Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

 

1. A Szinga Sport Kft. (székhely:1038 Budapest, Tündérliget utca 2..; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-370331; adószám: 10318102-2-44), mint a www.dorko.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) és a weboldalon működő webáruház (a továbbiakban: webáruház) üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.         

2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, a személyes adatok által érintett ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és kezelése során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név,- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) fokozott betartására. 

3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint vezeték- és keresztnév, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, az Ügyfél neme a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálhatóak. Bankkártyás fizetés esetén a fizetéshez szükséges adatokat nem a Szolgáltató, hanem az OTP Bank Nyrt. kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a Szinga Sport Kft. (székhelye: 1038 Budapest, Tündérliget u. 2.) adatkezelő által a www.dorko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

webes rendelés azonosító

rendelés dátuma

rendelési tételek (terméknév, cikkszám,ár, mennyiség, áfa)

szállítási költség

devizanem

kedvezmény összege

nyelv

keresztnév

vezetéknév

email

telefonszám

számlázási név

adószám

számlázási irsz

számlázási város

számlázási utca

számlázási megye

számlázási ország

szállítási név

szállítási irsz

szállítási város

szállítási utca

szállítási megye

szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

4. Adatkezelők: a Szolgáltató, és az 5. pontban megjelölt futárszolgálatok.

 

5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában nyilvántartott adatok (név, szállítási- és számlázási cím, email cím, telefonszám, Ügyfél neme) kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg, illetve hírlevelet küldjön.

 

Az Ügyfél által szoláltatott adatok a webáruházon vásárolt termékek szállításához szükségesen, az ahhoz szükséges mértékben továbbításra kerülnek a termékszállítást végző szállítmányozók (a továbbiakban: Futárszolgálatok) részére.

 

Futárszolgálatok:

 

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatok Futárszolgálatok részére történő továbbításáról az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a személyes adatok érintettjei tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Szolgáltató által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes körének meghatározását.  A Szolgáltató az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő adatokat 5 (öt) évig őrzi.

 

6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek (a futárszolgálatok kivételével) vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.

 

7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához (beleértve a személyes adatok futárszolgálatok részére történő továbbításához is).

 

8. Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

 

8.1. Az Ügyfél kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) naptári napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az előzőek szerinti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg, melynek összege 700 Ft tájékoztatásonként. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat a Szolgáltató jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az Ügyfél tájékoztatását a Szolgáltató csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Szolgáltató írásban közli az Ügyféllel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Info tv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c; telefonszám: +36 (1) 391 1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; a továbbiakban: Hatóság) fordulhat.

 

8.2. Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

 

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

 

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

 

9. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

 

10. Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.     

11. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

12. Adatfeldolgozók igénybevétele (Hírlevélküldés, SMS küldés és remarketing)

  • Mailchimp.com - The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE - Suite 5000 - Atlanta, GA 30308 USA) 
  • Maileon Digital Kft. - Székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 153. - kampany@maileon.hu
  • SeeMe.hu SMS küldő szolgáltatás -  Dream Interactive Kft. 1027 Budapest, Medve utca 24. - privacy@seeme.hu

13. Tárhelyszolgáltató: Planet Express Kft.,

Székhely:1125 Budapest, Álom u. 43/b.
Adószám:23587342-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-972700 
Ügyfélszolgálat és technikai segítség: support@pannonhosting.hu
 
