Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.09.29.
INGYENES szállítás 9.999 Ft felett, 365 napos visszaküldéssel.megnézem
ATHLETE ATHLETE
8 999 Ft 4 999 Ft
ATHLETE ATHLETE
8 999 Ft 4 999 Ft
MAGYARORSZÁG ZIPPED HOODY MAGYARORSZÁG ZIPPED HOODY
19 999 Ft 12 999 Ft
HUNGARY ZIPPED HOODY HUNGARY ZIPPED HOODY
19 999 Ft 15 999 Ft
HUNGARY JOGGING SWEAT HUNGARY JOGGING SWEAT
12 999 Ft 7 999 Ft
DRK x HALOTT PÉNZ T-SHIRT UNISEX DRK x HALOTT PÉNZ T-SHIRT UNISEX
6 999 Ft 4 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL T-SHIRT WOMEN DRK x NEXT LEVEL T-SHIRT WOMEN
4 999 Ft
SLEEVELESS T-SHIRT SLEEVELESS T-SHIRT
5 999 Ft 2 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL ZIPPED HOODIE WOMEN DRK x NEXT LEVEL ZIPPED HOODIE WOMEN
9 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL CREW NECK WOMEN DRK x NEXT LEVEL CREW NECK WOMEN
9 999 Ft
DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women
6 999 Ft
DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women
6 999 Ft
DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women DRK x NŐ ERŐ JÖVŐ T-shirt Women
6 999 Ft
TRAINER TRAINER
7 999 Ft 4 999 Ft
TRAINER TRAINER
7 999 Ft 4 999 Ft
MOVE MOVE
8 999 Ft 4 999 Ft
MOVE MOVE
8 999 Ft 6 999 Ft
FIT FIT
7 999 Ft 5 999 Ft
HUNGARY KÖNTÖS HUNGARY KÖNTÖS
27 999 Ft 17 999 Ft
MAGYARORSZÁG HOODY MAGYARORSZÁG HOODY
19 999 Ft 12 999 Ft
DRK x HALOTT PÉNZ T-SHIRT WOMEN DRK x HALOTT PÉNZ T-SHIRT WOMEN
6 999 Ft 4 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL BASEBALL CAP DRK x NEXT LEVEL BASEBALL CAP
6 999 Ft
NORTON NORTON
6 999 Ft 3 999 Ft
DRK x BME GYMBAG UNISEX DRK x BME GYMBAG UNISEX
5 999 Ft 3 999 Ft
DRK x BME GYMBAG UNISEX DRK x BME GYMBAG UNISEX
5 999 Ft 3 999 Ft
ARDOR BACKPACK ARDOR BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
LEO GYMBAG LEO GYMBAG
4 999 Ft
LEO GYMBAG LEO GYMBAG
4 999 Ft
LEO GYMBAG LEO GYMBAG
4 999 Ft
POLKA BACKPACK POLKA BACKPACK
15 999 Ft 9 999 Ft
POLKA BACKPACK POLKA BACKPACK
15 999 Ft 9 999 Ft
MANNY BACKPACK MANNY BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
MANNY BACKPACK MANNY BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
WHATEVER BACKPACK WHATEVER BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
WHATEVER BACKPACK WHATEVER BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
WHATEVER BACKPACK WHATEVER BACKPACK
14 999 Ft 9 999 Ft
ZEAL ZEAL
14 999 Ft 9 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL GYMBAG UNISEX DRK x NEXT LEVEL GYMBAG UNISEX
5 999 Ft 3 999 Ft
LEO LEO
14 999 Ft 9 999 Ft
LEO LEO
14 999 Ft
LEO LEO
14 999 Ft 9 999 Ft
GRAFFITI GRAFFITI
14 999 Ft 12 999 Ft
MATE MATE
5 999 Ft 2 999 Ft
BENETT BENETT
5 999 Ft
BENETT BENETT
5 999 Ft
BENETT BENETT
5 999 Ft
FIERY SNAPBACK FIERY SNAPBACK
5 999 Ft 3 999 Ft
81 TOTE 81 TOTE
5 999 Ft 2 999 Ft
PURSEVERANCE WALLET PURSEVERANCE WALLET
4 999 Ft
R-ACE R-ACE
5 999 Ft 3 999 Ft
R-ACE R-ACE
5 999 Ft 3 999 Ft
EMBERLY EMBERLY
5 999 Ft 3 999 Ft
GLAZY GLAZY
5 999 Ft 3 999 Ft
GLAZY GLAZY
5 999 Ft 3 999 Ft
HOLOZETTE HOLOZETTE
5 999 Ft
PRINCETON PRINCETON
5 999 Ft
OUTLINER GYMBAG OUTLINER GYMBAG
6 999 Ft 2 999 Ft
FLOSSY GYMBAG FLOSSY GYMBAG
6 999 Ft 2 999 Ft
OUTLINER  GYMBAG OUTLINER GYMBAG
6 999 Ft 2 999 Ft
OUTLINER  GYMBAG OUTLINER GYMBAG
4 999 Ft 2 999 Ft
Flossy gymbag Flossy gymbag
6 999 Ft 2 999 Ft
DRK HUNGARY CHAMPION DRK HUNGARY CHAMPION
19 999 Ft 15 999 Ft
DOWNTOWN DOWNTOWN
12 999 Ft 9 999 Ft
SAILING CADET SAILING CADET
6 999 Ft 4 999 Ft
SAILING CADET SAILING CADET
6 999 Ft 4 999 Ft
SAILING ADMIRAL SAILING ADMIRAL
14 999 Ft 6 999 Ft
HUNGARY DRK SNAPBACK RED HUNGARY DRK SNAPBACK RED
6 999 Ft 3 999 Ft
HUNGARY DRK BASEBALL CAP RED HUNGARY DRK BASEBALL CAP RED
6 999 Ft 4 999 Ft
MAGYARORSZÁG DRK SNAPBACK BLACK MAGYARORSZÁG DRK SNAPBACK BLACK
6 999 Ft 3 999 Ft
MAGYARORSZÁG DRK BASEBALL CAP BLACK MAGYARORSZÁG DRK BASEBALL CAP BLACK
6 999 Ft 3 999 Ft
RED DUFFLE BAG RED DUFFLE BAG
12 999 Ft 6 999 Ft
HUNGARY GYM  BAG HUNGARY GYM BAG
5 999 Ft 2 999 Ft
DORKO TRICOLOUR KNEE HEIGHT SOCKS DORKO TRICOLOUR KNEE HEIGHT SOCKS
2 999 Ft 999 Ft
HUNGARY GYM SACK BAG HUNGARY GYM SACK BAG
5 999 Ft 2 999 Ft
HUNGARY BASEBALL CAP HUNGARY BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
HUNGARY BASEBALL CAP HUNGARY BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
HUNGARY BASEBALL CAP HUNGARY BASEBALL CAP
6 999 Ft 4 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
RIA RIA BASEBALL CAP RIA RIA BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
HUNGARY BASEBALL CAP HUNGARY BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
HUNGARY BASEBALL CAP HUNGARY BASEBALL CAP
6 999 Ft 3 999 Ft
Feliratkozás hírlevélre