítója.

Fucsovics már jól ismeri a márkát, hiszen a Magyar Tenisz Szövetség volt a hazai sportszövetségek sorában az első, akivel a Dorko 2018 szeptemberében megállapodást kötött.

Büszke vagyok és nagyon izgatott, hogy a Dorkoval dolgozhatok együtt a jövőben a számomra tökéletes termékek megalkotásában. A Dorko 5 év alatt hihetetlen eredményeket ért el, egy fiatal feltörekvő magyar márka, akik napról napra szeretnének egyre jobbak lenni, és én maximálisan tudtam azonosulni ezzel.“

A Dorko és Fucsovics Márton közös céljai között szerepel 2020-ra egy saját tervezésű kollekció megvalósítása is, aminek érdekében már most teljes erőbedobással elindítják az alkotói munkát. 

Szó szerint magasra tette a mércét a Dorko a szerda esti 5. születésnapi bulijával, ugyanis a Hermina úti Private Rooftop adott otthont a fontos mérföldkövet jelentő eseménynek. Tetőteraszos panorámával, medencével, igazi kerti parti-és házibuli hangulattal adta meg a módját a Dorko az ünneplésnek. A csapat 2 emeletet megtöltve bulizott együtt azokkal, akik az 5 éve íródó Dorko-sztori részesei. A márkához hűen egy nagyon vagány és kreatív rendezvény kerekedett a születésnap apropóján barbecue-val, beerponggal, csocsóval és shisha bárral.

 

A jubileumi eseményen rengeteg ismert zenész, sportoló, blogger is részt vett. A Dorko-val születésnapozott többek között a Halott Pénz, az Anna and the Barbies, a Cloud9+, Deniz és még számos népszerű támogatottjuk. McKemon freestyle köszöntője tette fel a pontot az I-re, és természetesen Dr Brs is nagyban hozzájárult a partihangulat fokozásához. A tortavágás után Gém Péter, a Dorko alapítója köszönte meg azt a rengeteg munkát, ami által a Dorko-t ma már az első számú hazai divatmárkák között tartják számon.

Ami pedig az aktuális kollekciót illeti, a ’91 Low modell került reflektorfénybe a rendezvényen. Méltán kijelenthetjük, hogy ezzel az újraalkotott klasszikussal, és az 5. születésnapi buli lendületével lép bele a Dorko az idei fesztiválszezonba.

Valószínűleg az év egyik legmenőbb kollabja: DRK x Csepel

Mi lesz abból, ha két népszerű hazai brand összeáll? Valószínűleg az év egyik legmenőbb márkaegyüttműködése! Május 2-án csütörtökön, a Fellini Római Kultúrbisztróban debütált a legendás magyar bicikligyártó, a Csepel és a hazai streetwear márka, a Dorko első közös kollekciója.

A magyar márka, a Dorko ismét egy nagy dobásra szánta el magát: közös kollekciót alkotott a Csepellel karöltve. A limitált szériás darabokat csütörtökön mutatták be A Hely étteremben.

A kollekció darabjai közt Csepel designos póló, gymbag, baseballsapka és még egy újragondolt DRK ’81 vászoncipő is helyet kapott. Azonban a meglepetések itt még korántsem értek véget, hiszen a bemutató fénypontjaként egy Dorko designnal megalkotott kerékpárt is bemutattak!

„Miként a Csepel, úgy a Dorko sem feledkezett meg sosem az eredetéről: mindig is fontos volt számunkra, hogy honnan jöttünk és kik is vagyunk épp ezért sosem bújtunk hangzatos idegen nevek mögé. Büszkék vagyunk arra, hogy magyar márka lehetünk. Már csak ebből kifolyólag is kiemelt jelentőséggel bír számunkra ez az együttműködés, hiszen két olyan hazai brand találkozásáról van itt szó, amelyek ilyen-olyan formában, de lényegében már a húszas évek óta jelen vannak hazánkban – mivel már ekkor dorkókban hajtották a Csepel kerékpárokat.” – nyilatkozta a Kiss Ramóna a Dorko kreatív igazgatója.

