Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2024.03.28.
DRK Balassagyarmat
DRK Balassagyarmat
DRK Balassagyarmat
2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.
telefonszám: +36 30 677 7110
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

DRK Békéscsaba (Franchise)
DRK Békéscsaba (Franchise)
DRK Békéscsaba (Franchise)
5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33.
telefonszám: +36 66 742 940
nyitvatartás:

H - P: 10:00 - 18:00

Sz: 09:00 - 14:00

V: ZÁRVA

DRK Besenyőtelek
DRK Besenyőtelek
DRK Besenyőtelek
3373 Besenyőtelek, Fõ út 93.
telefonszám: +36 30 677 7086
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 18:00

P: 9:00 - 18:00

SZ: 9:00 - 18:00

V: 10:00 - 17:00

DRK Erzsébet körút (Franchise)
DRK Erzsébet körút (Franchise)
DRK Erzsébet körút (Franchise)
1073 Budapest, Erzsébet krt. 20
telefonszám: +36 30 715 0930
nyitvatartás:

H - P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 21:00

DRK Budapest Andrássy út
DRK Budapest Andrássy út
DRK Budapest Andrássy út
1065 Budapest, Andrássy út 33.
telefonszám: +36 20 318 6980
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 20:00

DRK Biatorbágy
DRK Biatorbágy
DRK Biatorbágy
2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4.
telefonszám: +36 20 225 4064
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 20:00

DRK Etele Pláza
DRK Etele Pláza
DRK Etele Pláza
1119 Budapest, Hadak útja 1.
telefonszám: 06 30 677 7020
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Tököl
DRK Tököl
DRK Tököl
2316 Tököl, Hermina u. 1
telefonszám: +36 20 283 5924
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

DRK Sugár
DRK Sugár
DRK Sugár
1148 Budapest, Örs vezér tere 24.
telefonszám: +36 20 217 1686
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Maglód Auchan
DRK Maglód Auchan
DRK Maglód Auchan
2234 Maglód, Eszterházy János u. 1.
telefonszám: +36 20 217 1279
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Csepel Pláza
DRK Csepel Pláza
DRK Csepel Pláza
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 154-170.
telefonszám: +36 20 217 1348
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Arena Mall
DRK Arena Mall
DRK Arena Mall
1087 Budapest, Kerepesi út 9.
telefonszám: +36 30 677 7052
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 21:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Pólus Center
DRK Pólus Center
DRK Pólus Center
1156 Budapest, Szentmihályi út 131.
telefonszám: +36 30 677 7034
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Savoya Park
DRK Savoya Park
DRK Savoya Park
1117 Budapest, Hunyadi János u. 19.
telefonszám: +36 30 677 7081
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Soroksár Auchan
DRK Soroksár Auchan
DRK Soroksár Auchan
1239 Soroksár, Bevásárló út 2.
telefonszám: 06 30 677 7037
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 19:00

DRK Dunakeszi Auchan
DRK Dunakeszi Auchan
DRK Dunakeszi Auchan
2120 Dunakeszi, Nádas u. 6.
telefonszám: +36 30 677 7011
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 19:00

DRK Westend
DRK Westend
DRK Westend
1062 Budapest, Váci út 1-3.
telefonszám: +36 30 677 7047
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 21:00

P: 10:00 - 21:00

SZ: 10:00 - 21:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Dunaújváros
DRK Dunaújváros
DRK Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 11.
telefonszám: +36 30 677 7015
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Győr Árkád (Franchise)
DRK Győr Árkád (Franchise)
DRK Győr Árkád (Franchise)
9027 Győr, Budai út 1.
telefonszám: +36202172256
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 19:00

P: 9:00 - 19:00

SZ: 9:00 - 19:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Hajdúszoboszló
DRK Hajdúszoboszló
DRK Hajdúszoboszló
4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0228/2
telefonszám: +36 30 241 9389
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Hódmezővásárhely
DRK Hódmezővásárhely
DRK Hódmezővásárhely
6800 Hódmezővásárhely, Kaszap u. 20.
telefonszám: +36 20 421 0602
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Kaposvár Plaza
DRK Kaposvár Plaza
DRK Kaposvár Plaza
7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 1-3.
telefonszám: +36 30 677 7017
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Kecskemét Auchan
DRK Kecskemét Auchan
DRK Kecskemét Auchan
6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2
telefonszám: +36 30 758 1378
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 9:00 - 18:00

