Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2024.03.28.

Szia sport rajongó!

A Dorkonál már évek óta azon fáradozunk, hogy sportolóink nemzetközi szinten is büszkén viselhessék a hazai márkát, miközben szurkolóik a lelátóról vagy otthon, a TV előtt szurkolhatnak nekik. A Drk Sport  kollekció örömmel mutatja be a tökéletes felszerelést, melyet egyesült erővel alkottunk meg, magyar élsportolók és sportszövetségek hosszú évek óta közreműködve. A legújabb termékek futáshoz, focizáshoz, kosárlabdához, teniszhez és más sportokhoz elérhetőek a webshopunkban, hogy a pályán mindenki a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Hiszünk abban, hogy a sport és stílus tökéletes harmóniája minden termékünkben megtestesül, melyet a hazai tervezői csapatmunka és a sportolók visszajelzései is alátámasztanak. A Dorko sportkollekciója évről évre bővül a hazai sportsikerek és a sportszövetségek bizalmának köszönhetően, többek között 30 hazai sportszövetség támogatásával, ami között 7 olimpiai sportág is szerepel.

Csatlakozzatok hozzánk, és fedezzétek fel a sport és divat tökéletes összhangját!

#dorko #sportvibehub #drkmagyarország

Újdonságok előre
PULSE
22 999 Ft
PULSE
22 999 Ft
JUMP HUN
19 999 Ft
Jump 2 HUNGARY
19 999 Ft
STRIKE SHORT WOMEN
9 999 Ft
STRIKE SHORT WOMEN
9 999 Ft
STRIKE SHORT WOMEN
9 999 Ft
LEGACY PANTS WOMEN
14 999 Ft
LEGACY PANTS WOMEN
14 999 Ft
CEREMONY JOGGING PANTS WOMEN CEREMONY JOGGING PANTS WOMEN
19 999 Ft
CEREMONY JOGGING SWEATER WOMEN
24 999 Ft
HUNGARY DUFFLE BAG LARGE
19 999 Ft
DRK HUNGARY CHAMPION
24 999 Ft
Köntös magyar válogatott
44 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
KINCSEM NADRÁG
19 999 Ft
KINCSEM NADRÁG
19 999 Ft
ALMA JOGGING SET WOMEN
29 999 Ft
ALMA JOGGING SET WOMEN
29 999 Ft
ALMA JOGGING SET WOMEN
29 999 Ft 23 999 Ft
GIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
GIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
LISA JOGGING SET WOMEN
29 999 Ft
LISA JOGGING SET WOMEN
29 999 Ft
LISA JOGGING SET
29 999 Ft 23 999 Ft
OLIVIA WOMEN PANTS
14 999 Ft
OLIVIA WOMEN PANTS
14 999 Ft
DUFFLE BAG LARGE
19 999 Ft
DUFFLE BAG MEDIUM
17 999 Ft
BASIC DUFFLE BAG
12 999 Ft
HUNGARY SCARF
5 999 Ft 4 999 Ft
MAGYARORSZÁG SCARF
5 999 Ft 4 999 Ft
SWITCH W
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH
17 999 Ft
SWITCH W
17 999 Ft
SPEED
19 999 Ft 15 999 Ft
SPEED
19 999 Ft
SPEED
19 999 Ft
SPEED
19 999 Ft
HUNGARY SLIPPER
9 999 Ft
HUNGARY SLIPPER
9 999 Ft
HUNGARY SLIPPER
9 999 Ft
FITFORCE
17 999 Ft 12 999 Ft
FITFORCE
17 999 Ft 9 999 Ft
SWITCH W
17 999 Ft
COLE
9 999 Ft
Speed DRK
19 999 Ft 15 999 Ft
SPEED
19 999 Ft 15 999 Ft
SPEED
19 999 Ft 15 999 Ft
Jump
19 999 Ft
JUMP
19 999 Ft
Jump
19 999 Ft
Jump
19 999 Ft 14 999 Ft
AMBER LEGGINGS WOMEN
12 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
17 999 Ft 14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
17 999 Ft 14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
17 999 Ft 14 999 Ft
OTILIA PANTS WOMEN
17 999 Ft 14 999 Ft
OLIVIA PANTS WOMEN
14 999 Ft
GROOVE LEGGINGS WOMEN
12 999 Ft 8 999 Ft
BEATA JOGGING SET
29 999 Ft 17 999 Ft
BETTA JOGGING SET
29 999 Ft 19 999 Ft
LORETTA JOGGING SET
29 999 Ft 19 999 Ft
TENISZ SHORT
17 999 Ft 4 499 Ft
AMELIA TOP
12 999 Ft 4 999 Ft
Vízilabdasapka magyar vál.3
9 999 Ft
Vízilabdasapka magyar vál.2
9 999 Ft
Vízilabdasapka magyar vál.4
9 999 Ft
Dorko Napszemüveg DRK8018 C3
27 999 Ft
Dorko Napszemüveg DRK8005 C1
27 999 Ft
Feliratkozás hírlevélre