A kollekciós darabok egyik kiemelkedő eleme a kerékpár, amelynek designja a Dorko és a Csepel magyar tervezőinek közös munkáját dicséri. A biciklidesign merőben új távlatokat nyit a magyar márkának, hiszen a Dorko most már nemcsak, hogy jó helyekre visz, de ráadásul két keréken teszi ezt, ahogy ezt a vázra felkerült felirat is alátámasztja.

A DRK x Csepel limitált számú, kollekciós termékeket megvásárolhatod a budapesti Dorko üzletekben vagy akár online is.

A vakvezető kutyák egyik legnagyobb támogatója a Dorko 

 

Április 27-én megvalósult az eddigi legnagyobb hazai jótékonysági séta a vakvezetőkutyákért, melyen közel ezren fogtak össze a Dorko Loyalty is Royalty kezdeményezésének keretében. A városligeti esemény mellé csatlakozott a Tihanyi félmaraton is, ezáltal idén már több , mint 4 millió Forinttal támogathatták a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakvezetőkutya-kiképző központját.

A vakvezető kutyák világnapján rengeteg gazdi, támogató gyűlt össze a Városligeti-tó mellett.

A Loyalty is Royalty kampány keretében a Dorko már 4. éve támogatja az MVGYOSZ munkáját azzal a célkitűzéssel, hogy minden magyarországi látássérült ember mellé kerülhessen segítőkutya.

Schiff Mónika, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője köszönetét fejezte ki minden támogatónak, kiképzőnek és kölyöknevelőnek, a Dorko csapatának pedig az iskolában elültetett első Dorko „kutyafáját” jelképező oklevéllel köszönte meg az évek óta tartó támogatást.

A közönséget ámulatba ejtő fegyelmezettséggel szerepeltek a kutyák a kiképző bemutatón, ezt követően pedig a tó körüli közösségi sétával hívták fel a résztvevők a figyelmet a téma fontosságára.

Számos ismert zenész és sportoló csatlakozott a kampányhoz az elmúlt évek során, akik közül sokan szombaton is kilátogattak, és egy rövid interjú keretében megosztották személyes élményeiket a közönséggel. Kropkó Péter, Kóger Dániel, Sziklai 'Meklód' Mátyás, Fenyvesi Zoltán, Cserpes Laura, Biga, Kollányi Zsuzsi, Járai Márk és a Halott Pénz zenekar tagjai, Petrányi Lajos "Ostya", a Valmar duo, Szvoboda Bence és Kocsis Korinna is résztvevői voltak a különleges jótékonysági programnak.

A helyszínen felállított DRK pop-up store-ban levásárolható támogatói vouchert válthattak ki az érdeklődők, ezzel járulva hozzá egy-egy újabb hűséges kutya kiképzéséhez. A séta teljes nyereségével a Dorko a Magyar Vakok és Gyengénlátók Szövetségét támogatta.

A kampányról bővebben:

https://www.loyaltyisroyalty.hu/

https://www.facebook.com/loyaltyisroyalty.drk/

Geisha Brunch

Bemutatkoztak a Geisha cipő új generációi!

2019. április 11-én, délelőtt került megrendezésre Budapest szívében, a Tokió étteremben a DRK Geisha Brunch. A nem mindennapi esemény során Kiss Ramóna - creative director – bemutatta a Dorko rövid történetét, Rajnai Péter – a DRK tervezője – pedig megosztotta a résztvevőkkel a Geisha kollekció születésének kulisszatitkait. 

A rendezvény alapkoncepcióját – mint ahogy magát a cipőt is - a japán kultúra ihlette és ennek megfelelően adott volt a keleti stílusú étterem. A belső dekor különlegessége a gyönyörű virággal díszitett fal volt, ahol extra elemként megjelentek a Geisha cipők is. Továbbá számos dizájn doboz és egy különleges cipőállvány is szerepet kapott, ahol menő szelfiket készíthettek a jelenlévők. Az esemény házigazdája, Dombai Laura vezette beszélgetést követően táncművészek adtak elő egy hagyományos gésa táncot. Ezt követően a meghívott vendégeknek egy extra sushi tállal,és a rendezvény alkalmára készített desszerttel kedveskedtünk.

