Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2024.03.28.

TARTOZZ KÖZÉNK!

Hazai, folyamatosan fejlődő márka vagyunk, egy lelkes és lendületes csapat.
A zene és sport szeretete, a helyi közösségek iránti elkötelezettségünk összeköt minket. Inspirálnak a tettre kész emberek és szervezetek, a művészek, előadók, sportolók, de tulajdonképpen bárki, aki nem a kifogásokat keresi, hanem nap, mint nap tesz azért, hogy fejlődjön. Fontosnak tartjuk, hogy olyan ügyekre irányítsuk rá a figyelmet, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem kapnak elegendő reflektorfényt. Arra törekszünk,hogy pozitív változást hozzunk létre a környezetünkben. Tanulunk
a vásárlóink visszajelzéseiből, a kollaborációinkból, és természetesen egymástól itt a Dorko csapaton belül.

Ihletet merítve a múltban gyökerező történetünkből, ugyanakkor megállás nélkül szövögetve a jövőbeli terveinket, lépésről lépésre haladunk előre.
Magyar márkaként mindent megteszünk azért, hogy kihozzuk magunkból
a maximumot.

LEGFONTOSABB
ÉRTÉKEINK

A DORKO MAGYARORSZÁG LEGKEDVELTEBB SPORTMÁRKÁJA

- A legjobb sportolókkal közösen fejlesztünk.
- Már 27 hazai sportszövetség szavazott bizalmat nekünk, köztük 7 olimpiai sportág.
- Folyamatosan fejlődünk és növekszünk, ezáltal lehetőségünk nyílik egyre több
  munkahelyet teremteni.

MEGBÍZHATÓSÁG

- Mi MINDEN termékünkre, MINDIG 100% garanciát vállalunk.
- Ha hibázunk, kifogások helyett elnézést kérünk. Minden nap azon dolgozunk, hogy
  napról napra, lépésről lépésre jobbak legyünk. Nem félünk kockáztatni és próbálkozni
  új dolgokkal.

LEGFONTOSABB
ÉRTÉKEID

  • BECSÜLETESSÉG
  • MEGBÍZHATÓSÁG
  • PONTOS VAGY, BETARTOD A HATÁRIDŐKET
  • ŐSZINTESÉG
  • HA HIBÁZOL, KIFOGÁSOK HELYETT ELNÉZÉST KÉRSZ
  • SPORTSZERETET

CÉLUNK, HOGY MI IS ILYEN MUNKAADÓK LEGYÜNK.

A JELENTKEZÉSED
#JÓHELYEKREVISZ

LEGYÉL A CSAPATUNK TAGJA!

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat az információkat, amiket érdemes tudnod, mielőtt nekilátsz a jelentkezésnek. Ha maradt benned megválaszolatlan kérdés, abban az esetben fordulj hozzánk bizalommal.

Ne feledd, hogy a kíváncsiság, a lelkesedés és az önmagadba vetett hit, #jóhelyekrevisz!

FELVÉTELI FOLYAMATUNK
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Célunk, hogy a Dorkonál már a legelső pillanattól kezdve, a jelentkezés során
is magabiztosnak érezhesd magad. Annak érdekében, hogy a lehető
legfelkészültebb lehess, az alábbiakban megismerheted a felvételi
folyamatunkat.

Az üzletekre vonatkozó-, illetve az irodai pozíciók esetében eltérő az interjúk
menete. Amennyiben további információra van szükséged, kérjük válaszd ki a számodra releváns kategóriát:
ÉRDEKEL

TALÁLD MEG A
LEGINKÁBB HOZZÁD
PASSZOLÓ ÁLLÁST!

CÉLZOTT JELENTKEZÉSEK

Szeretnénk, hogy a hozzánk beérkező jelentkezések a lehető legcélirányosabban jussanak el az adott pozíciókhoz, minél jobban igazodva a jelöltek tapasztalataihoz, képességeihez és készségeihez. Kiemelten fontos ez olyan állások esetén, mint például a ruhatervezés, ahol elengedhetetlen a megfelelő tervezőprogramok ismerete, valamint az adott témában szerzett előzetes tapasztalat megléte.

ÖNÉLETRAJZ

Pályakezdőként az első munkahely, egy új állás lehetősége vagy úgy általánosságban a karrierút megtervezésének gondolata tele van izgalmakkal. Egy jól összeállított önéletrajz sok időbefektetést és erőfeszítést igényel, az első betűtől kezdve egészen a jelentkezés gomb megnyomásáig.

HA MÁR LANDOLT NÁLUNK
A JELENTKEZÉSED...