DRK Kiskunhalas
DRK Kiskunhalas
DRK Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Füzér u 2.
telefonszám: +36 20 421 0837
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 19:00

P: 09:00 - 19:00

SZ: 09:00 - 19:00

V: Zárva

DRK Komárom
DRK Komárom
DRK Komárom
2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky E u 7.
telefonszám: +36 30 453 9858
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 19:00

P: 9:00 - 19:00

SZ: 9:00 - 19:00

V: 9:00 - 19:00

DRK Miskolc Auchan
DRK Miskolc Auchan
DRK Miskolc Auchan
3527 Miskolc, József Attila u 87.
telefonszám: +36 20 218 5368
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 19:00

DRK Nyíregyháza Plaza
DRK Nyíregyháza Plaza
DRK Nyíregyháza Plaza
4400 Nyíregyháza, Szegfû utca 75.
telefonszám: +36 30 677 7107
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Pécs Plaza
DRK Pécs Plaza
DRK Pécs Plaza
7632 Pécs, Megyeri út 76.
telefonszám: +36 30 677 7031
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Pécs Árkád
DRK Pécs Árkád
DRK Pécs Árkád
7622 Pécs, Bajcsy- Zsilinszky út 11.
telefonszám: 06 30/677-7090
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Outlet M3 Polgár
DRK Outlet M3 Polgár
DRK Outlet M3 Polgár
4090 Polgár, Hajdú út 52.
telefonszám: +36 20 312 6975
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Sopron (Franchise)
DRK Sopron (Franchise)
DRK Sopron (Franchise)
9400 Sopron, Ipar krt. 31.
telefonszám: +36 30 266 5332
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 19:00

P: 09:00 - 19:00

SZ: 09:00 - 19:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Szeged Árkád
DRK Szeged Árkád
DRK Szeged Árkád
6724 Szeged, Londoni krt. 3.
telefonszám: 06 20/362-2199
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Székesfehérvár Plaza
DRK Székesfehérvár Plaza
DRK Székesfehérvár Plaza
8000 Székesfehérvár, Palotai u. 1-3.
telefonszám: +36 30 677 7096
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Szekszárd
DRK Szekszárd
DRK Szekszárd
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 9.
telefonszám: +36 30 677 7055
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Szolnok Plaza
DRK Szolnok Plaza
DRK Szolnok Plaza
5000 Szolnok, Ady Endre u. 28/a
telefonszám: +36 30 677 7043
nyitvatartás:

H - CS: 09:00 - 20:00

P: 09:00 - 20:00

SZ: 09:00 - 20:00

V: 09:00 - 18:00

DRK Szombathely (Franchise)
DRK Szombathely (Franchise)
DRK Szombathely (Franchise)
9700 Szombathely, Varasd u. 1.
telefonszám: +36 30 096 5605
DRK Tatabánya Vértes Center
DRK Tatabánya Vértes Center
DRK Tatabánya Vértes Center
2800 Tatabánya, Gyõri út 7-9.
telefonszám: +36 30 677 7056
nyitvatartás:

H - CS: 10:00 - 20:00

P: 10:00 - 20:00

SZ: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 18:00

DRK Veszprém Plaza (Franchise)
DRK Veszprém Plaza (Franchise)
DRK Veszprém Plaza (Franchise)
8200 Veszprém, Budapesti út 20-28.
telefonszám: +36 30 677 7046
nyitvatartás:

H - P: 10:00 - 20:00

Sz: 10:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

DRK Zala Zone
DRK Zala Zone
DRK Zala Zone
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 5-7.
telefonszám: 06 30/510-7635
nyitvatartás:

H - CS: 9:00 - 20:00

P: 9:00 - 20:00

SZ: 9:00 - 20:00

V: 10:00 - 19:00

A Dorko termékek megvásárolhatók országszerte a PLAYERSROOM üzlethálózatában is.
Feliratkozás hírlevélre