Plusz ráadásként minden jelenlévő egy pár új Geisha modellel térhetett haza.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek az eseményen és népszerűsítették az új Geisha kollekciót!

d-rex party 

Bemutatjuk a Dorko lépők eddigi legállatabb példányát, a született csúcsragadozót, a D-Rex-et!

Március 7-én a váci utcai Playersroomban egy brutális dino buli keretén bemutattunk a D-rexet, amibe még a föld is beleremegett. Nem csoda, a rejtőzködés nem az erőssége ennek a sneakernek. De miért is ne keltene feltűnést az, aki ekkora királynak született?

Az eseményen nem más, mint a D-rex arca, Metzker Viki zenélt, a vendégeket pedig valódi T-rexek szórakoztatták. Emellett magát a cipő tervezőjét is megismerhettük, illetve beavatott minket a cipő tervezési folyamatába is. A bemutatón rengeteg influencer, sportoló, zenész és DRK-s részt vett. A hangulatról füstölgő koktélok és nem kevés mekis kaja gondoskodott

Csekkold a D-rex mind a hét színét és hajtsd uralmad alá a várost!

Mostantól hazai márkában játszanak a magyar teniszválogatottak

Az MTSZ közlése szerint az egyik legmagasabban jegyzett, hazai márka is képviselteti magát a magyar férfi teniszválogatott Csehország elleni Daviskupa-párharcában. A Dorko és a Magyar Tenisz Szövetség szeptember 12-i sajtótájékoztatóján bejelentette, hosszú távú megállapodást kötöttek arról, hogy a magyar teniszválogatott mostantól az egyik legnépszerűbb hazai ruhamárkában, Dorkoban játszik majd a mérkőzéseken világszerte, amelyek sorát a hétvégi Davis-kupatalálkozó nyitja majd. „Nagy öröm ez számunkra, hiszen magyar márkaként elkötelezett támogatói vagyunk hazánk kimagasló tehetségű sportolóinak, és immár két éve dolgozunk azon, hogy minél több magyar válogatott és szurkoló viseljen hazai márkát a mérkőzéseken, amiben óriási előrelépés ez a megállapodás a Dorkonak. És hát nemutolsó sorban őszintén reméljük, hogy a fiúknak is kellő erőt és támogatást nyújt majd az, hogy a hétvégén hazai pályán magyar márkában játszhatnak a világcsoportban maradásáért." – nyilatkozta Gém Péter, a Dorko alapítója és ügyvezető igazgatója.

Az MTSZ a megállapodást megelőző hónapokban szorosan együttdolgozott a márkával és a játékosokkal, hogy a lehető legjobb minőséget tudják biztosítani a versenyzőknek. Az együttműködésről Szűcs Lajos, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke a következőképp beszélt: „Büszkék vagyunk arra, hogy játékosaink magyar márkában lépnek majd a pályára. Arra pedig kiváltképp, hogy egy olyan hazai brandben, amelynek célja és filozófiája maximálisan egybeesik az MTSZ törekvéseivel – hiszen mindketten ugyanolyan fontosnak tartjuk a jövő bajnokainak kinevelését. Remélem, együtt még sikeresebbek leszünk – rajtunk nem fog múlni, de a játékosokon sem.”

A márka egyébként nemcsak a magyar sportolók és az utánpótlás támogatását tartja kiemelten fontosnak, de évek óta töretlenül pártfogolja a fiatal hazai művészeket és a jótékony célú kezdeményezéseket is, amelynek eredményeképpkollaborációra lépett már magyar együttesekkel, fesztiválokkal és szervezetekkel is.

Magyarország a bajnokok otthona! Légy részese Te is, válaszd a Hozzád illő felszerelést!

 

Bemutatkoztak a Geisha cipő új színei!

2018. július 10-én, délelőtt bemutatásra került Budapest szívében, a Tokió étteremben a DRK Geisha kollekció 3 vadonatúj színe. A nem mindennapi brunch keretén belül az esemény célja a cipők népszerűsítése volt - a social media felületeken- hazánk legmenőbb női influencereivel. 