ARRA KÉRÜNK, HOGY LEGYÉL TÜRELMES!

Szerencsére a legtöbb meghirdetett pozícióra rengeteg jelentkezés érkezik, így azok feldolgozása időt vesz igénybe. Azoknak a jelölteknek, akikkel nem tudunk tovább haladni az előszűrést követően, sajnos nincs kapacitásunk egyesével, személyre szabott visszajelzést küldeni, de mindenkivel felvesszük a kapcsolatot pozitív, illetve negatív elbírálás esetén is.

Abban az esetben, ha szeretnénk személyesen is megismerni téged, telefonon értesítünk majd a továbbiakról. Ebben a folyamatban a toborzó munkatárs lesz a fő kapcsolattartód, aki a pozíció interjúztatási folyamatának megfelelően meghallgat majd egy telefonos/személyes interjú keretein belül.

AZ INTERJÚ

Tudjuk, hogy az interjúk stresszesek lehetnek számodra, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy nyugodt és befogadó környezetbe érkezz.
Összegyűjtöttünk néhány tanácsot, hogy megkönnyítsük
számodra a felkészülést:
- Tölts időt azzal, hogy utána olvasol a Dorkonak.
- Beszélj a barátaiddal, olvass tőlünk blogbejegyzéseket, keress rólunk cikkeket. Ez mind
  segíthet abban, hogy jobban megismerj minket és a számunkra fontos vállalati
  értékeket. Ez a tudás sokat segíthet az interjúra történő felkészülésed során.

ISMERD A ,,TERMÉKET"

Teljesen mindegy, hogy milyen pozícióra jelentkezel hozzánk – könyvelőnek, marketingesnek, beszerzőnek – célszerű megismerni, akár kipróbálni a ’terméket’ az interjúd előtt. Ez sokrétű lehet: utána olvashatsz, felpróbálhatod az üzleteinkben, hogy minél jobban megismerkedj a termékpalettával.
Olvasd el történetünket, pillants be csapatunk ,„dolgos dorkos” mindennapjaiba és ünnepléseinkbe. Lépj tovább a részletek megismeréséhez, és ne feledd, hogy
a jelentkezésed jó helyekre visz.

GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK I.

- Mennyi ideig tart, míg a toborzó munkatárs felveszi velem a kapcsolatot?
Ez az időintervallum pozícióként eltérő. Hiszünk a visszajelzés fontosságában, így minden jelöltünkkel felvesszük a kapcsolatot, pozitív és negatív elbírálás esetén is.
A meghirdetett pozícióra leginkább alkalmasnak vélt jelöltekkel interjú időpont egyeztetése történik. Ne keseredj el, ha első alkalommal nem tudunk személyesen is meghallgatni. Nézd át újra a jelentkezésed, illetve az aktuális álláslehetőségeinket, és gondold át, hogy van-e olyan pozíció, ami jobban megfelel a kvalitásaidnak.


- Ha kiválasztanak egy személyes interjúra, hány további interjúval kell még számolnom a jövőben?
Ez a szám pozícióként eltér. Mindig előre átgondoljuk a meghirdetett állásokhoz tartozó interjú folyamatot, ebbe beletartozik az is, hogy hány körrel számolhatnak
a jelöltek, illetve, hogy kikkel fognak találkozni a kiválasztás alatt. Segítségedre lehetnek kiválasztási folyamatábráink (FELVÉTELI FOLYAMATAINK LÉPÉSRŐL, LÉPÉSRE), amelyek a munkavégzés helyének kiválasztása után, megmutatják a kiválasztás várható menetét.

GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK II.

- Hogyan öltözzek fel az interjúra?
  Sportos cég vagyunk, nincsen nálunk irodai dresscode. Ha mégis bizonytalan vagy
  az öltözködéssel kapcsolatban, a ’business casual’ megjelenéssel nem lehet mellé lőni,
  főleg ha az outfitedbe belecsempészed a kedvenc Dorko darabod is.


- Milyen hosszú időbe fog telni, hogy visszajelzést
  kapjak az interjúmról?

  Ez is pozícióként változik. Nem szeretnénk elhamarkodott döntést hozni, de nem is
  húzzuk el az interjúztatási folyamatainkat. Ennek figyelembevételével a toborzó
  kolléga igyekszik az interjút követő 2 héten belül visszajelzést küldeni.


- Mi a jelöltek értékelésének folyamata?
  Célunk, hogy meggyőződjünk arról, hogy minden jelölt ugyanazon szempontok,
  képességek és kompetenciák szerint legyen szűrve, interjúztatva és értékelve.Feliratkozás hírlevélre