Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.07.14.
Nemo Nemo
9 999 Ft 7 999 Ft
Nemo Nemo
9 999 Ft 7 999 Ft
Ariel Ariel
6 999 Ft 4 999 Ft
Twister Twister
19 999 Ft 12 999 Ft
Twister Twister
21 999 Ft 12 999 Ft
Vibe Vibe
19 999 Ft 9 999 Ft
Vibe Vibe
19 999 Ft 9 999 Ft
Vibe Vibe
19 999 Ft 9 999 Ft
Glam Glam
21 999 Ft 12 999 Ft
Glam Glam
21 999 Ft 15 999 Ft
Glam Glam
21 999 Ft 12 999 Ft
Lagoon Slip-on Lagoon Slip-on
9 999 Ft 7 999 Ft
Geisha KNT Geisha KNT
19 999 Ft 9 999 Ft
Geisha KNT Geisha KNT
19 999 Ft 12 999 Ft
Aqua Aqua
8 999 Ft 6 999 Ft
Geisha Slip On Geisha Slip On
19 999 Ft 9 999 Ft
Geisha Geisha
17 999 Ft 12 999 Ft
GEISHA GEISHA
17 999 Ft 14 999 Ft
GEISHA GEISHA
17 999 Ft 14 999 Ft
Flake Flake
19 999 Ft 12 999 Ft
Flake Flake
19 999 Ft 12 999 Ft
Flake Flake
19 999 Ft 12 999 Ft
Flake Flake
19 999 Ft 12 999 Ft
Rocket Rocket
24 999 Ft 12 999 Ft
Rocket Rocket
24 999 Ft 12 999 Ft
Space Space
22 999 Ft 9 999 Ft
Space Space
22 999 Ft 9 999 Ft
Jelly Jelly
17 999 Ft 8 999 Ft
Jelly Jelly
17 999 Ft 8 999 Ft
Jelly Jelly
17 999 Ft 8 999 Ft
Freestyler Freestyler
22 999 Ft 14 999 Ft
Freestyler Freestyler
22 999 Ft 14 999 Ft
Freestyler Freestyler
22 999 Ft 14 999 Ft
Freestyler Freestyler
22 999 Ft 14 999 Ft
Geisha Light Geisha Light
19 999 Ft 12 999 Ft
Geisha Light Geisha Light
19 999 Ft 12 999 Ft
Geisha Light Geisha Light
19 999 Ft 12 999 Ft
Geisha Light Geisha Light
19 999 Ft 12 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 6 999 Ft
81 low 81 low
17 999 Ft 7 999 Ft
HUNGARY SLIPPER HUNGARY SLIPPER
6 999 Ft 5 999 Ft
Hypno Hypno
24 999 Ft 12 999 Ft
Hypno Hypno
24 999 Ft 15 999 Ft
LAGOON LAGOON
7 999 Ft 4 999 Ft
LAGOON LAGOON
9 999 Ft 7 999 Ft
SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN
14 999 Ft 11 999 Ft
SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN
14 999 Ft 11 999 Ft
SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN SLEEVE PRINTED CROP HOODIE WOMEN
14 999 Ft 11 999 Ft
LOGO PRINTED T-SHIRT WOMEN LOGO PRINTED T-SHIRT WOMEN
6 999 Ft 4 999 Ft
MEMORY STRIPED T-SHIRT WOMEN MEMORY STRIPED T-SHIRT WOMEN
6 999 Ft 4 999 Ft
MEMORY STRIPED T-SHIRT WOMEN MEMORY STRIPED T-SHIRT WOMEN
6 999 Ft 4 999 Ft
BASIC DRK HOODIE WOMEN BASIC DRK HOODIE WOMEN
14 999 Ft 12 999 Ft
BASIC DRK HOODIE WOMEN BASIC DRK HOODIE WOMEN
14 999 Ft 12 999 Ft
BASIC HOODIE WOMEN BASIC HOODIE WOMEN
14 999 Ft 12 999 Ft
DRK X N? ER? JÖV? T-SHIRT WOMEN DRK X N? ER? JÖV? T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
DRK X N? ER? JÖV? T-SHIRT WOMEN DRK X N? ER? JÖV? T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
ZIPPED SWEATER WOMEN ZIPPED SWEATER WOMEN
16 999 Ft 15 999 Ft
ZIPPED SWEATER WOMEN ZIPPED SWEATER WOMEN
16 999 Ft 15 999 Ft
JOGGING PANTS WOMEN JOGGING PANTS WOMEN
14 999 Ft 12 999 Ft
JOGGING PANTS WOMEN JOGGING PANTS WOMEN
14 999 Ft 12 999 Ft
SIDE PRINTED LEGGINGS WOMEN SIDE PRINTED LEGGINGS WOMEN
11 999 Ft 10 999 Ft
AZ ÉLETEM T-SHIRT WOMEN AZ ÉLETEM T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
DRK BASIC T-SHIRT WOMEN DRK BASIC T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
DRK BASIC T-SHIRT WOMEN DRK BASIC T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
DRAMA VAN T-SHIRT WOMEN DRAMA VAN T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
NYUGI T-SHIRT WOMEN NYUGI T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT WOMEN AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT WOMEN
7 999 Ft 6 999 Ft
LOGO PRINTED WINDJACKET WOMEN LOGO PRINTED WINDJACKET WOMEN
15 999 Ft 12 999 Ft