A rendezvény alapkoncepcióját –mint ahogy magát a cipőt is- a japán kultúra ihlette és ennek megfelelően adott volt a keleti stílusú étterem. A belső dekor különlegessége a gyönyörű virággal díszitett fal volt, ahol extra elemként megjelentek a Geisha cipők is. Továbbá ,számos dizájn doboz és egy különleges cipőállvány is szerepet kapott, ahol menő szelfiket készíthettek a jelenlévők. Az esemény házigazdája, Dombai Laura beszédét követően a meghívott vendégeknek egy extra sushi tállal,és a rendezvény alkalmára készített desszerttel kedveskedtünk.

Plusz ráadásként minden jelenlévő egy pár új Geisha modellel térhetett haza.

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy részt vettek az eseményen és népszerűsítették az új Geisha kollekciót!

Válaszd ki a Hozzád illő színt a kollekció legújabb darabjai közül!

 

Ostya x DRK

Kollekció bemutató: 2017. június 21-én a belváros szívében, a Fröccsteraszon

Petrányi Lajos, akit legtöbben csak Ostyaként ismernek, 11 éve csöppent bele a gördeszkázás életérzésbe és azóta teljesen a függőjévé vált. Számára kifejezhetetlen az az érzés, amikor csak suhan az utcán és ollie-za át a csatornafedőket egymás után, vagy amikor végre bead egy trükköt, amiről már évek óta álmodozott. Bárhol is jár a világban, ha összefut egy idegen deszkással, egyből barátként tekintenek egymásra, hiszen ugyanannak a dolognak a rabjai.

Sokszor megy a vita azon, hogy a gördeszkázás sport vagy pedig életérzés. Ostya számára attól lesz több mint sport vagy életérzés, hogy mindig képes megújulni. Mindig ki lehet találni egy új trükköt, mindig jön egy új deszkás arc, aki a stílusával és trükkjeivel újabb színt tud vinni a gördeszkázásba.

A Dorko-nak tervezett saját kollekciójával az volt a célja, hogy a ruhák valamennyire visszaadják azt a színes, eufórikus érzést, amit a gördeszkázás számára és a többi deszkás számára jelent.

Ostya x DRK

DRK x Tripo

 

Védjük meg a bolygónkat!
Tripo a Dorkonak tervezett pólóival hívja fel a figyelmet kihalóban lévő állatokra

 

Tripsánszki Dávid, Tripo kortárs festőművész, gyerekkora óta hivatásának érzi a rajzot, a festészetet. Nem iskolában tanulta a művészetet, autodidakta módon sajátított el minden tudást. A Tripo x DRK néven megjelenő pólói fontos üzenetet hordoznak: „Kihalóban lévő állatok és az általuk lakott terület jövője. Ez került a pólókra. Hogy egy kicsit jobban szemléltessem mivel is játszunk, ha felelőtlenül gyilkoljuk az állatokat vagy ellehetetlenítjük környezetének fennmaradását.”

Tripo saját bevallása szerint nem a maga, hanem a közönség örömére fest. Fontos számára, hogy az emberekből érzelmeket váltson ki, meghatódjanak, felháborodjanak vagy sírjanak a képein. A stílusát leginkább Jackson Pollock, Andy Warhol és a rézkarc finom árnyékolási technikája jellemzi. Egyszerű, dinamikus és nincsen túlmagyarázva. A mostani megbízása kapcsán a mondanivalójáról kérdeztük.

Miért tesszük ezt? Miért ássuk alá alapjaiban saját jövőnket? Figyelmetlenül, felelőtlenül tesszük tönkre bolygónkat. Kizsákmányoljuk, megnyirbáljuk, felmelegítjük, lassan mindenféle korlátozás nélkül. Elpusztítjuk az élővilágot és mindent felveszünk, megeszünk, kipréselünk, egónk növelése céljából. Hogy lesz így jövője a gyermekeinknek? Egyetlen lehetőségünk van, óvjuk a jelenünk, hogy a jövőnk megvalósulhasson! A pólókra kihalóban lévő állatok és az általuk lakott terület jövőjét helyeztem párhuzamba azért, hogy egy kicsit jobban szemléltessem mivel is játszunk, ha felelőtlenül gyilkoljuk az állatokat vagy ellehetetlenítjük környezetének fennmaradását. Szeressük a bolygónkat és egymást azért, hogy legyen egy boldog jövőnk. Ha ennek a pólósorozatnak hatására már egy ember is inkább a kukába dobja a csikket vagy szelektíven gyűjti a műanyag palackot, megérte!