2020.09.29.
INGYENES szállítás 9.999 Ft felett, 365 napos visszaküldéssel.megnézem

Slam Slam
24 999 Ft 9 999 Ft
Raid Raid
24 999 Ft 9 999 Ft
Miami Miami
27 999 Ft 9 999 Ft
Nemo Nemo
9 999 Ft
Lagoon Slip-on Lagoon Slip-on
9 999 Ft
LAGOON LAGOON
9 999 Ft
DRK BASIC HOODIE MEN DRK BASIC HOODIE MEN
14 999 Ft
JOGGING PANTS MEN JOGGING PANTS MEN
14 999 Ft
DRK BASIC HOODIE MEN DRK BASIC HOODIE MEN
14 999 Ft
DRK BASIC HOODIE MEN DRK BASIC HOODIE MEN
14 999 Ft
DRK BASIC HOODIE MEN DRK BASIC HOODIE MEN
14 999 Ft
DRK BASIC HOODIE MEN DRK BASIC HOODIE MEN
14 999 Ft
HOODIE SWEATER MEN HOODIE SWEATER MEN
14 999 Ft 9 999 Ft
ZIPPED SWEATER WITH SIDETAPE MEN ZIPPED SWEATER WITH SIDETAPE MEN
15 999 Ft 9 999 Ft
PANTS WITH SIDETAPE MEN PANTS WITH SIDETAPE MEN
14 999 Ft
SOUL HOODIE MEN SOUL HOODIE MEN
14 999 Ft 9 999 Ft
CREWNECK SWEATER MEN CREWNECK SWEATER MEN
14 999 Ft 9 999 Ft
Csíplek T-Shirt men Csíplek T-Shirt men
6 999 Ft
HUNGARY MICRO JOGGING SWEATER UNI HUNGARY MICRO JOGGING SWEATER UNI
19 999 Ft
HUNGARY JOGGING SWEATER UNI GALA HUNGARY JOGGING SWEATER UNI GALA
19 999 Ft
HUNGARY JOGGING PANTS UNI GALA HUNGARY JOGGING PANTS UNI GALA
14 999 Ft
TRIKOLOR WINDJACKET MEN TRIKOLOR WINDJACKET MEN
17 999 Ft
PIQUÉ POLO T-SHIRT MEN PIQUÉ POLO T-SHIRT MEN
10 999 Ft
PIQUÉ POLO T-SHIRT MEN PIQUÉ POLO T-SHIRT MEN
10 999 Ft
AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT MEN AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT MEN
6 999 Ft
AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT MEN AZ ÉLET SZÉP T-SHIRT MEN
7 999 Ft
TRIKOLOR ZIPPED HOODIE MEN TRIKOLOR ZIPPED HOODIE MEN
17 999 Ft
HUNGARY ZIPPED HOODY MEN BLACK HUNGARY ZIPPED HOODY MEN BLACK
14 999 Ft
HUNGARY ZIPPED HOODY MEN RED HUNGARY ZIPPED HOODY MEN RED
14 999 Ft
HUNGARY T-SHIRT MEN HUNGARY T-SHIRT MEN
6 999 Ft
ZIPPED SWEATER JOGGING SET MEN ZIPPED SWEATER JOGGING SET MEN
24 999 Ft 19 999 Ft
ZIPPED SWEATER JOGGING SET MEN ZIPPED SWEATER JOGGING SET MEN
24 999 Ft 17 999 Ft
BASIC DRK HOODIE MEN BASIC DRK HOODIE MEN
14 999 Ft
BASIC DRK HOODIE MEN BASIC DRK HOODIE MEN
14 999 Ft
BASIC DRK HOODIE MEN BASIC DRK HOODIE MEN
14 999 Ft
BASIC DRK CREW NECK MEN BASIC DRK CREW NECK MEN
12 999 Ft
HUNGARY MICRO JOGGING PANTS UNI HUNGARY MICRO JOGGING PANTS UNI
14 999 Ft
BODY STRIPED POLO MEN BODY STRIPED POLO MEN
11 999 Ft 6 999 Ft
BODY STRIPED POLO MEN BODY STRIPED POLO MEN
11 999 Ft 6 999 Ft
BODY STRIPED HOODIE MEN BODY STRIPED HOODIE MEN
