Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2024.03.28.

TYPO BACKPACK
14999Ft
TYPO BACKPACK
14999Ft
TYPO BACKPACK
14999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft 11999Ft
GRAVITY BACKPACK
14999Ft
PEPITA GYMBAG
4999Ft
PEPITA GYMBAG
4999Ft 2499Ft
FREEKICK FG
19999Ft 7999Ft
FREEKICK FG
19999Ft 7999Ft
COMFORT GEL INSOLE
2999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7016 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7016 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7016 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7016 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8003 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8003 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8003 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7002 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7002 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7002 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7002 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7002 C5
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7020 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7020 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7020 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7020 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8009 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8009 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8009 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7025 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7025 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7025 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7025 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7003 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7003 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7003 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7005 C4
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7005 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7005 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7005 C1
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK7005 C5
27999Ft
CANDY GYMBAG CANDY GYMBAG
4999Ft 3499Ft
CANDY GYMBAG CANDY GYMBAG
4999Ft 3499Ft
CANDY GYMBAG
4999Ft 3499Ft
SNEAKER SPORT SOCKS 2 PRS
2499Ft
SNEAKER SPORT SOCKS 2 PRS
2499Ft
SNEAKER SPORT SOCKS 2 PRS SNEAKER SPORT SOCKS 2 PRS
2499Ft
Dorko Napszemüveg DRK8020 C2
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8020 C3
27999Ft
Dorko Napszemüveg DRK8020 C1
27999Ft
DRK x RapidMatek Gymbag
5999Ft 4199Ft
HUN BASEBALL CAP
7999Ft
HUN BASEBALL CAP
7999Ft
HUN BASEBALL CAP
7999Ft
ALIDA BACKPACK
14999Ft 7499Ft
ALIDA BACKPACK
14999Ft 7499Ft
ALIDA BACKPACK
14999Ft 7499Ft
WIND BAG
9999Ft 4999Ft
BUDAPEST GYMBAG
4999Ft 2499Ft
WINNIE BAG
12999Ft
WINNIE BAG
12999Ft
PURSEVERANCE WALLET
2999Ft
BRISTOL KIDS BEANIE
4999Ft 3999Ft
BARTOLO SHOE BOX BAG
5999Ft 4199Ft
LARISSA BACKPACK
12999Ft 8999Ft
LARISSA BACKPACK
12999Ft 7799Ft
JOE SHOULDER STRAP MINI BAG
7999Ft 5499Ft
DRK x KTW GYMBAG
4999Ft 2499Ft
DRK x KTW BASEBALL CAP
6999Ft 4999Ft
FABRIC CAP JUNIOR
1999Ft 1499Ft
FABRIC CAP JUNIOR
1999Ft 1499Ft
MONSTER JUNIOR
3999Ft 2499Ft
MONSTER JUNIOR
3999Ft 2499Ft
ECLIPSE
4999Ft 2999Ft
ECLIPSE
4999Ft 2999Ft
LEGEND MIRROR
5999Ft 3499Ft
LEGEND MIRROR
5999Ft 3499Ft
FABRIC CAP
1999Ft 1499Ft
SOLID COLOR CAP SOLID COLOR CAP
1999Ft 1499Ft
MULTI COLOR CAP JUNIOR MULTI COLOR CAP JUNIOR
1999Ft 1499Ft
LEGEND
4999Ft 2999Ft
LEGEND
4999Ft 2999Ft
Towel
4999Ft 2999Ft
Towel
4999Ft 2999Ft
DRK PACKX2 BOXER
7999Ft 4999Ft
DRK PACKX2 BOXER
7999Ft 4999Ft
DRK PACKX2 BOXER
7999Ft 4999Ft
DRK FOOTBALL
7999Ft
DRK FOOTBALL
7999Ft
NORWAY UNISEX BEANIE
9999Ft 4999Ft
PRESTIGE AOP COLORFUL BACKPACK
14999Ft 7499Ft
DRK SOCKS 2 PAIRS
2999Ft 2249Ft
DRK LOGO SOCKS 2 pár
2999Ft 1999Ft
DRK LOGO SOCKS 2 pár
2999Ft 1999Ft
DASH - 2 pár
2999Ft
DASH -2 pár
2999Ft
DRK TENNIS SOCKS - 2 pár
2999Ft 2249Ft
BRADFORD BEANIE AND SCARF SET
14999Ft 7499Ft
VIATOR MEDIUM
34999Ft
Feliratkozás hírlevélre