Kollekció bemutató: 2017. június 9. @ Fröccsterasz
További infoért katt IDE!
 

 

Először kollaborálsz egy nagyobb márkával?
Nagyobb márkával igen. Korábban már volt egy kisebb együttműködésem, akkor is kinyomtunk néhány pólót, de ez az első nagyobb. 

A divatipar eléggé környezetszennyező és felelőtlen módon működik, a pólók témája mégis a Föld védelme. Nem látsz ebben ellentétet?
A Dorko idei évének fő témája a környezettudatosság. Tisztában vagyok a nagy divat által okozott károkkal, de ez az üzenet tiszta. A lényeg, hogy emberekhez jusson el. Szeretem hangsúlyozni a tisztaságot.

Amit most alkottál, egy statement póló. Azért hordják, hogy kifejezzenek vele valamit, protestáljanak vele. Neked milyen ilyen típusú pólóid vannak, amivel te is kifejezel valamilyen gondolatiságot, ami mellé oda tudsz állni?
Régen nagyon nagy pólógyűjtő voltam, volt olyan pólóm, amiből 5 darab volt az egész világon. Barcelonában vettem egy grafikai kurzuson. Nagyjából 3 éve elkaezdődött az, hogy elkezdtem egyszerűsödni és most már csak egyszínű fehér és sárga pólókat hordok. Próbálok ebben is tisztulni.

Mit gondolsz: feladata egy művésznek nem csak magáért a művészetért alkotni, hanem annál többet is mondani?
Az én hozzáállásom biztosan ez. Én más közegben mozgok, mint a többség – nem vagyok se az utcán, se a képzőn, hanem pont a kettő között. Szerintem a művészetnek az a lényege, hogy érzelmeket váltson ki. Hogy rosszat vagy jót, az teljesen mindegy, csak az a fontos, hogy valamilyen hatást érjen el, valami megmozduljon bennünk.

Környezetvédelemről, klímaváltozásról pólót készíteni az ma már politika? Trump döntése miatt ez most elég aktuális kérdés. Te mit gondolsz a klímaváltozásról?
Nem nagyon szeretek politizálni. Szerintem erről mindenki tehet. Azt gondolom, hogy ha kicsiben elkezdődik valami pozitív és megszületik a kritikus tömeg, akkor az generál változást a világban. Hiszek abban, hogy van egy kollektív tudat, amit ha elegen elérnek, akkor megtörténik a pozitív változás. Legyünk figyelmesebbek, empatikusabbak, tisztelettudóbbak és méltóságteljesebbek, egymással is. Ezt az üzenetet szeretném átadni a pólómintákon.

 DRK x Tripo kollekció bemutató

Dorko x Metzker Viktória

 

Május 30-án tölti be 30. életévét DJ Metzker Viktória. Ez alkalomból igazi meglepetéssel készült Magyarország legjobb női dj-je, egy saját névvel fényjelzett Dorko signature kollekciót hoz ki a fesztivál szezonra!

Úgy tűnik, ez az év igazi sikerszériát tartogat Viki számára, aki év elején már bezsebelte a Ballantine’s év mainstream DJ-je címet, nyáron pedig egy csajos kapszulakollekcióval debütál a Dorko-nál.

A Dorko x Metzker Viktória signature kollekció darabjai elsőként május 27-én, szombaton egy különleges party keretein belül mutatkoznak be a budapest Fröccsteraszon, amire Téged is sok szeretettel várunk, hogy együtt ünnepeljük meg nemcsak Viki születésnapját, de egyúttal a kollekció bemutatkozását is! További részletekért kattints IDE.

 

A kollekció darabjai júniustól elérhetők a DRK üzletekben!