15 999 Ft 9 999 Ft
STRIPED PIQUE POLO MEN STRIPED PIQUE POLO MEN
11 999 Ft 7 999 Ft
DRÁMA VAN T-SHIRT MEN DRÁMA VAN T-SHIRT MEN
7 999 Ft
RED BULL PILVAKER HOODIE UNISEX RED BULL PILVAKER HOODIE UNISEX
12 999 Ft
RED BULL PILVAKER HOODIE UNISEX RED BULL PILVAKER HOODIE UNISEX
12 999 Ft
RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN
5 999 Ft
RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN
5 999 Ft
RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN RED BULL PILVAKER T-SHIRT MEN
5 999 Ft
DRK x HALOTT PÉNZ HOODIE UNISEX DRK x HALOTT PÉNZ HOODIE UNISEX
12 999 Ft
MICRO JOGGING TOP UNISEX MICRO JOGGING TOP UNISEX
12 999 Ft 9 999 Ft
BRO BRO
15 999 Ft 9 999 Ft
BRO BRO
15 999 Ft 9 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL CREW NECK MEN DRK x NEXT LEVEL CREW NECK MEN
9 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL HOODIE MEN DRK x NEXT LEVEL HOODIE MEN
9 999 Ft
HUNGARY JOGGING SWEATER UNI HUNGARY JOGGING SWEATER UNI
17 999 Ft
HUNGARY JOGGING SWEATER UNI HUNGARY JOGGING SWEATER UNI
17 999 Ft
MAGYARORSZÁG JOGGING PANTS UNI P MAGYARORSZÁG JOGGING PANTS UNI P
14 999 Ft
HUNGARY JOGGING SWEAT UNI P HUNGARY JOGGING SWEAT UNI P
19 999 Ft
HUNGARY JOGGING TROUSERS UNI HUNGARY JOGGING TROUSERS UNI
12 999 Ft 9 999 Ft
BASIC JOGGING TROUSERS BLACK BASIC JOGGING TROUSERS BLACK
12 999 Ft 9 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL T-SHIRT MEN DRK x NEXT LEVEL T-SHIRT MEN
4 999 Ft
SNOWBALL VEST SNOWBALL VEST
19 999 Ft
TENNIS BOMBER JACKET UNISEX TENNIS BOMBER JACKET UNISEX
19 999 Ft
BIG LOGO T-SHIRT MEN BIG LOGO T-SHIRT MEN
7 999 Ft
BIG LOGO T-SHIRT MEN BIG LOGO T-SHIRT MEN
7 999 Ft
JOGGING PANTS MEN JOGGING PANTS MEN
17 999 Ft
DRK x NEXT LEVEL CREW NECK WOMEN DRK x NEXT LEVEL CREW NECK WOMEN
9 999 Ft
JOGGING PANTS MEN JOGGING PANTS MEN
17 999 Ft
JOGGING PANTS MEN JOGGING PANTS MEN
17 999 Ft
MAGYARORSZÁG HOODY MAGYARORSZÁG HOODY
19 999 Ft 12 999 Ft
DRK GUARD ARCMASZK 3db DRK GUARD ARCMASZK 3db
4 999 Ft 2 999 Ft
DRK ARCMASZK 3db DRK ARCMASZK 3db
4 999 Ft 2 999 Ft
DRK GUARD ARCMASZK DRK GUARD ARCMASZK
2 999 Ft 1 999 Ft
DRK ARCMASZK DRK ARCMASZK
2 999 Ft 1 999 Ft
DRK SOCK WINTER -2 pár DRK SOCK WINTER -2 pár
2 499 Ft
DRK SOCK CHAOS-2 pár DRK SOCK CHAOS-2 pár
2 499 Ft
DRK SOCK CHAOS - 2 pár DRK SOCK CHAOS - 2 pár
2 499 Ft
NEO GYMBAG NEO GYMBAG
6 999 Ft
CYCLONE CYCLONE
7 999 Ft
GRAPE GRAPE
9 999 Ft 4 999 Ft
SPLASH SPLASH
7 999 Ft
Feliratkozás hírlevélre