Dorko x Metzker Viktória

DRK '81

A DRK 2017-es tavasz / nyári kollekciójának emblematikus fazonja, a ’81 megalkotása során a magyar tervezők a nagy múltú Dorogi Gumigyár gyökereiig nyúltak vissza.

A gumigyár az 1920-as években kezdett el foglalkozni a luxuscikknek számító cipő gyártásával, melyet magyar szakemberek tervei alapján, külföldi technológia és szabadalmak felhasználásával állított elő. Innen a név eredete „dorgo” azaz „dorogi”. Később, a hetvenes években a vászonból készült tornacipőt a szleng már csak „dorkó”-nak hívta. A papírvékony talpvastagságú dorkót különböző teremsportokhoz is ajánlották és a kortól függetlenül előszeretettel viselték, mert volt benne „fíling”. Nem véletlen, hogy olyan sztárok, mint Bene Ferenc labdarúgó sem átallottak ilyenben játszani.

A ’81 hűen elődjéhez extra kényelmes viselet, a vászon felsőrész jól simul a lábfejhez, az orr-rész kopásálló, gumi-megerősítése pedig hosszú életet ad a cipőnek. A DRK ’81 a „dorkó” fazonjához hű, minőségi változtatásokkal megérett az új generáció meghódítására.

A DRK '81 március 1-től elérhető a DRK és a Playersroom üzletekben, valamint a DRK webshopon.

20% kedvezmény minden termékre a DRK üzletekben és a webshopon!

A kedvezmény időtartama a webshopon: 2016.10.04. 23:59 - 2016.10.09. 23:59

A kedvezmény időtartama az üzletekben: 2016.10.04. 23:59 - 2016.10.09. 23:59

Tedd a kosárba a választott terméket és használd a "DRKkedv20" kuponkódot!

A kedvezmény egyéb promócióval és Dorko Club kártyás vásárlással nem vonható össze.

A DORKO SOPRON üzletben a kedvezmény csak DORKO termékekre vonatkozik! 

 

Itt az idő megmutatni magad!

 

A DRK X-Pression az első cipő, amit cserélhető DRK Strap tépőzárakkal úgy alakíthatsz, ahogy neked tetszik! 

De már nem csak a konkrét tépőket variálhatod, elkészítheted SAJÁT, EGYEDI X-Pression Straped is! 

Mutasd meg ki vagy, úgy, hogy azt mindenki lássa! Hordd kedvenc idézeted, mottód, dalszöveged, vagy bármit, amit kitalálsz, a sneakereden!

Tervezd meg oldalunkon a Strapet, és vállald be magadat!

 

" A Te Drokód, a Te alkotásod!"

Csak ezen a hétvégén:

20% kedvezmény minden Dorko termékre a DRK üzletekben és a webshopon!

A kedvezmény időtartama a webshopon: 2016.05.12. 9:00 - 2016.05.15. 23:59

A kedvezmény időtartama az üzletekben: 2016.05.12.  - 2016.05.14.

Tedd a kosárba a választott terméket és a rendszer automatikusan levonja az összegből a kedvezmény értékét.

A kedvezmény egyéb promócióval és Dorko Club kártyás vásárlással nem vonható össze.

Hamarosan saját, egyedi DRK Strap® tépőzáradat is megtervezheted weboldalunkon keresztül bármelyik XPression® cipődhöz. Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy Te értesülj elsőként!

A Te Dorkod, a Te alkotásod.

Az indulásig hátralévő idő:

 

 

Legújabb büszkeségünk, a DRK Flagship Store Budapest legpatinásabb útján, nagy világmárkák társaságában nyitott meg az Andrássy úton. A különleges, eklektikus belső dizájnt egyik fő tervezőnk, Koby álmodta és valósította meg. A március 23.-ai VIP megnyitó keretében Deniz, Bocskor Bíborka és Balogh Luca dizájnerünk vágta át a szalagot. Pénteken pedig a nagyközönséget is ajándékokkal és egész napos fesztiválhangulattal leptük meg.

Gyere és nézd meg legújabb üzletünkben a friss kollekciót, köztük a DRK XPression cipővel, ami az első cipő cserélhető tépőzárral!


Cím: Budapest, Andrássy út 33. (Az Operával szemben)
Nyitvatartás: H-Sz 9:00-20:00

Az utóbbi hetekben kicsit csendesebbek voltunk, aminek meg volt az oka. Gőzerővel dolgoztunk azon, hogy bemutassuk Nektek azt, amit a Berlin Fashion Week alatt megrendezett nemzetközi Bright kiállításra vittünk ki februárban, és amiért nemzetközi figyelmet kaptunk.
Legújabb dizájnunk, a DRK X-Pression az első cipő cserélhető tépőzárral, amit bármikor saját kedved szerint alakíthatsz. A tépőzáraidat különböző színekben, különböző feliratokkal, akár a személyre szabott üzeneteddel cserélgetheted, kombinálhatod.
Az X-Pression hamarosan kapható lesz a DRK üzletekben! Stay tuned ;)

Egy újabb mérföldkő. Kimondhatatlanul izgatottak vagyunk, hogy megoszthatjuk Veletek a hírt, hogy hamarosan megnyitjuk az első Dorko flagship store-t Budapest egyik legpatinásabb sugárútján, az Andrássy úton.

Gyere és nézd meg személyesen üzletünket március 25-én!

Regisztrálj a Grand Opening megnyitónkra az exkluzív meghívódért: http://dorko.hu/andrassy

 

 

Nem túlzás azt állítani, hogy a Bright a legfontosabb európai esmemény a "lifestyle" márkák világában. A Bright nem csupán egy nemzetközi kiállítás és vásár, hanem a sport, a zene, a művészet és a divat olvasztótégelye.

Nagy öröm, hogy első magyar márkaként a Dorko képviseli magát a híres Bright Tradeshow-n, Berlinben.

Célunk bemutatni a Dorko-t, mint márkát, a legújabb kollekciónkat és az egész szemléletünket nemzetközileg is.

 

Ha Berlinben vagy, látogass meg minket a 164-es számú standnál!

 

Save the date: Bright XXII, January 19 − 21, 2016.

 

Kövesd az eseményeket itt is:

http://brighttradeshow.com/

https://www.facebook.com/Bright.Tradeshow/

https://www.instagram.com/brighttradeshow/

BRIGHT XXI DAY ONE from Bright Tradeshow on Vimeo.

A híres-nevezetes BOB nevű budapesti szórakozóhely Csajszerda rendezvénysorozatán belül jelentkezőket vártunk, hogy megtaláljuk a Dorko következő kampányának női arcát. Elsősorban vidám, sportos izgalmas kisugárzású lányokat kerestünk. A jelentkezők közül végül a Dorko zenei szponzoráltjaiból álló zsűrije a szépséges és egzotikus Lindát választotta. Linda 100 000 Ft Dorko utalvánnyal is gazdagabb lett.

Linda, welcome to the Team!!

A magyART blog és a Dorko első közös köztéri, szezonális kiállítása már bárki számára megtekinthető Budapest szívében, az Erzsébet téren, a Fröccsteraszon. Az oszlopokat a magyART blogon szereplő művészek, designerek, szerkesztők portréi díszítik. A fotókat köszönjük Arató Viviennek!! Nézzétek, szeressétek

Megérkeztek a Dorko BrandStore és Playersroom üzletekbe a tavasz-nyári Dorko kollekció cipői. A Dorkonál, ahogy eddig is, most is mindent fiatal magyar művészek terveztek. A kollekció legnagyobb feltűnését a Koby által tervezett Botticelli inspirálta cipő okozta, de a feltűnő darabok mellett a letisztult színek és formák is megtalálhatók a kollekcióban.

Örömhír :))  Ünnepélyesen megnyitott a világ első DRK BrandStore üzlete a Mammut Bevásárlóközpontban.

A Dorko mellett olyan illusztris márkák pérmium termékeit tudod megvásárolni mint a Nike, adidas Originals, Converse, Vans, LeCoq Sportif és DJinns.

Gyere és nézd meg saját szemeddel üzletünket a Mammut II. első emeletén közvetlenül a Bershka és a DM mellett!

Feliratkozás hírlevélre